Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autorka: Anna Wąsiel‑Alberska

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Temat: Ruch pacyfistyczny i wizja globalnej zagłady

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

V. Państwo, myśl polityczna i demokratyzacja.

Uczeń:

10) przedstawia założenia ideowe wybranych ruchów społecznych (np. alterglobalizm, ekologizm, feminizm);

11) analizuje kwestię pojmowania równości, wolności i sprawiedliwości w różnych nurtach myśli politycznej.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • charakteryzuje pojęcie i wskazuje na przykłady ruchu pacyfistycznego we współczesnym świecie;

 • ocenia znaczenie ruchu pacyfistycznego dla działań organizacji międzynarodowych mających na celu utrzymanie pokoju;

 • wskazuje na genezę współczesnych ruchów pacyfistycznych;

 • przedstawia wizje apokalipsy w wybranych utworach literackich i filmowych.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • burza mózgów;

 • odwrócona klasa;

 • dyskusja.

Formy zajęć:

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Przed lekcją

1. Na poprzedniej lekcji uczniowie zostają podzieleni na cztery grupy. Pierwsza z nich zostaje poproszona o przygotowanie informacji na temat ruchów pacyfistycznych; druga zajmuje się współczesnymi przykładami ruchów i partii, których program nawiązuje do idei pacyfizmu; trzecia grupa przygotowuje historię i teraźniejszość organizacji międzynarodowych dbających o zachowanie pokoju; a czwarta grupa analizuje przykłady apokalipsy w literaturze i filmie XX/XXI w.

Faza wstępna

1. Przedstawienie tematu i celów zajęć.

2. Wykorzystując burzę mózgów, uczniowie przygotowują definicje pacyfizmu i apokalipsy. Definicje te zostają zapisane na tablicy i sprawdzone w słowniku.

Faza realizacyjna

1. Każda z grup przedstawia materiały na przygotowany przez siebie temat. Może to zrobić w formie prezentacji multimedialnej. Najważniejsze informacje przekazane przez grupy zostają zapisane na tablicy.

2. Uczniowie oglądają animację dotyczącą ruchu pacyfistycznego. Zapisują swoje spostrzeżenia odnośnie relacji ruchu pacyfistycznego i stosunków społecznych.

3. Praca z audiobookiem. W trakcie emisji materiału uczniowie wynotowują informacje dotyczące wizji zagłady świata.

Faza podsumowująca

1. Uczniowie proszeni są o wskazanie zależności między obawami o koniec świata a ruchami pacyfistycznymi. Powinni rozpocząć dyskusję na temat: „Jak obawy ludzkości przed zagładą nuklearną wpłynęły na narodziny ruchu pacyfistycznego?”. Uczniowie mogą rozszerzyć swoje argumenty o inne wizje zagłady ludzkości, wskazując sposoby i możliwości przeciwdziałania.

2. Wybrana lub chętna osoba podsumowuje dyskusję, wypisując najczęściej używane argumenty.

Praca domowa:

Uczniowie proszeni są o napisanie eseju na temat: „Przykładowa wizja apokalipsy w literaturze popularnej”.

Materiały pomocnicze:

Dariusz Grzybek, Handel i pokój. Geneza i ewolucja liberalnego pacyfizmu, Kraków 2015.

Cezary Smuniewski, Pacyfizm oczami chrześcijan. Przyczynek do badań nad rolą religii w procesach tworzenia bezpieczeństwa, „Teologia w Polsce” 12(1) 2018.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Multimedia modą zostać wykorzystane jako inspiracja do przygotowywanych przez uczniów prezentacji.