Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Justyna Szymańska

Przedmiot: Wiedza o społeczeństwie, Wiedza o społeczeństwie 2022, Historia i teraźniejszość

Temat: Współczesne systemy ochrony praw człowieka. Ochrona praw człowieka w ramach Unii Europejskiej

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum ogólnokształcące, technikum zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony

XII. Prawa człowieka i ich ochrona międzynarodowa.

Uczeń:

6) charakteryzuje system ochrony praw człowieka Unii Europejskiej (Karta praw podstawowych, działania Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich) oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje obywatelskie;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • charakteryzuje systemy ochrony praw człowieka oraz ochrony praw człowieka w ramach Unii Europejskiej;

 • ocenia skuteczność narzędzi unijnych w egzekwowaniu przestrzegania praw człowieka w państwach członkowskich;

 • analizuje typy poleceń do ćwiczeń dotyczących współczesnych systemów ochrony praw człowieka oraz ochrony praw człowieka w ramach Unii Europejskiej;

 • ocenia swoją wiedzę, wykonując zestaw ćwiczeń.

Strategie nauczania:

 • strategia asocjacyjna;

 • strategia problemowa.

Metody i techniki nauczania:

 • dyskusja;

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem ćwiczeń interaktywnych.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda;

 • rzutnik multimedialny.

Przebieg lekcji

Faza wstępna:

 1. Wprowadzenie uczniów w temat lekcji: „Współczesne systemy ochrony praw człowieka. Ochrona praw człowieka w ramach Unii Europejskiej” i omówienie celów zajęć.

 2. Uczniowie w parach opracowują mapy myśli związane z przedstawionym tematem. Wybrana para przedstawia swoje propozycje i zapisuje je na tablicy. Pozostali uczniowie odnoszą się do tych sugestii, uzupełniając je o swoje pomysły.

Faza realizacyjna:

 1. Metoda jigsaw. Uczniowie odliczają do czterech. Następnie łączą się w zespoły według przydzielonych numerów. Każda grupa na podstawie dostępnych źródeł, również internetowych, opracowuje fragment materiału z sekcji „Przeczytaj”. Po zakończeniu pracy uczniowie zmieniają zespoły tak, by w każdym znalazła się przynajmniej jedna osoba z poprzednich grup. Uczniowie dzielą się wiedzą zdobytą wcześniej i uczą się od siebie nawzajem. Następnie chętne/wybrane osoby omawiają przydzielone zagadnienia. Pozostali uczniowie mogą zadawać pytania i weryfikować przedstawione informacje.

 2. Uczniowie zapoznają się z multimedium w sekcji „Film”. Wynotowują najistotniejsze informacje. Następnie wykonują ćwiczenie 1 dołączone do materiału. Przedstawienie odpowiedzi na forum klasy.

 3. Praca w parach. Uczniowie przygotowują argumenty do dyskusji na temat skuteczności narzędzi, jakie Unia Europejska może wykorzystać przy egzekwowaniu przestrzegania praw człowieka w krajach członkowskich. Chętna/wybrana osoba przedstawia wnioski.

 4. Uczniowie dzielą się na 4‑osobowe grupy i rozwiązują na czas zadania z sekcji „Sprawdź się”, od najłatwiejszych do najtrudniejszych. Grupa, która poprawnie rozwiąże zadania jako pierwsza, wygrywa i może zostać nagrodzona ocenami za aktywność.

Faza podsumowująca:

 1. Omówienie ewentualnych problemów z rozwiązaniem ćwiczeń i poleceń z sekcji „Sprawdź się”.

 2. Na zakończenie nauczyciel dokonuje oceny pracy wylosowanej grupy. Prosi o samoocenę uczniów dotyczącą współpracy w zespole oraz wykonanego zadania. Dokonuje oceny pracy wybranych uczniów.

Praca domowa:

 1. Napisz krótką notatkę, uwzględniając w niej najistotniejsze informacje dotyczące zagadnień poruszanych na zajęciach.

Materiały pomocnicze:

 • Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2018.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

 • Uczniowie mogą wykorzystać multimedium z sekcji „Film” jako inspirację do przygotowania własnej prezentacji multimedialnej.