SCENARIUSZ LEKCJI

Imię i nazwisko autorki: Anna Ruszczyk

Przedmiot: geografia

Temat zajęć: Podstawowe założenia teorii tektoniki płyt

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum/technikum, zakres podstawowy, klasa I

PODSTAWA PROGRAMOWA

V. Litosfera: związek budowy wnętrza Ziemi z tektoniką płyt litosfery, procesy wewnętrzne i zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi i ich skutki, skały.

Uczeń:

1) wyjaśnia związek budowy wnętrza Ziemi z ruchem płyt litosfery i jego wpływ na genezę procesów endogenicznych.

Kształtowane kompetencje kluczowe

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

 • kompetencje cyfrowe,

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne

Uczeń:

 • opisuje, jak ewoluowały poglądy dotyczące teorii tektoniki płyt,

 • wylicza dowody świadczące o słuszności teorii tektoniki płyt,

 • definiuje procesy odpowiedzialne za ruch płyt litosfery.

Strategie nauczania: asocjacyjna, problemowa

Metody nauczania: pogadanka, dyskusja, mapa mentalna, metody operatywne (duże puzzle, praca z mapą, z filmem edukacyjnym)

Formy zajęć: praca indywidualna, praca w grupach

Środki dydaktyczne: tablica interaktywna/monitor dotykowy/tablety, e‑materiał, podręcznik, atlas geograficzny, ścienna mapa fizyczna świata, arkusze papieru, pisaki, pocięte (tak jak puzzle) fragmenty mapy konturowej świata (z Atlantykiem)

Materiały pomocnicze

 • Książkiewicz M., Geologia dynamiczna, Wydawnictwa Geologiczne Warszawa 1979.

 • Mizerski W., Kontynenty w ruchu, Iskry, Warszawa 1986.

 • Nawara K., Tajemnice milczących miliardów, Iskry, Warszawa 1983.

PRZEBIEG LEKCJI

Faza wprowadzająca:

 • Nauczyciel przedstawia cele lekcji i wprowadza uczniów w tematykę zajęć – dzieli uczniów na grupy maksymalnie 4‑osobowe, rozdaje im do ułożenia duże puzzle z pociętej mapy konturowej przedstawiającej obie Ameryki, Europę z Azją i Afrykę (ważne, aby na Atlantyku były dokładne rozcięcia wzdłuż ryftu, pozostałe elementy na kontynentach mogą być dowolnie pocięte).

 • Po ułożeniu nauczyciel prosi o porównanie ułożonych puzzli z mapą w atlasie Świat – geologia, tektonika: zadaje pytanie o połączenie puzzli na oceanie, uczniowie szukają podobieństw między liniami brzegowymi poszczególnych kontynentów (głównie zwracamy uwagę na linie brzegowe Ameryki Południowej i Afryki).

 • Po znalezieniu podobieństw nauczyciel nawiązuje do mapy w atlasie przedstawiającej Wędrówki kontynentów.

Faza realizacyjna

 • Pogadanka nauczyciela na temat rozwoju teorii wędrówki kontynentów – nauczyciel może wykorzystać część „Przeczytaj” w e‑materiale: zagadnienia dotyczące badań Snidera, Taylora, Wegenera.

 • Nauczyciel prosi uczniów, aby pracując w grupach 4‑osobowych przeanalizowali rozpad Pangei do kontynentów współczesnych – przed dyskusją nauczyciel przedstawia film edukacyjny z e‑materiału Główne założenia tektoniki płyt.

 • Dyskusja na forum klasy – wprowadzenie (lub utrwalenie) terminów związanych z tektoniką płyt, przeanalizowanie dryfu kontynentów.

 • Następnie uczniowie pracując w grupach, szukają informacji dotyczących dowodów, które potwierdzają wędrówkę kontynentów, a potem przedstawiają je na plakacie (mapa myśli).

 • Po upływie wyznaczonego przez nauczyciela czasu liderzy poszczególnych grup na forum całej klasy prezentują swoje plakaty – możliwa dyskusja po prezentacji wszystkich prac.

 • Nauczyciel w razie konieczności dopowiada, wyjaśnia; podsumowuje efekty pracy w grupach.

Faza podsumowująca

 • Nauczyciel wprowadza uczniów do ćwiczeń w e‑materiale – w zależności od tempa pracy uczniowie wykonują kilka, wskazanych przez nauczyciela ćwiczeń.

 • Nauczyciel podsumowuje etapy lekcji, zestawiając je z założonymi celami – ocenia pracę uczniów, ich zaangażowanie w pracę na lekcji.

 • Uczniowie dzielą się swoimi doświadczeniami: co było ciekawe, łatwe/trudne, gdzie mogą wykorzystać poznane informacje.

Praca domowa

 • Wyjaśnij mechanizm ruchu płyt litosfery.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania danego multimedium

 • Film edukacyjny można wykorzystać w toku lekcji z zakresu podstawowego dotyczącej wyjaśniania przebiegu głównych procesów wewnętrznych (V.2);

 • film edukacyjny można wykorzystać w toku lekcji z zakresu rozszerzonego dotyczącej wpływu procesów geologicznych na powstanie struktur tektonicznych. (V.9)