Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Marzenna Śliwka

Przedmiot: Język polski

Temat: Wizerunek femme fatale w poezji i sztuce przełomu XIX i XX wieku

Grupa docelowa:

Szkoła ponadpodstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum, zakres podstawowy i rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
I. Kształcenie literackie i kulturowe.
1. Czytanie utworów literackich. Uczeń:
5) interpretuje treści alegoryczne i symboliczne utworu literackiego;
6) rozpoznaje w tekstach literackich: ironię i autoironię, komizm, tragizm, humor, patos; określa ich funkcje w tekście i rozumie wartościujący charakter;
9) rozpoznaje tematykę i problematykę poznanych tekstów oraz jej związek z programami epoki literackiej, zjawiskami społecznymi, historycznymi, egzystencjalnymi i estetycznymi; poddaje ją refleksji;
11) rozumie pojęcie motywu literackiego i toposu, rozpoznaje podstawowe motywy i toposy oraz dostrzega żywotność motywów biblijnych i antycznych w utworach literackich; określa ich rolę w tworzeniu znaczeń uniwersalnych;
13) porównuje utwory literackie lub ich fragmenty, dostrzega kontynuacje i nawiązania w porównywanych utworach, określa cechy wspólne i różne;
2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń:
6) odczytuje pozaliterackie teksty kultury, stosując kod właściwy w danej dziedzinie sztuki;
III. Tworzenie wypowiedzi.
2. Mówienie i pisanie. Uczeń:
1) zgadza się z cudzymi poglądami lub polemizuje z nimi, rzeczowo uzasadniając własne zdanie;
4) zgodnie z normami formułuje pytania, odpowiedzi, oceny, redaguje informacje, uzasadnienia, komentarze, głos w dyskusji;
11) stosuje zasady poprawności językowej i stylistycznej w tworzeniu własnego tekstu; potrafi weryfikować własne decyzje poprawnościowe;
12) wykorzystuje wiedzę o języku w pracy redakcyjnej nad tekstem własnym, dokonuje korekty tekstu własnego, stosuje kryteria poprawności językowej.
IV. Samokształcenie.
9. wykorzystuje multimedialne źródła informacji oraz dokonuje ich krytycznej oceny;
Zakres rozszerzony
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
I. Kształcenie literackie i kulturowe.
2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:
4) porównuje teksty kultury, uwzględniając różnorodne konteksty;
III. Tworzenie wypowiedzi.
2. Mówienie i pisanie. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach: esej, interpretacja porównawcza, reportaż, felieton.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje w zakresie wielojęzyczności;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Cele operacyjne. Uczeń:

 • pozna różne typy postaci kobiety fatalnej w poezji i sztuce przełomu XIX i XX wieku;

 • określi cechy kobiety fatalnej;

 • wyjaśni popularność kobiecych postaci hybrydycznych w literaturze i sztuce;

 • porówna poetycki i malarski wizerunek postaci kobiety fatalnej;

 • zinterpretuje poetycką ekfrazę obrazu Gustava Moreau Salome.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • z użyciem e‑podręcznika;

 • ćwiczeń przedmiotowych;

 • z użyciem komputera;

 • elementy gry narracyjnej (RPG).

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda;

 • telefony z dostępem do internetu.

Przebieg lekcji

Przed lekcją:

 1. Przygotowanie do zajęć. Na kilka dni przed lekcją nauczyciel loguje się na platformie i udostępnia uczniom e‑materiał: Wizerunek femme fatale w poezji i sztuce przełomu XIX i XX wieku.
  Uczestnicy zajęć zapoznają się przed lekcją z treścią materiału (sekcja „Przeczytaj”) oraz z materiałem w sekcji „Prezentacja multimedialna” – Kobiece postacie hybrydyczne w poezji i sztuce przełomu XIX i XX wieku. Będą to podstawowe informacje potrzebne uczniom do wykonania pracy przed i w trakcie lekcji. Później nauczyciel informuje uczestników zajęć, że będą pracowali w grupach, a ich celem będzie opracowanie strony internetowej Wehikułem czasu do…, czyli śladami femme fatale. Przeprowadza losowanie uczniów do sześciu zespołów: Muzycznie, Plastycznie, Gadżeciarsko, Filmowo, Z przymrużeniem oka, Właściciele.
  Poszczególne grupy będą się zajmowały wyszukaniem informacji w określonej dziedzinie:
  Muzycznie – prześledzenie motywów związanych z tematem w muzyce współczesnej;
  Plastycznie – wykorzystanie pomysłów, odwołanie się do elementów sztuki współczesnej, kolaże, okładki płyt;
  Gadżeciarsko – wybór ciekawych pomysłów na wykorzystanie motywu kobiety fatalnej w kulturze masowej, przedmiotach codziennego użytku (naczynia, ubiór, wystrój wnętrz);
  Filmowo – tematyka filmów, nawiązanie do malarstwa i utworów literackich;
  Z przymrużeniem oka – żartobliwe wykorzystanie motywu we współczesnej kulturze;
  Właściciele – zapoznanie się z tematyką, tak by móc ocenić pracę pozostałych grup. Ustalenie oczekiwań dotyczących produktu, a podczas prezentacji efektów pracy pozostałych zespołów zwrócenie uwagi na poprawność merytoryczną i językową tekstów.

Faza wprowadzająca:

 1. Nauczyciel wyświetla na tablicy temat lekcji oraz cele zajęć, omawiając lub ustalając razem z uczniami kryteria sukcesu.

 2. Nauczyciel inicjuje rozmowę wprowadzającą w temat lekcji. Zwraca uwagę na fakt, że obraz kobiet w literaturze i sztuce Młodej Polski był niejednoznaczny. Z jednej strony był związany ze współczesnym życiem: jego rytmem, tempem i rozmachem; z drugiej – odzwierciedlał zmęczenie i niepewność końca wieku. Wśród wielu typów młodych dziewcząt, pięknych kobiet czy starych matron, które stały się podmiotami europejskiej i polskiej twórczości artystycznej końca stulecia, znalazł się także typ kobiety fatalnej – femme fatale. Typ kontrowersyjny, ale też fascynujący

Faza realizacyjna:

 1. Praca w grupach. Nauczyciel rozpoczyna zasadniczą część lekcji, wprowadzając fabularną sytuację: Jesteście zespołami webmasterów i copywriterów opracowujących stronę internetową„Wehikułem czasu do…, czyli śladami femme fatale”. Właścicielom zależy na zwiększeniu popularności strony. Waszym zadaniem jest przygotować materiał, dokonać selekcji informacji, zaplanować stronę pod kątem merytorycznym, zadbać o jej atrakcyjność, aby zawierała wiele ciekawych treści i przyciągała uwagę. Wasi graficy muszą zaprojektować nowoczesne, a jednocześnie nawiązujące do tematyki tytuły podstron. Swój pomysł przedstawcie za pomocą prezentacji multimedialnej (plakatu). Przygotujcie odpowiednie argumenty, aby przekonać Właścicieli, że warto zamieścić wasz materiał.
  Uczniowie pracują nad swoimi pomysłami i ich prezentacją przez wyznaczony czas.

 2. Prezentacje grup. Liderzy poszczególnych zespołów prezentują pomysły, argumentując ich przydatność i atrakcyjność dla odbiorcy. Grupa Właścicieli przysłuchuje się propozycjom, ewentualnie zadaje pytania.

 3. Dyskusja nad propozycjami. Właściciele dyskutują ze sobą na temat prezentacji. Nauczyciel komentuje efekty pracy grup.

Faza podsumowująca:

 1. Nauczyciel ponownie odczytuje temat lekcji i inicjuje krótką rozmowę, zadając pytania:
  - Jakie refleksje nasuwają się wam po dzisiejszych zajęciach?
  - Czy, według was, warto, by współcześni artyści inspirowali się dziełami twórców z poprzednich epok?
  - Jakie znaczenie ma dla was fakt, że pracowaliście w grupach?
  - Jakie są zalety i wady tej współpracy?
  Uczniowie dzielą się refleksjami. Nauczyciel podsumowuje działania i wypowiedzi.

Praca domowa:

 1. Dlaczego kobiece postaci hybrydyczne stały się popularne w poezji i sztuce przełomu XIX i XX wieku? W swojej wypowiedzi odwołaj się do informacji na temat femme fatale zawartych w sekcji „Przeczytaj” oraz przywołaj wybrane teksty poetyckie.

Materiały pomocnicze:

 • Wojciech Gutowski, Nagie dusze i maski. O młodopolskich mitach miłości, Kraków 1997.

 • Koniec wieku. Sztuka polskiego modernizmu 1890–1914, red. Ł. Kossowski, E. Charazińska, Warszawa 1996.

Wskazówki metodyczne

 • Uczniowie mogą przed lekcją zapoznać się z multimedium z sekcji „Prezentacja multimedialna”, aby aktywnie uczestniczyć w zajęciach i pogłębiać swoją wiedzę.