Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Autor: Jarosław Dyrda

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Temat: Samorząd i jego formy

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres podstawowy i rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy

III. Organy władzy publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczeń:

7) przedstawia zakres działania poszczególnych poziomów samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo) w Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem struktury głównych kierunków wydatków budżetowych na te działania oraz źródeł ich finansowania;

8) przedstawia organy stanowiące i wykonawcze samorządu terytorialnego na poziomie gminy i miasta na prawach powiatu oraz powiatu i województwa w Rzeczypospolitej Polskiej; charakteryzuje kompetencje tych organów i zależności między nimi.

Zakres rozszerzony

VIII. Modele sprawowania władzy.

Uczeń:

17) wyjaśnia, jaki model władzy lokalnej i regionalnej funkcjonuje w Rzeczypospolitej Polskiej; przedstawia uprawnienia nadzorcze premiera, wojewody i regionalnych izb obrachunkowych wobec organów samorządu terytorialnego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • przedstawia definicję samorządności i samorządu;

 • definiuje pojęcie samorządu specjalnego;

 • wskazuje rolę samorządu terytorialnego;

 • przedstawia funkcjonowanie samorządu gospodarczego;

 • omawia funkcje samorządu zawodowego;

 • definiuje samorząd wyznaniowy.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • lekcja odwrócona;

 • burza mózgów;

 • dyskusja;

 • rozmowa nauczająca.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Przed lekcją

1. Zajęcia przeprowadzone metodą kształcenia wyprzedzającego. Uczniowie otrzymują zadanie zapoznania się z pojęciem samorządu i jego rodzajami. Podział klasy na osiem grup:

 • grupa I – samorząd terytorialny w Polsce;

 • grupa II – samorząd funkcjonalny (specjalny);

 • grupa III – samorząd zawodowy;

 • grupa IV – samorząd gospodarczy;

 • grupa V – samorząd wyznaniowy;

 • grupa VI – samorząd narodowościowy;

 • grupa VII – samorząd studencki;

 • grupa VIII – samorząd uczniowski.

Faza wstępna

1. Przedstawienie tematu i celów zajęć.

2. Wprowadzenie do tematu: samorząd i jego formy.

Faza realizacyjna

1. Czym jest samorząd – burza mózgów – klasa próbuje odpowiedzieć na pytanie, co oznaczają pojęcia samorządsamorządność. Propozycje uczniów są zapisywane na tablicy.

2. Następnie klasa redaguje definicję samorządu i dokonuje jego podziału według zadań otrzymanych na poprzedniej lekcji.

3. Każda z ośmiu grup po kolei prezentuje swoje opracowania na temat danego typu samorządu, dokonując jego charakterystyki:

 • grupa I – samorząd terytorialny w Polsce;

 • grupa II – samorząd funkcjonalny (specjalny);

 • grupa III – samorząd zawodowy;

 • grupa IV – samorząd gospodarczy;

 • grupa V – samorząd wyznaniowy;

 • grupa VI – samorząd narodowościowy;

 • grupa VII – samorząd studencki;

 • grupa VIII – samorząd uczniowski.

Każda grupa redaguje krótki zapis do zeszytu w formie notatki z lekcji.

4. Po zakończeniu prezentacji uczniowskich zespół klasowy przystępuje do pracy z mapą myśli poświęconą formom samorządu. Uczniowie dokonują jej analizy i uzupełnienia brakujących zapisów. Dyskusja na temat samorządu i jego form. Wykonanie ćwiczenia dołączonego do mapy myśli.

5. Rozmowa nauczająca o zawodach zaufania publicznego w Polsce przeprowadzona przez nauczyciela. Ustalenie, jakie są zawody zaufania publicznego i co się z tym wiąże.

Faza podsumowująca

1. Podsumowanie tematu poświęconego samorządowi i jego formom.

2. Wykonanie ćwiczeń 1‑5 z modułu „Sprawdź się”.

Praca domowa:

Dokończ ćwiczenia 5–8 z modułu „Sprawdź się”.

Materiały pomocnicze:

Paweł Antkowiak, Samorząd zawodowy w Polsce, Warszawa 2012.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, ABC Samorządu terytorialnego. Poradnik nie tylko dla radnych, wsb.edu.pl.

Biuro Analiz i Dokumentacji, Zawody zaufania publicznego, zawody regulowane oraz wolne zawody. Geneza, funkcjonowanie i aktualne problemy, senat.gov.pl.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Mapę myśli można wykorzystać jako materiał powtórzeniowy lub jako bazę do wykonania prezentacji multimedialnej o wybranym rodzaju samorządu.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida