Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

SCENARIUSZ LEKCJI

Imię i nazwisko autorki: Monika Kędzierska

Przedmiot: geografia

Temat zajęć: Porównanie wiodących gałęzi przemysłu przed i po procesie restrukturyzacji

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum/technikum, zakres rozszerzony, klasa II

Podstawa programowa

XI. Przemiany sektora przemysłowego i budownictwa: czynniki lokalizacji przemysłu tradycyjnego i zaawansowanych technologii, obszary koncentracji przemysłu, rozwój i rola budownictwa w gospodarce.

Uczeń:

3) wyjaśnia zmiany struktury przestrzennej przemysłu tradycyjnego i zaawansowanych technologii na świecie oraz określa udział Polski w tych zmianach.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

 • kompetencje cyfrowe,

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne

Uczeń:

 • wyjaśnia pojęcie restrukturyzacji przemysłu,

 • wyjaśnia, na czym polega restrukturyzacja i które branże gospodarki obejmuje,

 • omawia przyczyny i skutki restrukturyzacji.

Strategie nauczania: asocjacyjna, operacyjna

Metody i techniki nauczania: metoda tekstu przewodniego, dyskusja, mapa myśli, burza mózgów

Formy zajęć: praca indywidualna, praca w grupach, praca całego zespołu klasowego

Środki dydaktyczne: tablica interaktywna/monitor dotykowy/tablety, e‑materiał, atlasy geograficzne

Materiały pomocnicze

Wieloński A., Geografia przemysłu, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.

PRZEBIEG LEKCJI

Faza wprowadzająca

 • Nauczyciel wprowadza uczniów w tematykę zajęć, zadając pytania: czym jest restrukturyzacja? jakie są jej przyczyny?

 • Przedstawienie celów lekcji.

Faza realizacyjna

 • Nauczyciel w formie miniwykładu na podstawie części „Przeczytaj” omawia wybrane przykłady koncentracji przemysłu oraz ich znaczenie dla gospodarki.

 • Następnie prosi uczniów o zapoznanie się z grafiką interaktywną oraz wykonanie poleceń w tej części materiału.

 • Nauczyciel prosi uczniów o utworzenie czterech zespołów. Każdy z zespołów otrzymuje zadanie wykonania mapy myśli prezentującej negatywne i pozytywne skutki restrukturyzacji na danym obszarze. W trakcie pracy uczniowie korzystają z atlasów geograficznych i innych dostępnych źródeł informacji.

 • Uczniowie prezentują przygotowane w grupach mapy myśli, nauczyciel czuwa nad poprawnością wypowiedzi uczniów.

Faza podsumowująca

 • Uczniowie rozwiązują ćwiczenia z sekcji „Sprawdź się”. Wybrani przez nauczyciela uczniowie bądź ochotnicy prezentują odpowiedzi.

 • Nauczyciel zadaje uczniom następujące pytania: czego dowiedzieliście się na dzisiejszej lekcji? co było dla was najciekawsze? o czym chcielibyście dowiedzieć się więcej?

 • Następuje krótka dyskusja podsumowująca treści poruszone podczas lekcji. W razie potrzeby prowadzący wyjaśnia kwestie sporne i problematyczne oraz odpowiada na dodatkowe pytania uczniów.

 • Ocena pracy uczniów podczas zajęć.

Praca domowa

 • Praca pisemna na temat pozytywnych i negatywnych skutków restrukturyzacji wybranej branży przemysłu w Polsce.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania danego multimedium

Grafika interaktywna może zostać wykorzystana na lekcji poświęconej porównaniu cech przemysłu tradycyjnego i zaawansowanych technologii (zakres podstawowy: XI. 2).

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida