Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R1BhYrjuNBmu01
Ćwiczenie 1
Dokończ zdanie.
Konstytucję Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej uchwalono… Możliwe odpowiedzi: 1. w 1787 r. w Filadelfii., 2. w 1785 r. w Filadelfii., 3. w 1787 r. w Waszyngtonie., 4. w 1785 r. w Waszyngtonie.
RdsnJjKKO1Gsb1
Ćwiczenie 2
Zaznacz Izby Kongresu Stanów Zjednoczonych. Możliwe odpowiedzi: 1. Izba Reprezentantów, 2. Senat, 3. Sejm, 4. Izba Lordów
ReTpFUZABL9VB2
Ćwiczenie 3
Zaznacz, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe. Prezydent pełni, zgodnie z Konstytucją Stanów Zjednoczonych, funkcję wyłącznego szefa administracji federalnej. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Parlament (Kongres) USA składa się z izby niższej – Senatu i izby wyższej — Izby Reprezentantów. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Sąd Najwyższy USA składa się z prezesa i ośmiu sędziów, którzy wybierani są na 5-letnią kadencję. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Dwa pierwsze artykuły Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej dotyczą władzy ustawodawczej, tzn. Kongresu, oraz władzy wykonawczej — prezydenta. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
RAiZqbAyK7IFz2
Ćwiczenie 4
Dopasuj opisy do odpowiednich funkcji Sądu Najwyższego USA. funkcja kreacyjna Możliwe odpowiedzi: 1. wiąże się z prawem precedensowym, sąd może nie tylko stosować prawo, ale też tworzyć nowe normy prawne, 2. polega na dostosowaniu zasad obowiązującej Konstytucji Stanów Zjednoczonych do współczesnych warunków, 3. polega na stosowaniu obowiązującej wykładni ustaw i innych aktów stanowionych przez legislatywę i egzekutywę funkcja interpretacyjna Możliwe odpowiedzi: 1. wiąże się z prawem precedensowym, sąd może nie tylko stosować prawo, ale też tworzyć nowe normy prawne, 2. polega na dostosowaniu zasad obowiązującej Konstytucji Stanów Zjednoczonych do współczesnych warunków, 3. polega na stosowaniu obowiązującej wykładni ustaw i innych aktów stanowionych przez legislatywę i egzekutywę funkcja ustrojodawcza Możliwe odpowiedzi: 1. wiąże się z prawem precedensowym, sąd może nie tylko stosować prawo, ale też tworzyć nowe normy prawne, 2. polega na dostosowaniu zasad obowiązującej Konstytucji Stanów Zjednoczonych do współczesnych warunków, 3. polega na stosowaniu obowiązującej wykładni ustaw i innych aktów stanowionych przez legislatywę i egzekutywę
R5xEZFBra25lm2
Ćwiczenie 5
Inicjatywę ustawodawczą w Stanach Zjednoczonych posiadają członkowie 1. administracja prezydencka, 2. podatkowych i budżetowych, 3. budżetowych i karnych, 4. Kongresie, 5. Izbie Reprezentantów, 6. speaker, przewodniczący Senatu i prezydent, 7. whip, przewodniczący Senatu i speaker, 8. prezydent, 9. ¾, 10. komisje Kongresu, 11. ⅗, 12. podatkowych i administracyjnych, 13. ⅔, 14. rządu, 15. speaker, whip i prezydent, 16. Kongresu, 17. sędziowie sądu najwyższego, 18. Senacie i 1. administracja prezydencka, 2. podatkowych i budżetowych, 3. budżetowych i karnych, 4. Kongresie, 5. Izbie Reprezentantów, 6. speaker, przewodniczący Senatu i prezydent, 7. whip, przewodniczący Senatu i speaker, 8. prezydent, 9. ¾, 10. komisje Kongresu, 11. ⅗, 12. podatkowych i administracyjnych, 13. ⅔, 14. rządu, 15. speaker, whip i prezydent, 16. Kongresu, 17. sędziowie sądu najwyższego, 18. Senacie. Projekty ustaw 1. administracja prezydencka, 2. podatkowych i budżetowych, 3. budżetowych i karnych, 4. Kongresie, 5. Izbie Reprezentantów, 6. speaker, przewodniczący Senatu i prezydent, 7. whip, przewodniczący Senatu i speaker, 8. prezydent, 9. ¾, 10. komisje Kongresu, 11. ⅗, 12. podatkowych i administracyjnych, 13. ⅔, 14. rządu, 15. speaker, whip i prezydent, 16. Kongresu, 17. sędziowie sądu najwyższego, 18. Senacie mogą być przekładane wyłącznie w 1. administracja prezydencka, 2. podatkowych i budżetowych, 3. budżetowych i karnych, 4. Kongresie, 5. Izbie Reprezentantów, 6. speaker, przewodniczący Senatu i prezydent, 7. whip, przewodniczący Senatu i speaker, 8. prezydent, 9. ¾, 10. komisje Kongresu, 11. ⅗, 12. podatkowych i administracyjnych, 13. ⅔, 14. rządu, 15. speaker, whip i prezydent, 16. Kongresu, 17. sędziowie sądu najwyższego, 18. Senacie, podczas gdy pozostałe zarówno w jednej, jak i drugiej izbie. Projekt staje się ustawą w momencie, kiedy przyjmą go obie izby Kongresu oraz podpiszą 1. administracja prezydencka, 2. podatkowych i budżetowych, 3. budżetowych i karnych, 4. Kongresie, 5. Izbie Reprezentantów, 6. speaker, przewodniczący Senatu i prezydent, 7. whip, przewodniczący Senatu i speaker, 8. prezydent, 9. ¾, 10. komisje Kongresu, 11. ⅗, 12. podatkowych i administracyjnych, 13. ⅔, 14. rządu, 15. speaker, whip i prezydent, 16. Kongresu, 17. sędziowie sądu najwyższego, 18. Senacie lub zostanie odrzucone weto prezydenta większością 1. administracja prezydencka, 2. podatkowych i budżetowych, 3. budżetowych i karnych, 4. Kongresie, 5. Izbie Reprezentantów, 6. speaker, przewodniczący Senatu i prezydent, 7. whip, przewodniczący Senatu i speaker, 8. prezydent, 9. ¾, 10. komisje Kongresu, 11. ⅗, 12. podatkowych i administracyjnych, 13. ⅔, 14. rządu, 15. speaker, whip i prezydent, 16. Kongresu, 17. sędziowie sądu najwyższego, 18. Senacie głosów w każdej z izb Kongresu.
31
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się ze zdjęciem, a następnie wykonaj ćwiczenie.

R1NIxAy9Yc6Ro
Źródło: Gage Skidmore, licencja: CC BY-SA 2.0.
R12qv1ZBMbEtb
Podaj imię i nazwisko osoby przedstawionej na zdjęciu. (Uzupełnij).
3
Ćwiczenie 6
RAO0VO6Si2iQ1
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z tekstem, a następnie wykonaj ćwiczenie.

1
Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki

Artykuł I
§2. W skład Izby Reprezentantów wchodzą członkowie wybierani co dwa lata przez ludność poszczególnych stanów; w każdym stanie wyborcy powinni odpowiadać wymogom, określonym dla wyborców tej izby ciała ustawodawczego stanu, która składa się z większej liczby członków.

Nie można zostać członkiem Izby Reprezentantów, nie mając ukończonych lat dwudziestu pięciu, nie posiadając obywatelstwa Stanów Zjednoczonych od lat siedmiu i nie będąc w czasie wyborów mieszkańcem tego stanu, w którym się kandyduje.

Mandaty i bezpośrednie podatki przypadające na poszczególne stany, które przystąpiły do Unii, ustala się odpowiednio do liczby mieszkańców; oblicza się ją dodając do ogólnej liczby osób wolnych, łącznie z osobami zobowiązanymi do służby przez czas określony w latach, ale z wyłączeniem nieopodatkowanych Indian, trzy piąte ogółu pozostałych osób. Najbliższe obliczenie nastąpi w ciągu trzech lat od pierwszego zebrania się Kongresu Stanów Zjednoczonych, a następne spisy ludności dokonywać się będą co dziesięć lat w sposób określony ustawą. Na każde trzydzieści tysięcy nie może przypadać więcej niż jeden przedstawiciel, ale każdy stan musi mieć przynajmniej jednego przedstawiciela; aż do przeprowadzenia takiego obliczenia stan New Hampshire uprawniony jest do wyboru trzech przedstawicieli, Massachusetts ośmiu, Rhode IslandProvidence Plantations jednego, Connecticut pięciu, Nowy Jork sześciu, New Jersey czterech, Pensylwania ośmiu, Delaware jednego, Maryland sześciu, Wirginia dziesięciu, Północna Karolina pięciu, Południowa Karolina pięciu i Georgia trzech.

W razie wygaśnięcia mandatu z jakiegoś stanu władza wykonawcza tego stanu zarządza wybory w celu obsadzenia opróżnionego mandatu.

Izba Reprezentantów wybiera ze swego grona przewodniczącego i inne organy oraz ma wyłączne prawo stawiania przed Senatem wyższych funkcjonariuszy w stan oskarżenia

USA Źródło: Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki, tłum. Andrzej Pułło, 2002 r., dostępny w internecie: libr.sejm.gov.pl [dostęp 11.02.2021 r.].
RUwfLL20HmCAg
Wyjaśnij, dlaczego w pierwszym składzie Izby Reprezentantów było jedynie 66 reprezentantów, a obecnie (2021 r.) jest ich 435. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z tekstem, a następnie wykonaj ćwiczenie.

Źródło I

1
Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki

Artykuł V

Kongres proponuje poprawki do niniejszej konstytucji, ilekroć dwie trzecie obu izb uzna to za potrzebne, a na wniosek ciał ustawodawczych dwu trzecich stanów zwołuje Konwencję dla zaproponowania poprawek. W każdym z tych wypadków poprawki uzyskują, zarówno w całej swej treści, jak i intencji, moc równą innym częściom niniejszej konstytucji, ale dopiero po ratyfikowaniu ich bądź przez ciała ustawodawcze trzech czwartych stanów, bądź przez konwencję w trzech czwartych stanów, zależnie od tego, który z tych trybów ratyfikacji zaproponuje Kongres. Jednak przed rokiem tysiąc osiemset ósmym żadna poprawka nie może w jakiejkolwiek mierze dotyczyć ustępów 1 i 4 § 9 artykułu I, a żaden stan nie może być bez swojej zgody pozbawiony równego prawa głosu w Senacie.

USA Źródło: Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki, tłum. Andrzej Pułło, 2002 r., dostępny w internecie: libr.sejm.gov.pl [dostęp 11.02.2021 r.].

Źródło II

1
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Art. 235
1. Projekt ustawy o zmianie Konstytucji może przedłożyć co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat lub Prezydent Rzeczypospolitej.
2. Zmiana Konstytucji następuje w drodze ustawy uchwalonej w jednakowym brzmieniu przez Sejm i następnie w terminie nie dłuższym niż 60 dni przez Senat.
3. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie Konstytucji może odbyć się nie wcześniej niż trzydziestego dnia od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy.
4. Ustawę o zmianie Konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.
5. Uchwalenie przez Sejm ustawy zmieniającej przepisy rozdziałów I, II lub XII Konstytucji może odbyć się nie wcześniej niż sześćdziesiątego dnia po pierwszym czytaniu projektu tej ustawy.
6. Jeżeli ustawa o zmianie Konstytucji dotyczy przepisów rozdziału I, II lub XII, podmioty określone w ust. 1 mogą zażądać, w terminie 45 dni od dnia uchwalenia ustawy przez Senat, przeprowadzenia referendum zatwierdzającego. Z wnioskiem w tej sprawie podmioty te zwracają się do Marszałka Sejmu, który zarządza niezwłocznie przeprowadzenie referendum w ciągu 60 dni od dnia złożenia wniosku. Zmiana Konstytucji zostaje przyjęta, jeżeli za tą zmianą opowiedziała się większość głosujących.
7. Po zakończeniu postępowania określonego w ust. 4 i 6 Marszałek Sejmu przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej uchwaloną ustawę do podpisu. Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje ustawę w ciągu 21 dni od dnia przedstawienia i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

RP Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 11.02.2021 r.].
R1Ke15bpRDDRs
Wyjaśnij, jakie są podobieństwa w procedurze zmiany ustawy zasadniczej w Stanach Zjednoczonych i Polsce. (Uzupełnij).