Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RNQQZfI3Jkqel1
Ćwiczenie 1
Wskaż, który z wymienionych dokumentów jest podstawą do złożenia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka za naruszenie przez państwo praw i wolności jednostki. Możliwe odpowiedzi: 1. Międzynarodowy pakt praw osobistych (obywatelskich) i politycznych, 2. Europejska konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Europejska konwencja praw człowieka), 3. Deklaracja podstawowych praw i wolności
R1NXpRZF8lGoM1
Ćwiczenie 2
Wskaż, do których instytucji można wnieść skargę indywidualną w związku z łamaniem praw człowieka. Możliwe odpowiedzi: 1. Trybunał Obrachunkowy, 2. Europejski Trybunał Praw Człowieka, 3. Ombudsman (Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich), 4. Rada Praw Człowieka, 5. Komitet Praw Człowieka
RXW3dsnEschRU2
Ćwiczenie 3
Przyporządkuj instytucje ochrony praw człowieka do odpowiednich organizacji międzynarodowych. Wspólnoty Europejskie/Unia Europejska Możliwe odpowiedzi: 1. Europejski Trybunał Praw Człowieka, 2. Rada Praw Człowieka, 3. Komitet Praw Człowieka, 4. Ombudsman (Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich) Rada Europy Możliwe odpowiedzi: 1. Europejski Trybunał Praw Człowieka, 2. Rada Praw Człowieka, 3. Komitet Praw Człowieka, 4. Ombudsman (Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich) Organizacja Narodów Zjednoczonych Możliwe odpowiedzi: 1. Europejski Trybunał Praw Człowieka, 2. Rada Praw Człowieka, 3. Komitet Praw Człowieka, 4. Ombudsman (Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich)
2
Ćwiczenie 4

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.

1
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 227

Wszyscy obywatele Unii, jak również wszystkie osoby fizyczne lub prawne mające miejsce zamieszkania lub statutową siedzibę w Państwie Członkowskim, mają prawo kierowania, indywidualnie lub wspólnie z innymi obywatelami lub osobami, petycji do Parlamentu Europejskiego w sprawach objętych zakresem działalności Unii, które dotyczą ich bezpośrednio.

traktat Źródło: Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 26.10.2012 r., dostępny w internecie: eur-lex.europa.eu [dostęp 10.06.2020 r.].
RfHzKLg2iaQWF
Na podstawie tekstu zaznacz, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe. Obywatel rosyjski mieszkający w Polsce może wnieść petycję do Parlamentu Europejskiego wyłącznie wspólnie z obywatelem polskim. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Stowarzyszenie mające swoją siedzibę poza krajem będącym w Unii, ale działające na jego terenie, nie ma prawa do składania petycji do Parlamentu Europejskiego. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Obywatel Unii Europejskiej może zwrócić się z petycją do Parlamentu Europejskiego w każdej sprawie, która dotyczy go bezpośrednio. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
2
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.

1
Co to jest pytanie prejudycjalne?

Pytanie prejudycjalne stanowi środek, który ma eliminować niezgodności między prawem krajowym a prawem europejskim. Według prawa UE niezgodności takie należy rozwiązywać na korzyść przepisów prawa wspólnotowego.

prawo Źródło: Co to jest pytanie prejudycjalne?, 7.08.2018 r., dostępny w internecie: prawo.gazetaprawna.pl [dostęp 10.06.2020 r.].
R1YZYO9njBPxC
Wyjaśnij, jakie znaczenie ma zadawanie pytań prejudycjalnych Trybunałowi Sprawiedliwości dla obywateli państw członkowskich UE. (Uzupełnij).
3
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.

1
Dzieci znowu z matką. Udana interwencja Rzecznika.

Do Pełnomocnika Terenowego RPO we Wrocławiu zwróciła się matka trójki dzieci. Sąd Rejonowy zdecydował o ich umieszczeniu w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Powodem były wyjazdy matki za granicę do pracy. Wyjazdy te są krótkie, najwyżej 2 weekendy w miesiącu. Wtedy zostawia ona dzieci pod opieką zaprzyjaźnionych osób. Kobieta mówiła, że jest skonfliktowana z kuratorem sądowym, na wniosek którego zostało wszczęte postępowanie. Tymczasem asystent rodziny wyznaczony z MOPS nie odnotował żadnych niepokojących zjawisk w rodzinie.

rpo Źródło: Dzieci znowu z matką. Udana interwencja Rzecznika., 6.11.2017 r., dostępny w internecie: rpo.gov.pl [dostęp 10.06.2020 r.].
RtT8QyzhZuofI
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: tak, nie) Uzasadnienie: (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.

1
INPRIS, Ośrodek Badań Studiów i Legislacji Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej jako żywy instrument. Podręcznik dla prawników

Dla Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) prawa podstawowe stanowią niezmiernie ważną część dorobku prawnego, są również zasadniczym elementem składowym tożsamości europejskiej. Pojęcie praw człowieka wprowadzono do prawa europejskiego ponad 50 lat temu jako istotny element zasad ogólnych. Jednak z perspektywy czasu nie ma wątpliwości, że wejście w życie Karty Praw Podstawowych (KPP) 1 grudnia 2009 r. było wyraźnym potwierdzeniem ówczesnych tendencji prawodawczych i miało dla Unii Europejskiej szczególne, symboliczne znaczenie.

1 Źródło: INPRIS, Ośrodek Badań Studiów i Legislacji, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej jako żywy instrument. Podręcznik dla prawników, dostępny w internecie: inpris.pl [dostęp 16.06.2020 r.].
R1N1QE85k7zzH
Podaj nazwę traktatu europejskiego, z którym weszła w życie Karta praw podstawowych. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.

1
Klaudyna Białas-Zielińska Polscy przeciwnicy Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Janusz Kochanowski zauważał, że stworzony przez Kartę mechanizm ochrony praw podstawowych nie określa środków służących dochodzeniu praw w przypadku ich naruszania. (…) Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich grozić to może konfliktami między europejskimi instytucjami i organami – zwłaszcza między Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości a Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

2 Źródło: Klaudyna Białas-Zielińska, Polscy przeciwnicy Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, dostępny w internecie: bibliotekacyfrowa.pl [dostęp 16.06.2020 r.].
ROkpU0xrTHfbY
Podaj nazwę europejskiej organizacji, z którą, według Janusza Kochanowskiego, przez podpisanie Karty praw podstawowych może wejść w konflikt instytucja Unii Europejskiej. (Uzupełnij).