Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Joanna Kalinowska

Przedmiot: Historia

Temat: Koniec wojny na Pacyfiku – Hiroszima i Nagasaki

Grupa docelowa:

Szkoła ponadpodstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Zakres podstawowy
XLVII. II wojna światowa i jej etapy. Uczeń:
3) sytuuje w czasie i przestrzeni przełomowe wydarzenia II wojny światowej (polityczne i militarne);
Zakres rozszerzony
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
XLVII. II wojna światowa i jej etapy. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:
1) charakteryzuje przebieg działań wojennych na Dalekim Wschodzie i na innych frontach II wojny światowej;

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • omawia przebieg walk na Pacyfiku w latach 1943–1945;

 • wyjaśnia, czym była taktyka żabich skoków oraz jakie zadanie mieli kamikaze;

 • tłumaczy decyzję o wykorzystaniu przez Stany Zjednoczone bomb jądrowych i jej skutki;

 • opisuje skutki zwycięstwa Stanów Zjednoczonych w wojnie na Pacyfiku.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem ćwiczeń interaktywnych;

 • analiza materiału źródłowego (porównawcza);

 • dyskusja.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda;

 • telefony z dostępem do internetu.

Przebieg lekcji

Przed lekcją:

 1. Przygotowanie do zajęć. Nauczyciel loguje się na platformie i udostępnia uczniom e‑materiał „Koniec wojny na Pacyfiku – Hiroszima i Nagasaki”. Prosi uczestników zajęć o zapoznanie się z tekstem w sekcji „Przeczytaj” i multimedium w sekcji „Film edukacyjny” tak, aby podczas lekcji mogli w niej aktywnie uczestniczyć i wykonywać polecenia.

 2. Chętni/wybrani uczniowie przygotowują prezentację na podstawie informacji zawartych w sekcji „Przeczytaj”.

Faza wstępna:

 1. Nauczyciel wyświetla na tablicy temat i cele lekcji oraz przybliża je uczniom.

 2. Raport z przygotowań. Nauczyciel za pomocą dostępnego w panelu użytkownika raportu sprawdza przygotowanie uczniów do lekcji, m.in. kto zapoznał się z udostępnionym e‑materiałem. Prowadzący zadaje uczniom pytanie o umiejscowienie tematu lekcji w czasie. Pyta: W jakim okresie się znajdujemy? Co ważnego działo się wcześniej?

Faza realizacyjna:

 1. Nauczyciel przypomina o prezentacjach przygotowanych przez uczniów przed lekcją. Poleca wybranej osobie (lub ochotnikowi) zaprezentowanie swojej pracy przed resztą klasy. Po prezentacji uczniowie krótko o niej dyskutują, dodają informacje, które ich zdaniem warto uwzględnić. Prowadzący może korygować odpowiedzi i uzupełniać informacje, a także ocenić prezentację.

 2. Praca z multimedium („Film edukacyjny”). Nauczyciel przypomina, że uczniowie przed lekcją mieli zapoznać się z filmem edukacyjnym poświęconym walkom na Pacyfiku podczas II wojny światowej. Prosi uczniów, by podzielili się na dwie grupy. Informuje, że będą uczestniczyć w dyskusji na temat: Czy zgadzasz się z opinią, że decyzja o zrzuceniu przez Amerykanów bomb atomowych na Japonię była wyborem „mniejszego zła”? Wyjaśnia, że ten typ dyskusji określany jest jako akwarium. Nauczyciel informuje, że pierwsza grupa siada w kręgu i dyskutuje na zadany temat. W tym samym czasie druga grupa zajmuje miejsca dookoła i obserwuje przebieg dyskusji. Jej zadaniem jest analiza doboru i skuteczności argumentów, przestrzegania zasad i ogólnego przebiegu debaty. Nauczyciel wyznacza dokładny czas dyskusji. Nauczyciel przypomina też zasady obowiązujące w czasie dyskusji, należy np. mówić zwięźle i na temat, nie obrażać innych, nie przerywać innym, nie podnosić głosu, słuchać uważnie wypowiedzi innych itp.

 3. Dyskusja. Po zakończeniu debaty nauczyciel prosi wybranych lub chętnych uczniów o ocenienie umiejętności prowadzenia dyskusji, trzymania się tematu, doboru argumentów itp. kolegów z grupy dyskutującej.

 4. Praca z drugim multimedium („Audiobook + Sprawdź się”). Nauczyciel odtwarza nagranie i czyta polecenie 2: „Na podstawie treści przemówienia cesarza Hirohito przedstaw, w jaki sposób władca Japonii opisuje przyczyny przystąpienia kraju do II wojny światowej” i prosi uczniów, aby wykonali je w parach. Następnie wybrana osoba prezentuje propozycję odpowiedzi, a pozostali uczniowie się do niej ustosunkowują. W podobny sposób uczniowie wykonują polecenie 3: wskazują, jaki fakt wpłynął bezpośrednio na decyzję o kapitulacji. Nauczyciel w razie potrzeby uzupełnia odpowiedzi.

Faza podsumowująca:

 1. Na koniec zajęć nauczyciel raz jeszcze wyświetla na tablicy interaktywnej lub przy użyciu rzutnika temat lekcji i cele zawarte w sekcji „Wprowadzenie”. W kontekście wyświetlonych treści prosi uczniów o rozwinięcie zdania: Na dzisiejszych zajęciach nauczyłem się/nauczyłam się…

Praca domowa:

 1. Wykonaj polecenie nr 2 z sekcji „Film edukacyjny”.

 2. Wykonaj ćwiczenia nr 1, 2 i 3 z sekcji „Audiobook + Sprawdź się”.

Materiały pomocnicze:

P. JohnsonHistoria świata od roku 1917 do lat 90‑tych, Warszawa 1992.

Najnowsza historia świata, t. 1, 1945–1963, pod red. A. Patka, J. Rydla, J.J. Węca, Kraków 2000.

K. Michałek, Amerykańskie stulecie. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1900–2001, Warszawa 2004.

J. Tyszkiewicz, E. Czapiewski, Historia powszechna. Wiek XX, Warszawa 2010.

Wskazówki metodyczne:

Uczniowie mogą przed lekcją zapoznać się z informacjami w sekcji „Film edukacyjny” i wykonać dołączone do niego polecenia; wówczas w trakcie fazy realizacyjnej uczniowie czytają swoje propozycje odpowiedzi.