Imię i nazwisko autora:

Krystyna Wosińska

Przedmiot:

Fizyka

Temat zajęć:

Co nazywamy wartością energetyczną żywności?

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres podstawowy i rozszerzony

Podstawa programowa

Cele kształcenia – wymagania ogólne
II. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych.

Zakres podstawowy
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
I. Wymagania przekrojowe. Uczeń:
4) przeprowadza obliczenia liczbowe posługując się kalkulatorem.
V. Termodynamika. Uczeń:
5) posługuje się pojęciem wartości energetycznej paliw i żywności.

Zakres rozszerzony
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
I. Wymagania przekrojowe. Uczeń:
4) przeprowadza obliczenia liczbowe posługując się kalkulatorem.
VI. Termodynamika. Uczeń:
7) posługuje się pojęciem wartości energetycznej paliw i żywności.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2018 r.

  • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

  • kompetencje cyfrowe,

  • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

  • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne:

Uczeń:

  1. objaśnia, czym jest wartość energetyczna żywności;

  2. podaje sposoby doświadczalnego wyznaczania wartości energetycznej produktów;

  3. wyszukuje wartość energetyczną głównych składników pożywienia: tłuszczów, białek i węglowodanów;

  4. stosuje wartość energetyczną tłuszczów, białek i węglowodanów do obliczenia wartości energetycznej posiłku.

Strategie nauczania

strategia eksperymentalno‑obserwacyjna (dostrzeganie i definiowanie problemów)

Metody nauczania

wykład informacyjny, pokaz multimedialny, analiza pomysłów

Formy zajęć:

praca w parach, praca indywidualna

Środki dydaktyczne:

komputer z rzutnikiem lub tablety do dyspozycji każdego ucznia

Materiały pomocnicze:

e‑materiały: „Co nazywamy wartością energetyczną paliw?”, „W jaki sposób analizować etykiety produktów spożywczych, aby właściwie zaplanować posiłek pod kątem energetycznym”

PRZEBIEG LEKCJI

Faza wprowadzająca:

Wprowadzenie zgodnie z treścią w części „Czy to nie ciekawe?”.
Odwołanie do wiedzy uczniów o energii przekazywanej na sposób ciepła.

Faza realizacyjna:

Nauczyciel wprowadza pojęcie wartości energetycznej żywności, omawiając dokładnie jednostki w jakich się ją wyraża. Omawia sposób doświadczalnego wyznaczenia wartości energetycznej produktów i podaje, jaką energię organizm człowieka pozyskuje z 1 grama białka, tłuszczu i węglowodanów.
Uczniowie w parach obliczają wartość energetyczną ptasiego mleczka i jabłka.
Uczniowie oglądają film samouczek i w parach rozwiązują polecenia powiązane z filmem.

Faza podsumowująca:

W celu sprawdzenia przyswojonych wiadomości uczniowie rozwiązują zadanie 7 z zestawu ćwiczeń.

Praca domowa:

W celu utrwalenia zdobytych na lekcji wiadomości, zadania z zestawu ćwiczeń: 1 – 3 obowiązkowo, jedno z zadań 4 – 6 do wyboru.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania danego multimedium

Film samouczek może być wykorzystany przez uczniów po lekcji do powtórzenia i utrwalenia materiału.