Autor: Paweł Kaniowski

Przedmiot: Filozofia

Temat: Słownik filozoficzny: nazizm

Grupa docelowa:

Szkoła ponadpodstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
III. Wybrane problemy filozofii.
10. Wybrane spory z zakresu filozofii polityki. Uczeń, definiując odpowiednie terminy i analizując argumenty, rekonstruuje następujące spory:
1) o naturę społeczeństwa (indywidualizm – kolektywizm);
3) o naczelne wartości życia społecznego (liberalizm kulturowy – konserwatyzm);

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji.

Cele lekcji. Uczeń:

 • pozna tło historyczne i źródła koncepcji nazistowskich;

 • przeanalizuje kształtowanie się aryjskiego mitu, który doprowadził do antyslawizmu i antysemityzmu w Niemczech;

 • przemyśli, dlaczego nazizm stał się ideologią hitlerowskich Niemiec;

 • zrozumie, w jaki sposób mechanizmy wykluczenia stały się źródłem nazistowskiej przemocy;

 • dowie się, jak wojna i ludobójstwo były tłumaczone przez nazistowską filozofię.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm;

 • nauczanie wyprzedzające.

Metody i techniki nauczania:

 • ćwiczeń przedmiotowych;

 • z użyciem komputera;

 • dyskusja;

 • audiobook;

 • praca z multimedium;

 • rozmowa kierowana.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg lekcji

Przed lekcją:

 1. Uczniowie zapoznają się z treściami w sekcji „Przeczytaj”.

Faza wprowadzająca:

 1. Nauczyciel loguje się na platformie i wyświetla na tablicy temat i cele lekcji. Prosi uczniów, by na podstawie wiadomości zdobytych przed lekcją zaproponowali kryteria sukcesu.

 2. Dyskusja wprowadzająca. Nauczyciel, za pomocą dostępnego w panelu użytkownika raportu, weryfikuje przygotowanie uczniów do lekcji. Prosi wybranego ucznia o przeczytanie pytania znajdującego się we wprowadzeniu do e‑materiału: Jak polityka rasowa stworzyła ideologię nazistowską? i rozpoczęcie dyskusji na podstawie przeczytanego przed lekcją tekstu. Po zakończeniu dyskusji chętna/wybrana osoba przedstawia wnioski.

Faza realizacyjna:

 1. Nauczyciel dzieli klasę na trzy grupy. Każda z nich ma za zadanie przygotować prezentacje na podstawie wydzielonych części materiału w sekcji „Przeczytaj”. Zespoły pracują według ustalonego porządku:
  – grupa 1: pojęcie nazizmu;
  – grupa 2: doktryna nazizmu;
  – grupa 3: nawiązania do doktryny nazistowskiej i jej oponenci.
  Uczniowie przygotowują krótkie wystąpienia zawierające syntezę treści przydzielonego zagadnienia. Po wyznaczonym czasie zespoły prezentują efekty swojej pracy.

 2. Praca z multimedium nr 2. Nauczyciel wyświetla multimedium z sekcji „Audiobook”. Tym razem uczniowie pracują w parach, przygotowując odpowiedzi na pytania:
  — Jakie były główne tezy, na których Hitler oparł swoją ideologię?
  — Przeczytaj fragment „Mein Kampf” Hitlera. Nazwij jego stanowisko. Jakimi przesłankami kierował się, by stworzyć swoją ideologię?
  Po wyznaczonym czasie pary łączą się w czwórki i wspólnie omawiają swoje odpowiedzi, uzupełniając zawarte w nich wnioski i wiadomości. Nauczyciel pilnuje porządku pracy, pełni rolę doradcy i udziela uczniom informacji zwrotnej.

 3. Praca z multiemdium nr 1. Uczniowie ponownie pracują w grupach. Każda z nich opracowuje odpowiedzi do poleceń nr 1 i 2:
  - Na podstawie prezentacji i wiedzy własnej odpowiedz, jakie były intelektualne przesłanki powstania nazizmu.
  - Zastanów się, czy koncepcje filozoficzne zaadaptowane przez nazistów mogą usprawiedliwić ich działania. Wyjaśnij, dlaczego tak uważasz.
  Po wykonaniu zadania drużyny przedstawiają wyniki pracy na forum.

Faza podsumowująca:

 1. Zalogowany na platformie nauczyciel wyświetla na tablicy temat lekcji i cele zawarte w sekcji „Wprowadzenie”. Wybrany uczeń odczytuje cele lekcji, a następnie wszyscy wspólnie omawiają: co udało się osiągnąć, do czego warto wrócić, czego nie udało się zrealizować i dlaczego.

Praca domowa:

 1. Na podstawie lekcji oraz innych, wiarygodnych źródeł uzupełnij mapę myśli. Jakie elementy nazizmu udało ci się zidentyfikować na początku lekcji? Które z nich udało ci się rozpoznać we fragmencie Mein Kampf? Zapisz swoje wnioski w formie notatki.

Materiały pomocnicze:

 • Arendt H., Korzenie totalitaryzmu, tłum. D. Grinberg, M. Szawiel, Warszawa 2021.

 • Raina P., Adolf Hitler 1945: koniec legendy, Warszawa 2020.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

 • Uczniowie zapoznają się z multimedium w sekcji „Prezentacja multimedialna” i przygotowują do niego pytania. Następnie zadają je sobie nawzajem, sprawdzając stopień przyswojenia jego treści.