Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autorka: Małgorzata Krzeszowska

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Temat: System polityczny Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony

VIII. Modele sprawowania władzy.

Uczeń:

5) charakteryzuje systemy ze szczególną rolą prezydenta – klasyczny prezydencki (na przykładzie Stanów Zjednoczonych Ameryki) i semiprezydencki/ parlamentarno‑prezydencki (na przykładzie Republiki Francuskiej); wykazuje, że elementy drugiego z tych systemów obowiązują w Rzeczypospolitej Polskiej.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • wskazuje zasady polityczno‑ustrojowe zawarte w konstytucji USA;

 • omawia strukturę władz Stanów Zjednoczonych;

 • charakteryzuje mechanizm checks and balance;

 • ocenia system partyjny USA.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • rozmowa nauczająca;

 • mapa myśli;

 • dyskusja.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda;

 • kartki A3, pisaki.

Przebieg zajęć:

Faza wstępna

1. Podanie tematu i celów zajęć.

2. Uczniowie rozmawiają na temat początków Stanów Zjednoczonych. Przypominają sobie najważniejsze wydarzenia i osoby związane z powstaniem USA i uchwaleniem konstytucji. Na koniec wybrana osoba podsumowuje rozmowę.

Faza realizacyjna

1. Podział zespołu klasowego na trzy grupy. Każda zapoznaje się z treścią sekcji „Przeczytaj” i w dostępnych źródłach wyszukuje informacji na temat:
grupa 1 – władza ustawodawcza,
grupa 2 – władza wykonawcza,
grupa 3 – władza sądownicza.

2. Uczniowie w swoich zespołach wykonują mapy myśli, żeby zilustrować przydzielone zagadnienia. Następnie grupy przedstawiają wyniki pracy na forum klasy. Inni uczniowie zadają pytania i robią notatki.

3. Dyskusja na temat relacji między poszczególnymi władzami. Uczniowie charakteryzują mechanizm checks and balance. Zwracają także uwagę na zasady federalizmu i trójpodziału władzy. Mogą posłużyć się schematem umieszczonym w sekcji „Przeczytaj”. Na koniec wybrana osoba podsumowuje dyskusję.

4. Praca z audiobookiem. Po zapoznaniu się z materiałem uczniowie w parach wykonują ćwiczenie 1 do multimedium. Swoje odpowiedzi porównują z odpowiedziami innych par.

5. Dyskusja: „Amerykański system dwupartyjny czy polski wielopartyjny – w którym partie polityczne łatwiej uzyskują poparcie wyborców?”. Wnioski zapisywane są w ćwiczeniu 2 do multimedium.

Faza podsumowująca

1. Uczniowie wykonują ćwiczenia 7–8. Wspólne omówienie odpowiedzi.

2. Uczniowie wypowiadają się na temat swojego zaangażowania w zajęcia. Wybranym osobom nauczyciel wystawia ocenę.

Praca domowa:

Wykonaj pozostałe ćwiczenia z sekcji äSprawdź się”.

Materiały pomocnicze:

Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki, (tłum.) Andrzej Pułło, 2002 r., libr.sejm.gov.pl.

Współczesne systemy polityczne, (red.) Marek Żmigrodzki, Bożena Dziemidok‑Olszewska, Warszawa 2013.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Audiobook może służyć do przygotowania własnej prezentacji na temat systemu dwupartyjnego w USA.