Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autorka: Paulina Wierzbińska

Przedmiot: Wiedza o społeczeństwie, Wiedza o społeczeństwie 2022

Temat: Problemy funkcjonowania człowieka w społeczeństwie

Grupa docelowa:

Szkoła ponadpodstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum, zakres podstawowy

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy

I. Człowiek i społeczeństwo

Uczeń:

9) rozpoznaje problemy życiowe młodzieży w społeczeństwie polskim i formułuje sądy w tych kwestiach.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje obywatelskie;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • charakteryzuje obecne konsekwencje zmian społecznych dla funkcjonowania jednostki w społeczeństwie;

 • rozpoznaje zagrożenia dla życia jednostkowego, wynikające z rozwoju współczesnych społeczeństw postprzemysłowych;

 • analizując problemy życiowe młodzieży w społeczeństwie polskim, wnioskuje na co będzie narażona młodzież w dorosłym życiu.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • drzewo decyzyjne;

 • dyskusja;

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem ćwiczeń interaktywnych.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg lekcji

Przed lekcją:

 1. Uczniowie w dostępnych źródłach czytają na temat poglądów Ericha Fromma na temat wolności.

Faza wstępna:

 1. Uczniowie logują się na swoich telefonach na platformę epodreczniki.pl. Nauczyciel wyświetla e‑materiał na tablicy.

 2. Uczniowie w parach dyskutują na temat tego, czy odczuwają jakieś obawy związane ze współczesnością.

 3. Wprowadzenie uczniów w temat lekcji: „Problemy funkcjonowania człowieka w społeczeństwie” i omówienie celów zajęć.

Faza realizacyjna:

 1. Uczniowie na podstawie własnej wiedzy przygotowują mapę pojęć do zagadnienia poruszonego w sekcji „Przeczytaj”. Przedstawiają swoje propozycje w trakcie burzy mózgów. Wybrana osoba zapisuje je na tablicy. Po fazie twórczej następuje weryfikacja pomysłów i powstaje ostateczna wersja mapy.

 2. Uczniowie zapoznają się z medium w sekcji „Audiobook”. Tworzą notatkę w formie mapy pojęć. Następnie wykonują polecenia i ćwiczenia dołączone do materiału.

 3. Uczniowie w parach przygotowują argumenty do dyskusji dotyczącej zagadnień poruszonych w materiale w sekcji „Audiobook”. Dyskutują, a następnie wybrane osoby przedstawiają wnioski.

 4. Uczniowie wykonują indywidualnie ćwiczenia nr 1–4, a następnie porównują swoje odpowiedzi z kolegą lub koleżanką.

Faza podsumowująca:

 1. W jaki sposób można radzić sobie z lękami związanymi z życiem we współczesnym społeczeństwie?

Praca domowa:

 1. Uczniowie wykonują ćwiczenia interaktywne, których nie rozwiązali na zajęciach.

Materiały pomocnicze:

 • Słownik myśli społeczno‑politycznej, praca zbiorowa, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2007.

 • J. Bryła, Z. Czachór, W. Malendowski, Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych, Wrocław 2016.

 • A. Antoszewski, R. Herbut, Leksykon politologii, Wrocław 2002.

 • Arystoteles, Polityka, Warszawa 1964.

 • CBOS, Młodzież 2016, Warszawa 2016.

 • S. Krzykała, Ryzyko własnego życia. Indywidualizacja w późnej nowoczesności, Wrocław 2007.

 • K. Strzępka, Atrakcyjny Erasmus plus na lata 2021–2027, praca.interia.pl [dostęp 28.12.2019 r.].

 • J.-C. Kaufman, Ego. Socjologia jednostki. Inna wizja człowieka i konstrukcji podmiotu, Warszawa 2004.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

 • Uczniowie wykonują pozostałe ćwiczenia z sekcji „Sprawdź się”.