Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Autor: Dorota Czarny

Przedmiot: historia

Temat: Koniec „najdłuższej wojny nowoczesnej Europy”. Powstanie wielkopolskie 1918–1919

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres podstawowy

Podstawa programowa:

zakres podstawowy

XLI. Walka o odrodzenie państwa polskiego po I wojnie światowej. 

Uczeń:

3) charakteryzuje proces kształtowania się polskiej granicy z Niemcami z uwzględnieniem powstania wielkopolskiego, powstań śląskich i plebiscytów;

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

 • kompetencje cyfrowe, 

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • wskazuje, co przesądziło o tym, że powstanie wielkopolskie było pierwszym polskim zrywem niepodległościowym, który się udał;

 • dowiaduje się, dlaczego doszło do wybuchu powstania, a powstańcy musieli samodzielnie stawić czoło zaborcom;

 • wyjaśnia, jakie znaczenie miało powstanie wielkopolskie dla Polaków po zakończeniu I wojny światowej.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • wędrujące plakaty,

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem ćwiczeń interaktywnych,

 • dyskusja.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna,

 • praca w grupach,

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki,

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale,

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda,

 • flipcharty i markery.

Przebieg zajęć:

Przed lekcją

Nauczyciel prosi uczniów, aby zapoznali się z tekstem e‑materiału w taki sposób, by móc swoimi słowami streścić przeczytany materiał.

Faza wstępna

 1. Nauczyciel przedstawia temat i główny cel zajęć: Wskażecie, co miało wpływ na zwycięstwo Polaków w powstaniu wielkopolskim. Kto się do tego przyczynił i jak zostało przeprowadzone.

Faza realizacyjna

 1. Nauczyciel dzieli klasę na grupy, rozdaje im arkusze z pytaniami i markery. Grupy wybierają swojego przedstawiciela – lidera. Następnie prowadzący informuje uczniów, że będą pracować metodą „wędrujących plakatów”. W razie konieczności przypomina, na czym ona polega (każda grupa zapisuje odpowiedź na zadane pytanie na plakacie i przekazuje go do uzupełnienia następnej grupie; rund jest tyle, ile grup). Uczniowie przygotowują odpowiedzi na pytania:

 • W jaki sposób społeczeństwo było przygotowywane do wybuchu powstania?

 • Jakie organy i organizacje polityczne zaczęły powstawać na terenach zaboru pruskiego?

 • Jakie znaczenie miał przyjazd Ignacego Jana Paderewskiego do Poznania?

 • W którym momencie rozpoczęło się powstanie i kto nim dowodził?

 1. Po zakończonej pracy przedstawiciele każdej grupy odczytują przygotowane odpowiedzi. Zawieszają plakaty w widocznym miejscu, by wspólnie dokonać analizy i postawić wnioski.

 2. Następnie nauczyciel dzieli klasę na pięć grup i prosi o wytypowanie w każdej przedstawiciela. Wylosuje on miejscowość, w której prowadzone były walki.

 3. Uczniowie zapoznają się z informacjami zawartymi w sekcji „Mapa interaktywna” lub z innymi źródłami. Zadaniem uczniów jest krótkie przedstawienie miejsca walki oraz sposobu, w jaki została ona upamiętniona.

 4. Uczniowie po wyznaczonym czasie prezentują wybraną przez siebie miejscowość. Pozostałe grupy uważnie się przysłuchują.

 5. Nauczyciel prosi uczniów, aby wykonali ćwiczenia 1, 4, 6, 7 i 8. Następnie uczniowie wspólnie omawiają swoje odpowiedzi, a nauczyciel udziela im informacji zwrotnej.

Faza podsumowująca

 1. Nauczyciel prosi uczniów o zebranie wniosków, jakie im się nasuwają w związku z lekcją. Wybrana lub wskazana osoba zapisuje je na tablicy.

 2. Na zakończenie prowadzący prosi uczniów o samoocenę i ocenę pracy grup na zajęciach. Najaktywniejsze osoby lub grupy otrzymują oceny.

Praca domowa:

 1. Uczniowie wykonują pozostałe ćwiczenia.

 2. Wyobraź sobie, że jesteś redaktorem gazety poznańskiej i naocznym świadkiem wydarzeń towarzyszących przyjazdowi Ignacego Paderewskiego do Polski. Napisz artykuł opisujący, w jaki sposób pianista i kompozytor wpłynął na mieszkańców swoimi przemowami.

Materiały pomocnicze:

Wspomnienia z powstania wielkopolskiego, oprac. J. Karwat, Poznań 2007.

J. Dowbor‑Muśnicki, Moje wspomnienia, Poznań 2013, oprac. Wielkopolska biblioteka, Poznań.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Uczniowie na podstawie multimedium mogą przygotować prezentację multimedialną opisującą współczesne miejsca pamięci – pomniki wydarzeń związanych z powstaniem wielkopolskim.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida