Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Autor: Jolanta Schilling

Przedmiot: Matematyka

Temat: Równanie wymierne, którego licznik i mianownik możemy sprowadzić do postaci iloczynowej metodą wyłączania wspólnego czynnika przed nawias

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

III. Równania i nierówności. Zakres podstawowy.

Uczeń:

7) rozwiązuje równania wymierne VxWx=0, gdzie wielomiany VxWx są zapisane w postaci iloczynowej.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji

 • kompetencje w zakresie wielojęzyczności

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii

 • kompetencje cyfrowe

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • rozwiązuje równanie wymierne, którego licznik i mianownik możemy sprowadzić do postaci iloczynowej metodą wyłączania wspólnego czynnika przed nawias

 • wyznacza dziedzinę równania wymiernego, którego licznik i mianownik możemy sprowadzić do postaci iloczynowej metodą wyłączania wspólnego czynnika przed nawias

 • przeprowadza rozumowania związane z analizą równania wymiernego, formułuje wnioski i uzasadnia ich poprawność

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm

Metody i techniki nauczania:

 • metoda wędrujących plakatów

 • dyskusja

 • burza mózgów

Formy pracy:

 • praca indywidualna

 • praca w grupach

 • praca całego zespołu klasowego

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do Internetu, słuchawki

 • zasoby multimedialne zawarte w e–materiale

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda

Przebieg lekcji

Faza wstępna:

 1. Nauczyciel podaje temat i cele zajęć oraz wspólnie z uczniami ustala kryteria sukcesu.

 2. Uczniowie przypominają w grupach definicję równania wymiernego.

Faza realizacyjna:

 1. Uczniowie w grupach 4 osobowych pracują metodą wędrujących plakatów. Celem jest przypomnienie sposobu doprowadzania wielomianów do postaci iloczynowej metodą wyłączania wspólnego czynnika przed nawias. Rozpoczyna grupa wybrana losowo – zapisuje na plakacie przygotowany wcześniej przykład. Kolejna grupa dodaje swój przykład, itd. W ten sposób uczniowie przypominają metodę rozkładu wielomianu na czynniki.

 2. Uczniowie analizują przykłady z sekcji „Przeczytaj”.

 3. Uczniowie w parach oglądają film samouczek i następnie omawiają go wraz z nauczycielem.

 4. Uczniowie w parach rozwiązują zadania interaktywne 1 – 6. Wspólnie omawiają odpowiedzi.

Faza podsumowująca:

 1. Jako podsumowanie nauczyciel zadaje uczniom pytania dotyczące ćwiczeń interaktywnych.

 2. Nauczyciel omawia przebieg zajęć, wskazuje mocne i słabe strony pracy uczniów, udzielając im tym samym informacji zwrotnej.

Praca domowa:

Uczniowie wykonują ćwiczenia 7 i 8 z sekcji „Sprawdź się”.

Materiały pomocnicze:

Wskazówki metodyczne:

Przykłady zawarte w filmie samouczku uczniowie mogą wykorzystać jako materiał powtórzeniowy przed sprawdzianem.  Film może być też wykorzystany na zajęciach pokazujących zastosowanie wzorów skróconego mnożenia.