Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Tomasz Malinowski

Przedmiot: Historia i teraźniejszość, Wiedza o społeczeństwie, Wiedza o społeczeństwie 2022

Temat: Prawo karne i prawo wykroczeń cz. 4

Grupa docelowa:

Szkoła ponadpodstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum, zakres podstawowy i rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy

V. Prawo w Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczeń:

3) rozpoznaje sprawy regulowane przez prawo cywilne, rodzinne, administracyjne i karne; wskazuje, w jakim kodeksie obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej można znaleźć przepisy dotyczące konkretnej sprawy; interpretuje przepisy prawne;

Zakres rozszerzony

XI. System prawa w Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczeń:

20) stosuje w analizie przypadku podstawowe instytucje prawa karnego w Rzeczypospolitej Polskiej (odpowiedzialność za wykroczenie i karna, wykroczenie a przestępstwo, występek a zbrodnia; wina i kara; zasada domniemania niewinności; prawo do obrony; wyłączenie odpowiedzialności karnej);

21) przedstawia kary i środki karne unormowane w Kodeksie wykroczeń i Kodeksie karnym w Rzeczypospolitej Polskiej.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje obywatelskie;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • analizuje formy popełnienia przestępstwa i wykroczenia;

 • wymienia i charakteryzuje osoby uczestniczące w rozprawie karnej;

 • analizuje zbieg przepisów oraz przestępstw i wykroczeń.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • dyskusja;

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem ćwiczeń interaktywnych;

 • mapa myśli;

 • analiza materiału źródłowego;

 • WebQuest.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda;

 • telefony z dostępem do internetu.

Przebieg zajęć:

Przed lekcją:

Dwie czwórki uczniów przygotowują prezentacje na podstawie informacji zawartych w sekcji „Przeczytaj”:

 • formy stadialne popełnienia przestępstwa i wykroczenia;

 • formy zjawiskowe popełnienia przestępstwa i wykroczenia.

Prelegenci przygotowują też pytania pobudzające do aktywnego słuchania.

Faza wstępna:

 1. Przedstawienie tematu „Prawo karne i prawo wykroczeń, cz. 4” i celów zajęć.

 2. Uczniowie zgłaszają swoje propozycje pytań do wspomnianego tematu. Wybrana lub chętna osoba zapisuje je na tablicy.

Faza realizacyjna:

 1. Przedstawienie uczniowskich prezentacji. Po każdej z nich następuje omówienie: uczniowie mogą zadawać pytania prelegentom, weryfikować i uzupełniać informacje. Odpowiadają też na pytania prelegentów.

 2. Praca w grupach z multimedium w sekcji „Schemat”. Zespoły tworzą notatkę w formie mapy pojęć. Następnie wykonują ćwiczenia 1–4 dołączone do materiału i prezentują na forum.

 3. Zapoznanie się z treścią audiobooka. Uczniowie w trakcie emisji zapisują niezrozumiałe dla nich kwestie i swoje wątpliwości. Następnie wspólnie je dyskutują.

 4. Podział na grupy. Każdy zespół wykonuje ćwiczenie 1 dołączone do audiobooka, korzystając z zasobów internetowych (elementy WebQuestu). Po wyznaczonym czasie przedstawiciele zespołów omawiają znalezione przykłady.

 5. Wspólne wykonanie i omówienie ćwiczenia 4 dołączonego do audiobooka.

Faza podsumowująca:

 1. Chętni/wybrani uczniowie odpowiadają na pytania zapisane na tablicy na początku zajęć.

 2. Omówienie przebiegu zajęć, wskazanie mocnych i słabych strony pracy uczniów, udzielenie im informacji zwrotnej.

Praca domowa:

 1. Uczniowie wykonują ćwiczenia interaktywne, których nie rozwiązali na zajęciach.

 2. Napisz krótką notatkę, uwzględniając w niej najistotniejsze informacje dotyczące zagadnień poruszanych na zajęciach.

Materiały pomocnicze:

 • Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, isap.sejm.gov.pl.

 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, isap.sejm.gov.pl.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

 • Uczniowie mogą wykorzystać multimedia jako inspirację do przygotowania własnej prezentacji multimedialnej.