Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RWmwJlXBM0UV61
Ćwiczenie 1
Zaznacz właściwą odpowiedź.
Prezydent RP obejmuje urząd po… Możliwe odpowiedzi: 1. złożeniu przyrzeczenia., 2. wygłoszeniu exposé., 3. wygłoszeniu orędzia., 4. złożeniu przysięgi.
R1B4c3vSBGdVu1
Ćwiczenie 2
Zaznacz właściwą odpowiedź. Bikameralizm w RP oznacza, że parlament…
składa się z jednej izby.
składa się ze Zgromadzenia Narodowego.
składa się z dwóch izb.
ma rozbudowaną strukturę wewnętrzną.
21
Ćwiczenie 3
RAZuW995sFNnz
Wyjaśnij, kto zgodnie z Konstytucją RP z 2 kwietnia 1997 r. sprawuje władzę wykonawczą. (Uzupełnij).
R13Wc09YoWbeh2
Ćwiczenie 4
Wstaw w tekst właściwe słowa. Zgodnie z obowiązującą konstytucją podmiotami uprawnionymi do występowania z 1. uprawomocniać, 2. 100 tysięcy obywateli, 3. Rada Ministrów, 4. bieg ustawodawczy, 5. procedurę ustawodawczą, 6. trzech czytaniach, 7. nowelizować, 8. 50 tysięcy obywateli, 9. inicjatywą ustawodawczą, 10. premier, 11. czterech czytaniach są:
– prezydent,
– 1. uprawomocniać, 2. 100 tysięcy obywateli, 3. Rada Ministrów, 4. bieg ustawodawczy, 5. procedurę ustawodawczą, 6. trzech czytaniach, 7. nowelizować, 8. 50 tysięcy obywateli, 9. inicjatywą ustawodawczą, 10. premier, 11. czterech czytaniach,
– senat,
– posłowie (grupa co najmniej 15 posłów lub komisja sejmowa),
– a także grupa co najmniej 1. uprawomocniać, 2. 100 tysięcy obywateli, 3. Rada Ministrów, 4. bieg ustawodawczy, 5. procedurę ustawodawczą, 6. trzech czytaniach, 7. nowelizować, 8. 50 tysięcy obywateli, 9. inicjatywą ustawodawczą, 10. premier, 11. czterech czytaniach.

W zależności od tego, kto wystąpił z inicjatywą ustawodawczą, projekt ustawy określamy jako projekt prezydencki, rządowy, senacki, poselski bądź obywatelski. Projekt ustawy może zawierać zmiany w obowiązującej ustawie – to znaczy 1. uprawomocniać, 2. 100 tysięcy obywateli, 3. Rada Ministrów, 4. bieg ustawodawczy, 5. procedurę ustawodawczą, 6. trzech czytaniach, 7. nowelizować, 8. 50 tysięcy obywateli, 9. inicjatywą ustawodawczą, 10. premier, 11. czterech czytaniach ją lub stanowić propozycję uchwalenia zupełnie nowej ustawy. W sejmie sposób postępowania z wniesionym projektem, czyli 1. uprawomocniać, 2. 100 tysięcy obywateli, 3. Rada Ministrów, 4. bieg ustawodawczy, 5. procedurę ustawodawczą, 6. trzech czytaniach, 7. nowelizować, 8. 50 tysięcy obywateli, 9. inicjatywą ustawodawczą, 10. premier, 11. czterech czytaniach określa Konstytucja RP i Regulamin Sejmu RP. Projekty ustaw sejm uchwala w 1. uprawomocniać, 2. 100 tysięcy obywateli, 3. Rada Ministrów, 4. bieg ustawodawczy, 5. procedurę ustawodawczą, 6. trzech czytaniach, 7. nowelizować, 8. 50 tysięcy obywateli, 9. inicjatywą ustawodawczą, 10. premier, 11. czterech czytaniach. Do końca drugiego czytania wnioskodawca ma prawo wycofać projekt.
Oprac. na podst.: Proces legislacyjny, senat.edu.pl [dostęp: 03.03.2021].
31
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj polecenie.

1
(…)

Zgodnie z zapisem art. 4a, ust. 1 ustawy, (…):

  • zatwierdza, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, strategię bezpieczeństwa narodowego;

  • wydaje, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, w drodze postanowienia, Polityczno‑Strategiczną Dyrektywę Obronną Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne dokumenty wykonawcze do strategii bezpieczeństwa narodowego;

  • zatwierdza, na wniosek Rady Ministrów, plany krajowych ćwiczeń systemu obronnego i kieruje ich przebiegiem;

  • postanawia, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, o wprowadzeniu albo zmianie określonego stanu gotowości obronnej państwa;

  • może zwracać się do wszystkich organów władzy publicznej, administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorców, kierowników innych jednostek organizacyjnych oraz organizacji społecznych o informacje mające znaczenie dla bezpieczeństwa i obronności państwa;

  • inicjuje i patronuje przedsięwzięciom ukierunkowanym na kształtowanie postaw patriotycznych i obronnych w społeczeństwie.

1 Źródło: (…), dostępny w internecie: (…) [dostęp 2.03.2021 r.].
R15Rmz1oYm1tr
Wyjaśnij, o czyich kompetencjach jest mowa w tekście źródłowym. Uzasadnij swoją odpowiedź. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj polecenie.

1
CeK Zgromadzenie Narodowe. Kiedy? Czym ono jest? W jakich sytuacjach dochodzi do jego zwołania?

Zgromadzenie Narodowe. Co to jest?

W najbardziej ogólnym znaczeniu, Zgromadzenie Narodowe to nic innego, jak wspólne obrady Sejmu i Senatu, któremu przewodniczy marszałek Sejmu. W jego zastępstwie obrady może również przeprowadzać marszałek Senatu. Kompetencje, jakie posiada Zgromadzenie Narodowe, przede wszystkim odnoszą się do relacji na linii Parlament – Prezydent RP.

Geneza Zgromadzenia Narodowego sięga II Republiki Francuskiej. Z biegiem czasu wiele krajów demokratycznych, w tym Polska, postanowiło przejąć ją i wdrożyć w swoje struktury.

Pierwsze Zgromadzenie Narodowe w Polsce odbyło się 9 grudnia 1922 r. i dotyczyło dokonania wyboru prezydenta RP. Przy okazji kolejnych Zgromadzeń dokonywano ponadto w ich trakcie odebrania przysięgi od prezydenta, zaś od 1989 r. dochodziło między innymi do uchwalenia Małej Konstytucji, Konstytucji RP czy regulaminu Zgromadzenia Narodowego.

2 Źródło: CeK, Zgromadzenie Narodowe. Kiedy? Czym ono jest? W jakich sytuacjach dochodzi do jego zwołania?, 4.08.2020 r., dostępny w internecie: wiadomosci.gazeta.pl [dostęp 3.03.2021 r.].
R1csx0VAihsvX
Scharakteryzuj funkcje Zgromadzenia Narodowego wobec Prezydenta RP. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj polecenie.

1
Anna Rakowska-Trela Zasada suwerenności narodu a zasada państwa prawa. Między harmonią a konfliktem

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. opiera się na zasadach ustrojowych, które wpisują się w dorobek konstytucjonalizmu europejskiego. Zasady wyrażone w rozdziale I Konstytucji, zatytułowanym Rzeczpospolita, w tym przede wszystkim zasada demokratycznego państwa prawnego (art. 2), zasada suwerenności narodu (art. 4 ust. 1), zasada legalizmu (art. 7), w tym legalizmu konstytucyjnego (art. 8) i międzynarodowego (art. 9), trójpodziału władzy (art. 10) czy pluralizmu politycznego (art. 11), uzupełniając się wzajemnie i stanowiąc podstawy funkcjonowania państwa, mają za zadanie ochraniać demokratyczny ustrój państwa, a znajdujące się pod jego jurysdykcją jednostki zabezpieczać przed arbitralnością władzy

3 Źródło: Anna Rakowska-Trela, Zasada suwerenności narodu a zasada państwa prawa. Między harmonią a konfliktem, dostępny w internecie: dspace.uni.lodz.pl [dostęp 3.03.2021 r.].
RGdsryRGTkCng
Wyjaśnij, na czym polega zasada suwerenności narodu. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj polecenie.

1
Wojciech Tumidalski Wybory na prezydenta Rzeszowa: premier wyznaczył przedterminową datę

Na 9 maja premier wyznaczył datę przedterminowych wyborów na prezydenta Rzeszowa. Pozostałe terminy czynności urzędowych wynikają z kodeksu wyborczego.

Właśnie ukazało się rozporządzenie prezesa Rady Ministrów w tej sprawie. Wybory prezydenta stolicy Podkarpacia okazały się konieczne z powodu zgłoszonej 10 lutego rezygnacji Tadeusza Ferenca (wywodzącego się z SLD), który niepodzielnie rządził w Rzeszowie prawie pięć kadencji. Teraz zrezygnował, jako powód podając względy zdrowotne. Pewien czas temu zmagał się z zakażeniem koronawirusem. Termin zgłaszania kandydatów minie 16 kwietnia. Komitety wyborcze można rejestrować do 30 marca.

4 Źródło: Wojciech Tumidalski, Wybory na prezydenta Rzeszowa: premier wyznaczył przedterminową datę, 1.03.2021 r., dostępny w internecie: rp.pl [dostęp 3.03.2021 r.].
R52MT9MgrhzzQ
Wyjaśnij, jaką rolę pełni Kodeks wyborczy w RP. (Uzupełnij).