Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autorka: Małgorzata Krzeszowska

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Temat: Kultura w ujęciu opisowym i normatywnym

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony

II. Różnorodność kulturowa.

Uczeń:

6) analizuje na przykładach zjawisk kulturowych cechy kultury masowej.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • wyjaśni różne ujęcia pojęcia kultury;

 • przeanalizuje ujęcie kultury w ujęciu normatywnym i opisowym;

 • oceni znaczenie kultury dla życia człowieka.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • dyskusja;

 • rozmowa nauczająca;

 • mapa myśli.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Faza wstępna

1. Podanie tematu i celów zajęć.

2. Rozmowa na temat potocznego rozumienia kultury. Uczniowie wypowiadają się, co jest dla nich przejawem kultury i jak rozumieją to pojęcie. Swoje myśli umieszczają na tablicy w postaci mapy myśli. Na koniec wybrana osoba podsumowuje rozmowę.

Faza realizacyjna

1. Uczniowie zapoznają się z treścią lekcji. Następnie porównują poznane definicje z myślami umieszczonymi na mapie myśli.

2. Uczniowie dzielą się na dwie grupy i zapoznają z animacją. Pierwsza grupa zwraca uwagę na wartościujące ujęcie kultury, druga – na niewartościujące.

3. Następnie uczniowie mają za zadanie przekonać drugą grupę o słuszności swojej definicji. W tym celu łączą się w pary, w których jedna osoba była w grupie 1, a druga w drugiej. W parach przeprowadzają rozmowy. Na koniec każda para decyduje, za którą definicją się opowiada.

4. Następuje dyskusja na temat: czy kultura jest ważna w życiu młodego człowieka? Jak młody człowiek uczestniczy w kulturze? Na koniec wybrana osoba podsumowuje dyskusję.

Faza podsumowująca

1. Uczniowie wykonują ćwiczenia 1–4 z e‑materiału.

Praca domowa:

Uczniowie wykonują pozostałe ćwiczenia z e‑materiału.

Materiały pomocnicze:

Antonina Kłosowska, Socjologia kultury, Warszawa 2007.

Małgorzata Gruchoła, Kultura w ujęciu socjologicznym, „Roczniki Kulturoznawcze”, t. 1, Warszawa 2010.

Tomasz Kozłowski, Rzeczy w kulturze konsumpcji. Między uczłowieczaniem przedmiotu a uprzedmiotowieniem człowieka, „Tematy z Szewskiej. Kwartalnik interdyscyplinarny” 2017, nr 1 (18).

Historia antykultury, historiasztuki.com.pl.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Uczniowie mogą zapoznać się z multimedium wcześniej i przygotować prezentację na temat różnych ujęć kultury.