Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Maurycy Gast

Przedmiot: Informatyka

Temat: Szanse i zagrożenia związane z rozwojem informatyki i technologii – internet rzeczy

Grupa docelowa:

Szkoła ponadpodstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum, zakres podstawowy i rozszerzony

Podstawa programowa:

Cele kształcenia – wymagania ogólne
V. Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. Respektowanie prywatności informacji i ochrony danych, praw własności intelektualnej, etykiety w komunikacji i norm współżycia społecznego, ocena zagrożeń związanych z technologią i ich uwzględnienie dla bezpieczeństwa swojego i innych.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
V. Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa.
Zakres podstawowy. Uczeń:
1) postępuje zgodnie z zasadami netykiety oraz regulacjami prawnymi dotyczącymi: ochrony danych osobowych, ochrony informacji oraz prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej w dostępie do informacji; jest świadomy konsekwencji łamania tych zasad;
2) respektuje obowiązujące prawo i normy etyczne dotyczące korzystania i rozpowszechniania oprogramowania komputerowego, aplikacji cudzych i własnych oraz dokumentów elektronicznych;
3) stosuje dobre praktyki w zakresie ochrony informacji wrażliwych (np. hasła, pin), danych i bezpieczeństwa systemu operacyjnego, objaśnia rolę szyfrowania informacji;
4) opisuje szkody, jakie mogą spowodować działania pirackie w sieci, w odniesieniu do indywidualnych osób, wybranych instytucji i całego społeczeństwa.
Zakres rozszerzony. Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:
1) objaśnia rolę technik uwierzytelniania, kryptografii i podpisu elektronicznego w ochronie i dostępie do informacji;

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii.

Cele operacyjne (językiem ucznia):

 • Wyjaśnisz, czym jest internet rzeczy.

 • Wymienisz przykłady zastosowania internetu rzeczy w życiu codziennym.

 • Scharakteryzujesz rolę, jaką może odegrać internet rzeczy, a także przeanalizujesz ewentualne zagrożenia z nim związane.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • dyskusja;

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem multimedium i ćwiczeń interaktywnych.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg lekcji

Przed lekcją:

 1. Uczniowie szukają interesujących przykładów rozwiązań należących do internetu rzeczy.

Faza wstępna:

 1. Uczniowie prezentują przygotowane przykłady.

 2. Nauczyciel wyświetla uczniom temat, wskazuje cele zajęć oraz ustala z uczestnikami zajęć kryteria sukcesu.

Faza realizacyjna:

 1. Uczniowie zapoznają się z treścią e‑materiału.

 2. Nauczyciel inicjuje dyskusję na temat bezpieczeństwa internetu rzeczy. Uczniowie zastanawiają się, jakie zagrożenie może spowodować niedostateczne zabezpieczenie sprzętów należących do domowej sieci.

 3. Uczniowie dzielą się swoim zdaniem nt. internetu rzeczy. Odpowiadają na pytanie o to, czy chcieliby zastosować takie rozwiązania w swoich domach.

Faza podsumowująca:

 1. Uczniowie zastanawiają się nad przykładami zastosowania internetu rzeczy w popkulturze.

 2. Uczniowie rozwiązują ćwiczenia wskazane przez nauczyciela.

Praca domowa:

 1. Uczniowie rozwiązują pozostałe ćwiczenia z sekcji „Sprawdź się”.

 2. Uczniowie realizują polecenie: Poszukaj przykładów złamania zabezpieczeń internetu rzeczy.

Wskazówki metodyczne:

 • Audiobook może być zaproszeniem do dyskusji na temat tego, jak traktujemy swoją prywatność w sieci.