Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Paweł Kaniowski

Przedmiot: filozofia

Temat: Społeczeństwo zamknięte

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, uczniowie liceum, technikum, zakres podstawowy i rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
VII. Filozofia i kultura europejska jako „przypisy do Platona”. Uczeń:
4) wskazuje na wybranym przykładzie na obecność platonizmu w późniejszych epokach (np. w teologicznej myśli średniowiecznej, w nowożytnym matematycznym przyrodoznawstwie, w politycznych próbach budowania „państwa doskonałego”).
Zakres rozszerzony
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
II. Elementy historii filozofii.
7. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Uczeń:
1) objaśnia kluczowe tezy heglowskiej historiozofii;
2) wyjaśnia heglowską koncepcję wolności jako uświadomionej konieczności oraz koncepcję dziejów jako postępu w uświadomieniu wolności;
III. Wybrane problemy filozofii.
10. Wybrane spory z zakresu filozofii polityki. Uczeń, definiując odpowiednie terminy i analizując argumenty, rekonstruuje następujące spory:
1) o naturę społeczeństwa (indywidualizm – kolektywizm);

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje obywatelskie;

 • kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji.

Cele operacyjne:

 • Dowiesz się, jakie znaczenie dla rozumienia wiedzy przez Karla Poppera mają pojęcia falsyfikacjonizmu i historycyzmu.

 • Przedstawisz idee społeczeństwa zamkniętego i społeczeństwa otwartego.

 • Wykorzystasz elementy filozofii Karla Poppera do analizy innych teorii.

 • Porównasz różne sposoby myślenia o historii.

Cele operacyjne. Uczeń:

 • zna i charakteryzuje główne dyscypliny filozoficzne, opisuje ich problematykę i posługuje się odpowiednią terminologią;

 • identyfikuje różne problemy, stanowiska i nurty filozoficzne na przykładach pytań i twierdzeń filozofów;

 • rozpoznaje związki między filozofią a innymi działami kultury europejskiej, zwłaszcza między filozofią a sztuką (w tym literaturą piękną), religią i nauką;

 • omawia poglądy filozofów reprezentatywnych dla poszczególnych epok kultury europejskiej;

 • umie pisać tekst (esej) filozoficzny, w którym – korzystając ze zdobytej wiedzy z zakresu logiki i historii filozofii – identyfikuje się i rozpatruje określone poglądy filozoficzne.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • ćwiczeń przedmiotowych;

 • z użyciem komputera;

 • dyskusja;

 • mapa myśli;

 • opis ustny;

 • esej filozoficzny;

 • praca z multimedium.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg lekcji

Przed lekcją:

 1. Uczniowie zapoznają się z treściami w sekcji „Przeczytaj”.

Faza wprowadzająca:

 1. Prowadzący zajęcia loguje się na platformie, wyświetla temat lekcji oraz cele. Wspólnie z uczestnikami zajęć ustala kryteria sukcesu.

 2. Dyskusja wprowadzająca. Nauczyciel, za pomocą raportu dostępnego w panelu użytkownika, weryfikuje przygotowanie uczniów do lekcji i prosi uczniów na odpowiedź na pytania zawarte we wstępie:
  - Czy historia ma jakiś sens? Czy układa się w logiczną całość, czy stanowi raczej zlepek przypadkowych wydarzeń?
  - Czy badając prawidła dziejów, możemy przewidzieć przyszłość?
  - Czy odpowiadając na pytanie, skąd przyszliśmy, możemy wskazać dokąd idziemy? I czy od drogi tej nie ma odwrotu?
  Wspólna praca całego zespołu.

Faza realizacyjna:

 1. Nauczyciel prosi uczniów o padanie trzech przykładów z dziedziny literatury, teatru, kina, sztuki, w którym przedstawione zostało społeczeństwo zamknięte. Uczniowie mają się zastanowić, jakimi zabiegami posłużył się twórca w celu ukazania cech charakterystycznych społeczeństwa.

 2. Mapa myśli. Nauczyciel zapisuje na tablicy hasło związane z tematem zajęć: elementy filozofii Karla Poppera. Uczniowie podają swoje pomysły, a wyznaczony moderator zapisuje je na tablicy w formie mapy myśli/pojęć, której centralnym punktem jest zapisane hasło. Po zapisaniu propozycji uczniowie samodzielnie je weryfikują. Następnie nauczyciel uzupełnia wypowiedzi uczniów, jeśli jest to konieczne

 3. Praca z multimedium. Nauczyciel udostępnia uczniom materiał z sekcji „Prezentacja” dzieli klasę na 4 zespoły. Każdy z nich otrzymuje jeden z modeli społeczeństwa przedstawionych w multimedium. Zadaniem każdej z grup jest stworzenie krótkiej wypowiedzi ustnej na temat zagadnień poruszonych w treści prezentacji. Pozostali uczniowie zadają pytania przedstawicielom grup i sporządzają notatkę. Nauczyciel moderuje dyskusję i, w razie potrzeby, uzupełnia wypowiedzi uczniów o dodatkowe informacje.

 4. Uczniowie dobierają się w pary i wykonują ćwiczenia 6‑8. Następnie konsultują swoje rozwiązania z inną parą uczniów i ustalają jedną wersję odpowiedzi.

Faza podsumowująca:

 1. Uczniowie, na podstawie wiedzy zdobytej przed lekcją oraz podczas lekcji, układają trzy zadania quizowe związane z tematem zajęć, które następnie dają do rozwiązania wybranej osobie z klasy. W ten sposób utrwalają zdobytą wiedzę i umiejętności.

 2. Wybrany uczeń podsumowuje zajęcia, zwracając uwagę na nabyte umiejętności.

Praca domowa:

 1. Zaproponuj dwa teksty korespondujące z omawianymi podczas lekcji pojęciami. Przygotuj uzasadnienie swojego wyboru.

 2. Polecenie nr 2 z sekcji „Prezentacja”: Napisz esej na temat społeczeństw zamkniętych dzisiaj. Zastanów się, gdzie możemy spotkać się ze społeczeństwem zamkniętym i dokonaj jego analizy. Pamiętaj o nadaniu ciekawego tytułu swojej pracy.

Materiały pomocnicze:

 • Chmielewski A.,  Społeczeństwo otwarte czy wspólnota? Filozoficzne i moralne podstawy nowoczesnego liberalizmu oraz jego krytyka we współczesnej filozofii społecznej, Wrocław 2001.

 • Legutko R., Etyka absolutna i społeczeństwo otwarte, Kraków 1998.

 • Popper K. R., Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, tł. Tadeusz Korczyc, t. 1, Urok Platona, Warszawa 1987.

 • Popper K. R., Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, tł. Tadeusz Korczyc, t. 2, Wysoka fala proroctw: Hegel, Marks i następstwa, Warszawa 1987.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

 • Nauczyciel może wykorzystać medium w sekcji „Prezentacja” do pracy przed lekcją. Uczniowie zapoznają się z jego treścią i przygotowują do pracy na zajęciach w ten sposób, żeby móc samodzielnie rozwiązać zadania.