Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Paulina Król

Przedmiot: Informatyka

Temat: Wprowadzenie do edycji dźwięku - importowanie i eksportowanie dźwięku w programie Audacity

Grupa docelowa:

Szkoła ponadpodstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum, zakres podstawowy

Podstawa programowa:

Cele kształcenia – wymagania ogólne
III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi, w tym: znajomość zasad działania urządzeń cyfrowych i sieci komputerowych oraz wykonywania obliczeń i programów.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych.
Zakres podstawowy. Uczeń:
4) wyszukuje w sieci potrzebne informacje i zasoby, ocenia ich przydatność oraz wykorzystuje w rozwiązywanych problemach.
III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi.
Zakres podstawowy. Uczeń:
1) zapoznaje się z możliwościami nowych urządzeń cyfrowych i towarzyszącego im oprogramowania;
2) objaśnia funkcje innych niż komputer urządzeń cyfrowych i korzysta z ich możliwości;
3) rozwiązuje problemy korzystając z różnych systemów operacyjnych;
IV. Rozwijanie kompetencji społecznych.
Zakres podstawowy. Uczeń:
6) poszerza i uzupełnia swoją wiedzę korzystając z zasobów udostępnionych na platformach do e‑nauczania.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii.

Cele operacyjne (językiem ucznia):

 • Zapoznasz się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi dźwięku, np. wysokość, głośność, barwa i czas trwania dźwięku.

 • Wyjaśnisz, czym różni się import plików od ich eksportu na podstawie programu Audacity.

 • Zaimportujesz pliki w wybranym formacie do programu Audacity.

 • Wyeksportujesz z programu Audacity dźwięk skompilowany z dwóch śladów.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm;

 • nauczanie wyprzedzające.

Metody i techniki nauczania:

 • dyskusja;

 • wykład;

 • pokaz;

 • objaśnienie nowej wiedzy.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg lekcji

Przed lekcją:

 1. Nauczyciel udostępnia uczniom e‑materiał „Wstęp do edycji dźwięku - importowanie i eksportowanie dźwięku w programie Audacity”. Uczniowie proszeni są o zapoznanie się z treścią podrozdziału „Dźwięk i fala dźwiękowa”, „Słuch”, „Właściwości słuchu”, „Kryteria słuchowej oceny jakości dźwięku” i „Wysokość, głośność, barwa i czas trwania dźwięku” w sekcji „Przeczytaj”.

 2. Uczniowie przygotowują dowolne pliki dźwiękowe monofoniczne i stereofoniczne.

 3. Dwóch chętnych uczniów zapoznaje się z materiałem filmowym pn. „Program Audacity” w sekcji „Film edukacyjny I” i przygotowują krótką prezentację na podstawie polecenia 1.

Faza wprowadzająca:

 1. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat zajęć. Na tablicy zostaje wyświetlonony zapowiedziany e‑materiał. Uczniowie wyświetlają sekcję „Wprowadzenie”. Chętny uczeń czyta głośno jego treść, po czym następuje wspólne omówienie kryteriów sukcesu.

 2. Zgłoszeni przed lekcją uczniowie przedstawiają prezentację o podstawowych funkcjach programu Audacity. Reszta grupy uruchamia program Audacity i indywidualnie analizuje go zgodnie z prezentacją.

Faza realizacyjna:

 1. Nauczyciel na podstawie podrozdziału „Wstęp do edycji dźwięku: import i eksport dźwięku w programie Audacity” w sekcji „Przeczytaj” wprowadza uczniów do realizacji poleceń w sekcji „Film edukacyjny I” i „Film edukacyjny II”. Uczniowie, odnosząc się do poznanych treści, na kartach zapisują definicję terminu import dźwięku i eksport dźwięku oraz różnice, jakie między nimi występują. Następnie nauczyciel zbiera kartki i odczytuje wybrane prace, analizuje i podsumowuje.

 2. Uczniowie, wykorzystując przygotowane przed lekcją pliki, wykonują polecenie 3 i 4 w sekcji „Film edukacyjny I”. W razie potrzeby posługują się materiałem filmowym pn. „Program Audacity – import dźwięku”. Nauczyciel nadzoruje pracę uczniów i udziela wskazówek.

 3. Uczniowie wspólnie wyświetlają materiał filmowy pn. „Eksport pliku dźwiękowego w programie Audacity” w sekcji „Film edukacyjny II”. Następnie indywidualnie przystępują do polecenia 1. Po ukończeniu zadania chętni uczniowie prezentują swoje prace.

 4. Uczniowie dobierają się w pary i odczytują polecenie 2 w sekcji „Film edukacyjny II”. W dwójkach przystępują do realizacji zadania.

Faza podsumowująca:

 1. Wybrany uczeń podsumowuje zajęcia, zwracając uwagę na nabyte umiejętności. Uczniowie zapisują na kartkach, co sprawiło im trudność.

 2. Nauczyciel prosi uczniów o utworzenie czterech grup. Każda z nich przygotowuje w formie papierowej krzyżówkę z hasłami obejmującymi całość materiału i przekazuje ją do rozwiązania innej drużynie. Tym samym każdy zespół otrzyma do rozwiązania krzyżówkę od innej grupy.

Praca domowa:

 1. Uczniowie wykonują ćwiczenia 1 i 2 zamieszczone w sekcji „Film edukacyjny II”.

Materiały pomocnicze:

 • Małgorzata Przedpełska‑Bieniek, Sztuka dźwięku, Warszawa 2021.

 • Krzysztof Sztekmiler, Podstawy nagłośnienia i realizacji nagrań, Warszawa 2021.

Wskazówki metodyczne:

 • Nauczyciel może zdecydować, czy uczniowie realizują zadania indywidualnie czy w grupach.

 • Treści w sekcji „Film edukacyjny I” można wykorzystać na lekcji jako podsumowanie i utrwalenie wiedzy uczniów.