Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autorka: Anna Wąsiel‑Alberska

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Temat: Typy reżimów i koncepcje demokracji

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony

VIII. Modele sprawowania władzy.

Uczeń:

19) przedstawia niezachodni reżim demokratyczny lub hybrydowy (np. funkcjonujący w Wielonarodowym Państwie Boliwia, Republice Indii, Republice Południowej Afryki i Republice Singapuru);

20) przedstawia niezachodni reżim niedemokratyczny (np. funkcjonujący w Arabii Saudyjskiej, Białorusi, Chinach, Koreańskiej Republice Ludowo‑Demokratycznej i Turkmenistanie).

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • analizuje różne koncepcje reżimów demokratycznych na podstawie tekstów źródłowych;

 • wskazuje różnice między reżimem totalitarnym i autorytarnym;

 • charakteryzuje różne typy reżimów demokratycznych.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm;

 • odwrócona klasa.

Metody i techniki nauczania:

 • burza mózgów;

 • analiza tekstu źródłowego;

 • dyskusja;

 • mapa myśli.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Faza wstępna

1. Na poprzedniej lekcji klasa została poproszona o przeczytanie materiałów źródłowych. Jej zadaniem będzie zapoznanie się z pojęciami ustroju politycznego, systemu politycznego i reżimu politycznego.

2. Klasa została podzielona na dwie grupy. Pierwsza z nich proszona jest o przeczytanie fragmentu książki J. Linza o systemach autorytarnych, drugą grupę nauczyciel prosi o przygotowanie modelu poliarchii R.A. Dahla.

Faza realizacyjna

1. Uczniowie za pomocą burzy mózgów sporządzają wraz z nauczycielem definicje ustroju politycznego, systemu politycznego i reżimu politycznego, które zostają zapisane na tablicy.

2. Przedstawiciele grupy, która miała przeczytać fragment J. Linza, prezentują charakterystyki reżimów niedemokratycznych. Wykorzystana jest w tym celu mapa myśli. Wybrana osoba wskazuje różnice między autorytaryzmem a totalitaryzmem.

3. Druga grupa przedstawia model poliarchii R.A. Dahla.

4. Uczniowie proszeni są o poszukanie w dostępnych źródłach informacji na temat typów demokracji i o stworzenie prezentacji multimedialnych charakteryzujących reżimy demokratyczne.

Faza podsumowująca

1. Uczniowie przedstawiają prezentacje, które zostają uzupełnione i poprawione przez nauczyciela.

2. Wybrana osoba zostaje poproszona o przedstawienie, w jaki sposób w dzisiejszym świecie jest rozumiana demokracja. W swojej ocenie ma się odnieść do modelu poliarchii.

Praca domowa:

Nauczyciel prosi uczniów o przygotowanie charakterystyki państw współczesnych, odpowiadających każdemu z omówionych reżimów.

Materiały pomocnicze:

Konrad Wojciechowski, O idealnej demokracji, publicystyka.ngo.pl.

Rafał Klepka, Autorytaryzm, researchgate.com.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Film może zostać wykorzystany do stworzenia prezentacji dot. definicji poszczególnych typów reżimów politycznych.