Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R1EaW4QzBZgzT1
Ćwiczenie 1
Uzupełnij zdanie. Osoby wykonujące zawody zaufania publicznego często mają dostęp do 1. raportów z budżetu państwa., 2. utajnionych informacji rządowych., 3. informacji o życiu osobistym innych.
1
Ćwiczenie 2
R1ULvskmw0HYo
Wyjaśnij, co oznacza pojęcie samorządności. (Uzupełnij).
RfH5dy3XkXvI42
Ćwiczenie 3
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
R17sJH51d3e9w2
Ćwiczenie 4
Zaznacz, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe. Samorząd zawodowy funkcjonuje na podstawie zapisów Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Samorząd terytorialny łączy osoby wykonujące określony zawód. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Samorząd terytorialny obejmuje osoby zamieszkujące dane terytorium samorządowe, np. gminę, powiat, województwo. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Samorząd wojewódzki składa się z sejmiku województwa jako władzy uchwałodawczej i zarządu województwa z prezydentem województwa jako władzy wykonawczej. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz.
31
Ćwiczenie 5
Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj polecenie.
Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj polecenie.
1
Co Polacy sądzą o samorządzie lokalnym?

Polacy w przeważającej większości są zwolennikami decentralizacji. Za utrzymaniem obecnego podziału władzy między rządem a samorządem jest 35% badanych, za zwiększeniem roli samorządów opowiada się 47% (w tym 30% raczej, a 17% zdecydowanie). Tylko 8% badanych opowiedziało się za ograniczeniem uprawnień władz samorządowych.

cyt1 Źródło: Co Polacy sądzą o samorządzie lokalnym?, 12.06.2018 r., dostępny w internecie: publicystyka.ngo.pl [dostęp 5.06.2020 r.].
R1KKkSeeWmZ7R
Oceń, co wpływa na takie postrzeganie procesu decentralizacji przez Polaków. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1
Co Polacy sądzą o samorządzie lokalnym?

60% Polaków uważa, że ma wpływ na sprawy gminy, podczas gdy na sprawy kraju – tylko 40%. Za wzmocnieniem roli samorządów opowiada się 47% badanych, a tylko 8% to zwolennicy centralizacji. Dla 32% wybory samorządowe są ważniejsze niż parlamentarne. Z 40% do 22% spadł odsetek osób, które uważają, że władze lokalne nie muszą być demokratycznie wybrane, jeśli tylko skutecznie dbają o potrzeby mieszkańców. (…)

Wybory

W ciągu ostatnich czterech lat znacząco zwiększył się odsetek Polaków przywiązanych do idei demokracji lokalnej. Jesienią 2014 r. niemal 40% badanych było gotowych zaakceptować stwierdzenie, że „władze lokalne nie muszą być wybierane przez mieszkańców, jeśli tylko zapewni się im dobrej jakości usługi publiczne” (dodatkowe 10% badanych udzieliło odpowiedzi „trudno powiedzieć”). Na początku 2018 r. z tym stwierdzeniem zgodziło się tylko 25% badanych, a do 66% wzrósł odsetek osób sprzeciwiających się pomysłowi, by władze lokalne nie pochodziły z wyborów. 

Dla 32% badanych wybory samorządowe są ważniejsze niż parlamentarne. Na początku 2018 r. odsetek osób zapowiadających swój udział w wyborach lokalnych był rekordowo wysoki – 80%. W prognozach frekwencji trzeba wziąć poprawkę na znane w badaniach społecznych zjawisko nieszczerych deklaracji uczestnictwa wyborczego (respondenci są skłonni do przyjmowania wzorca aktywnego obywatela, którego powinnością jest głosowanie). Niemniej, w porównaniu z historycznymi pomiarami, jest to rekordowy poziom deklarowanego uczestnictwa wyborczego.

cyt1 Źródło: Co Polacy sądzą o samorządzie lokalnym?, 12.06.2018 r., dostępny w internecie: publicystyka.ngo.pl [dostęp 5.06.2020 r.].
R2hQG6mGZeYuK
Wyjaśnij, co spowodowało zmianę stosunku Polaków do wyborów samorządowych. (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1
Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczpospolitej Polskiej

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa określa stosunki między Państwem a gminami wyznaniowymi żydowskimi w Rzeczypospolitej Polskiej, zwanymi dalej „gminami żydowskimi”, oraz ich sytuację prawną i majątkową.

2. W sprawach odnoszących się do gmin żydowskich, nie uregulowanych w ustawie, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Wszelkie zmiany ustawy wymagają uprzedniej opinii zarządu Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich.

Art. 2. 1. Gminy żydowskie zrzeszają pełnoletnie osoby wyznania mojżeszowego, posiadające obywatelstwo polskie, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Gminy żydowskie tworzą Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „Związkiem Gmin”.

Art. 3. 1. Gminy żydowskie swobodnie wykonują zasady wyznania mojżeszowego oraz zarządzają swoimi sprawami.

2. Gminy żydowskie rządzą się w swoich sprawach własnym prawem wewnętrznym, określającym w szczególności organizację gmin żydowskich, uchwalanym przez walne zebranie Związku Gmin w porozumieniu z Radą Religijną Związku Gmin.

Art. 4. Gminy żydowskie oraz Związek Gmin są niezależne organizacyjnie od jakiejkolwiek zagranicznej władzy religijnej i świeckiej.

cyt3 Źródło: Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczpospolitej Polskiej, dostępny w internecie: web.archive.org [dostęp 5.06.2020 r.].
RtJmstgyq6Ugm
Wskaż, z jaką formą samorządu mamy do czynienia w przypadku tej ustawy. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj ćwiczenie.

1
Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych

Art. 1. Przedsiębiorcy mogą zrzeszać się w izby gospodarcze działające na podstawie niniejszej ustawy i statutów.

Art. 2. Izba gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej przedsiębiorców, w szczególności wobec organów władzy publicznej.

Art. 3. Izby gospodarcze kształtują i upowszechniają zasady etyki w działalności gospodarczej, w szczególności opracowują i doskonalą normy rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym.

Art. 4. 1. Izba gospodarcza jest uprawniona do wyrażania opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki oraz może uczestniczyć, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie.

2. Izba gospodarcza może dokonywać ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.

cyt2 Źródło: Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 5.06.2020 r.].
RuXaC4hKRdbnp
Wskaż, w jaki sposób izby gospodarcze mogą kształtować podstawy prawne systemu gospodarczego kraju. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 9

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj polecenie.

1
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska Ratownicy medyczni będą mieć samorząd i 6 dni dodatkowego urlopu

Ratownicy medyczni będą zawodem zaufania publicznego i otrzymają samorząd. Będzie także obowiązek prowadzenia rejestru ratowników w systemie teleinformatycznym. Ratownicy będą mogli liczyć również na 6‑dniowy płatny urlop szkoleniowy. Jego wprowadzenie może kosztować pracodawców blisko 14 mln złotych rocznie.

Takie zmiany przewiduje projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych, który właśnie trafił do konsultacji publicznych. Projekt już raz trafił do konsultacji pod koniec września 2019 r., ale wtedy kończyła się kadencja parlamentu i było wiadomo, że nie uda się go procedować. W poniedziałek resort zdrowia po raz drugi przekazał projekt do konsultacji. (…)

Projektowane przepisy tworzą podstawę do uznania zawodu ratownika medycznego za zawód zaufania publicznego w rozumieniu art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt przewiduje także przepisy regulujące w sposób kompleksowy wykonywanie zawodu ratownika medycznego, utworzenie ram prawnych dla działania samorządu ratowników medycznych oraz zasad odpowiedzialności zawodowej ratowników medycznych.

cyt4 Źródło: Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska, Ratownicy medyczni będą mieć samorząd i 6 dni dodatkowego urlopu , 10.12.2019 r., dostępny w internecie: prawo.pl [dostęp 5.06.2020 r.].
Rpw7R86EjuI3G
Wyjaśnij, co oznacza pojęcie: zawód zaufania publicznego i jakie wynikają z tego konsekwencje. (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida