Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Jarosław Dyrda

Przedmiot: Wiedza o społeczeństwie

Temat: System rządów w Polsce – lekcja powtórzeniowa

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres podstawowy

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy

III. Organy władzy publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczeń:

3) wyjaśnia, jak przeprowadzane są powszechne i bezpośrednie wybory organów władzy publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej; na przykładzie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej porównuje ordynację proporcjonalną i większościową; analizuje potencjalne wady i zalety każdego z tych systemów wyborczych;

5) wykazuje znaczenie, jakie dla pozycji ustrojowej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma fakt wyborów powszechnych; przedstawia kompetencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: ceremonialno‑reprezentacyjne, w stosunku do rządu, parlamentu i władzy sądowniczej, w polityce zagranicznej oraz bezpieczeństwa państwa; analizuje – z wykorzystaniem wyników badań opinii publicznej – poziom legitymizacji społecznej władzy prezydenckiej;

6) przedstawia kompetencje Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej; wymienia podstawowe działy administracji rządowej i zadania wojewody; wyjaśnia rolę prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej; przedstawia procedury powoływania i odwoływania rządu, używając określeń: wotum zaufania, konstruktywne wotum nieufności, wotum nieufności wobec ministra, dymisja (w tym w wyniku skrócenia kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej);

10) przedstawia strukturę sądownictwa powszechnego i administracyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadania Sądu Najwyższego; uzasadnia potrzebę niezależności sądów i niezawisłości sędziów;

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • dokonuje analizy systemu politycznego RP;

 • wyjaśnia, jak przeprowadza się wybory parlamentarne w RP;

 • przedstawia organizację pracy i strukturę izb parlamentu RP;

 • omawia pozycję ustrojową Prezydenta RP;

 • wskazuje rolę Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • metoda wykładu;

 • dyskusja;

 • burza mózgów.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Faza wstępna

1. Wprowadzenie do tematu lekcji powtórzeniowej poświęconej systemowi rządów w Rzeczypospolitej Polskiej – Konstytucja RP i jej rola.

2. Podanie tematu lekcji i jej celów.

Faza realizacyjna

1. Wykład nauczyciela na temat systemu politycznego RP, przypomnienie, jak doszło do uchwalenia konstytucji, wyszczególnienie zasad ustrojowych zawartych w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.

2. Zasada trójpodziału władzy – burza mózgów – zespół klasowy próbuje wskazać jej realizację w systemie ustrojowym państwa polskiego.

3. Przypomnienie przez nauczyciela zasad funkcjonowania władzy ustawodawczej w RP.

4. Wspólne omówienie zasady funkcjonowania władzy wykonawczej oraz sądowniczej w RP.

5. Klasowa gra interaktywna – system rządów w Polsce. Każdy uczeń samodzielnie bierze udział w grze interaktywnej.

Faza podsumowująca

1. Podsumowanie wiadomości na temat systemu rządów w Polsce – dyskusja. Wnioski z lekcji są zapisywane w postaci notatki z lekcji.

2. Wykonanie ćwiczeń do gry interaktywnej.

Praca domowa:

Wykonanie ćwiczeń z sekcji „Sprawdź się”.

Materiały pomocnicze:

Repetytorium maturalne WOS, pod red. Konstantego A. Wojtaszczyka, Wojciecha Jakubowskiego, Łukasza Zamięckiego, Warszawa 2012.

Anna Rakowska‑Trela, Zasada suwerenności narodu a zasada państwa prawa. Między harmonią a konfliktem, dspace.uni.lodz.pl.

Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., sejm.gov.pl.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Gra interaktywna może być wykorzystana do powtórzenia wiadomości na temat systemu rządów w Polsce.