Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Scenariusz

Autor

Learnetic

Temat zajęć

Podróż i podróżowanie - cele podróży

Grupa docelowa

Szkoła podstawowa, klasy VI‑VII

Ogólny cel kształcenia

Zapoznanie ucznia z celami podróży w przeszłości i współcześnie. Zaznajomienie z najważniejszymi podróżnikami, odkrywcami i ich dokonaniami.

Kształtowane kompetencje kluczowe

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia

18.12.2006r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie

uczenia się przez całe życie

• Porozumiewanie się w języku ojczystym

• Świadomość i ekspresja kulturalna

Cele (szczegółowe) operacyjne

Uczniowie:

 • poznają najważniejszych polskich podróżników i ich dokonania;

 • rozpoznają cele podróży dawniej i dziś;

 • wskazują różnice między turystą a podróżnikiem;

 • definiują pojęcia: podróżnik, turysta, podróż, turystyka;

 • poznają budowę bloga podróżniczego;

 • tworzą własny blog podróżniczy;

 • wskazują funkcje blogów podróżniczych;

 • charakteryzują dawnych i współczesnych podróżników oraz wykazują różnice między nimi;

 • poznają synonimy terminu podróżnik;

 • konstruują spójną logicznie wypowiedź na wskazany temat.

Metody/techniki kształcenia

 • metoda asymilacji wiedzy – pokaz filmu, pogadanka, dyskusja

 • metoda praktyczna – ćwiczenia interaktywne

 • metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy - “burza mózgów”

 • metoda twórcza - blog

Formy pracy

 • zbiorowa

 • grupowa

 • indywidualna

Przebieg lekcji

Faza wprowadzająca

Nauczyciel pyta uczniów, czy lubią podróżować i dlaczego? Informuje, że podczas lekcji zastanowią się nad celami, jakie przyświecały zarówno dawnym, jak i współczesnym podróżnikom.

Faza realizacyjna

 1. Uczniowie wraz z nauczycielem oglądają film Podróż i podróżowanie - cele podróży. Nauczyciel przerywa po pytaniach: Na ile, waszym zdaniem, motywacje współczesnych podróżników różnią się od tych sprzed wieków? Może dostrzegacie też inne powody dzisiejszych wypraw? Uczniowie rozwiązują ćwiczenia interaktywne nr 1 i 2, które mają im pomóc w dyskusji nad zadanym w filmie pytaniem. Podczas rozmowy uczniowie powinni zwrócić uwagę na podobieństwo dawnych i współczesnych celów podróży (handel, wojny, pielgrzymki, edukacja, ciekawość świata, wydanie książki podróżniczej), ale i na przemianę środków prowadzących do ich osiągnięcia (np. inne środki transportu), bezpieczeństwo. Wskazują też te cele, które już nie występują lub pojawiły się dopiero współcześnie. Podają również inne cele podróży (np. zdrowotne - wyjazdy do sanatoriów, dawniej do wód, podróż poślubna).

 2. Nauczyciel wyświetla dalszą część filmu. Zatrzymuje po pytaniu: Wolisz być turystą czy podróżnikiem?. Uczniowie rozwiązują ćwiczenia interaktywne nr 3 i 4. Następnie odpowiadają na postawione w filmie pytanie, argumentując swoją decyzję (wymieniają dobre i złe strony bycia turystą lub podróżnikiem). Dyskutują, czy słuszne jest negatywne postrzeganie sposobu podróżowania turysty.

 3. Nauczyciel prosi uczniów o wymienienie synonimów słowa podróżnik i zapisanie ich na tablicy. Uczniowie zaglądają do internetowego lub papierowego Słownika synonimów, by uzupełnić listę. Szukają definicji tych określeń, które nie są im znane. Następnie nauczyciel przytacza myśl Juliana Tuwima: Włóczęga: człowiek, który nazwałby się turystą, gdyby miał pieniądze i pyta uczniów, jak rozumieją to zdanie. Następnie uczniowie samodzielnie wykonują ćwiczenie interaktywne nr 5 i omawiają odpowiedzi z nauczycielem.

 4. Nauczyciel wyświetla dalszą część filmu. Po zakończonej projekcji uczniowie rozwiązują ćwiczenia interaktywne 6 i 7. Odpowiedzi omawiają wspólnie z nauczycielem.

 5. Nauczyciel inicjuje dyskusję na temat, czy są jeszcze podróżnicy na miarę omówionych w filmie odkrywców? Czym współcześni podróżnicy różnią się od swoich poprzedników (uczniowie zwracają uwagę na, np. dokonywanie odkryć, rodzaje środków transportu, cele)? Przygotowując się do dyskusji, wyszukują w internecie informacje o współczesnych podróżnikach i wykorzystują je w trakcie dyskusji.

 6. Nauczyciel dzieli uczniów na kilkuosobowe zespoły. Poleca im zaprojektowanie bloga podróżniczego, na którym opublikują relację z wymyślonej lub prawdziwej podróży. Powinna się w niej znaleźć informacja o motywie podróży, miejscu, opis wrażeń, zachęta do odwiedzenia miejsca. Przed przystąpieniem do pracy uczniowie oglądają wybrany blog podróżniczy, omawiają jego elementy i rozwiązują ćwiczenie interaktywne nr 8, 9 i 10. Na koniec prezentują swojego bloga.

 7. Nauczyciel inicjuje dyskusję wokół pytania: jakie granice przekracza się przy przekraczaniu granic?

Faza podsumowująca

 1. W ramach podsumowania nauczyciel podaje typy podróży, a uczniowie określają ich cel, np. podróż poślubna, podróż biznesowa, pielgrzymka, wczasy, wyjazd do sanatorium, emigracja.

Praca domowa

 1. Na podstawie artykułu Wędrowcy - raport o współczesnych nomadach http://hatalska.com/2017/02/02/wedrowcy‑raport‑o-wspolczesnych‑nomadach/ oraz infografiki https://prowly‑uploads.s3.amazonaws.com/uploads/2268/assets/15062/large_infografika‑Nomadzi.jpg napisz, czym różnią się współcześni nomadzi od swoich poprzedników, a co ich z nimi łączy. Skup się szczególnie na celu, jaki im przyświeca.

m22bd5a954d794d65_1520001429923_0

Metryczka

Tytuł

Podróż i podróżowanie – cele podroży

Temat lekcji z e‑podręcznika, do którego e‑materiał się odnosi

„Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej” – podróże bliskie i dalekie

Przedmiot

Język polski

Etap edukacyjny

II/szkoła podstawowa

Nowa podstawa programowa

I. Kształcenie literackie i kulturowe.

1. Czytanie utworów literackich. Uczeń:

4) rozpoznaje w tekście literackim: neologizm, eufemizm, porównanie homeryckie, inwokację, symbol, alegorię i określa ich funkcje;

8) określa wartości estetyczne poznawanych tekstów literackich;

9) wykorzystuje w interpretacji utworów literackich odwołania do wartości uniwersalnych związane z postawami społecznymi, narodowymi, religijnymi, etycznymi i dokonuje ich hierarchizacji;

10) wykorzystuje w interpretacji tekstów literackich elementy wiedzy o historii i kulturze;

11) wykorzystuje w interpretacji utworów literackich potrzebne konteksty, np. biograficzny, historyczny, historycznoliteracki, kulturowy, filozoficzny, społeczny;

2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń:

1) wyszukuje w tekście potrzebne informacje oraz cytuje odpowiednie fragmenty tekstu publicystycznego, popularnonaukowego lub naukowego;

2) porządkuje informacje w zależności od ich funkcji w przekazie;

4) dostrzega różnice między literaturą piękną a literaturą naukową, popularnonaukową, publicystyką i określa funkcje tych rodzajów piśmiennictwa;

5) rozpoznaje gatunki dziennikarskie: reportaż, wywiad, artykuł, felieton i określa ich podstawowe cechy;

6) określa wartości estetyczne poznawanych tekstów kultury;

2. Zróżnicowanie języka. Uczeń:

1) dostrzega zróżnicowanie słownictwa, w tym rozpoznaje słownictwo ogólnonarodowe i słownictwo o ograniczonym zasięgu (np. terminy naukowe, archaizmy, kolokwializmy); rozpoznaje wyrazy rodzime i zapożyczone, zna typy skrótów i skrótowców – określa ich funkcje w tekście;

2) rozpoznaje nazwy osobowe i miejscowe, rodzaje nazw miejscowych, używa poprawnych form gramatycznych imion, nazwisk, nazw miejscowych i nazw mieszkańców;

6) rozróżnia treść i zakres znaczeniowy wyrazu;

7) rozumie pojęcie stylu, rozpoznaje styl potoczny, urzędowy, artystyczny, naukowy, publicystyczny.

4. Ortografia i interpunkcja. Uczeń:

2) poprawnie przytacza cudze wypowiedzi, stosując odpowiednie znaki interpunkcyjne;

III. Tworzenie wypowiedzi.

1. Elementy retoryki. Uczeń:

1) funkcjonalnie wykorzystuje środki retoryczne oraz rozumie ich oddziaływanie na odbiorcę;

2) gromadzi i porządkuje materiał rzeczowy potrzebny do tworzenia wypowiedzi;

redaguje plan kompozycyjny własnej wypowiedzi;

7) zgadza się z cudzymi poglądami lub polemizuje z nimi, rzeczowo uzasadniając własne zdanie;

8) rozpoznaje i rozróżnia środki perswazji i manipulacji w tekstach reklamowych, określa ich funkcję;

2. Mówienie i pisanie. Uczeń:

3) formułuje pytania do tekstu;

IV. Samokształcenie. Uczeń:

1) rzetelnie, z poszanowaniem praw autorskich, korzysta z informacji;

8) rozwija umiejętność krytycznego myślenia i formułowania opinii.

Kompetencje kluczowe

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 18.12.2006r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie

 • Porozumiewanie się w języku ojczystym

 • Umiejętność uczenia się

Cele edukacyjne zgodne z etapem kształcenia

Uczniowie:

 • poznają najważniejszych polskich podróżników i ich dokonania;

 • rozpoznają cele podróży dawniej i dziś;

 • wskazują różnice między turystą a podróżnikiem;

 • definiują pojęcia: podróżnik, turysta, podróż, turystyka;

 • poznają budowę bloga podróżniczego;

 • tworzą własny blog podróżniczy;

 • wskazują funkcje blogów podróżniczych;

 • charakteryzują dawnych i współczesnych podróżników oraz wykazują różnice między nimi;

 • poznają synonimy terminu podróżnik;

 •  konstruują spójną logicznie wypowiedź na wskazany temat.

Powiązanie z e‑podręcznikiem

http://www.epodreczniki.pl/reader/c/131144/v/44/t/student-canon/m/j00000000WB1v50

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida