Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autorka: Małgorzata Krzeszowska

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Temat: Rodzaje władzy

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony

V. Państwo, myśl polityczna i demokratyzacja.

Uczeń:

1) charakteryzuje władzę jako zjawisko społeczne i rozróżnia rodzaje władzy; wykazuje specyficzne cechy władzy politycznej; charakteryzuje zjawisko legitymizacji władzy państwowej, odnosząc teorię Maxa Webera do współczesnych przykładów.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • definiuje pojęcie władzy;

 • analizuje rodzaje władzy;

 • ocenia skuteczność wybranej władzy.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • dyskusja;

 • metoda śnieżnej kuli;

 • zagadka;

 • rozmowa nauczająca.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda;

 • kartki A4, pisaki.

Przebieg zajęć:

Faza wstępna

1. Podanie tematu i celów zajęć.

2. Uczniowie w parach definiują pojęcie władzy. Następnie łączą się w czwórki, ósemki, w których dalej pracują nad definicją. Na koniec przyjmują wspólnie wypracowaną definicję.

Faza realizacyjna

1. Uczniowie czytają treść z sekcji „Przeczytaj”, a następnie rozmawiają na temat funkcji oraz źródeł władzy. Na koniec jedna z osób podsumowuje rozmowę.

2. Uczniowie dzielą się na 9 grup. Każda z grup losuje jedno z pojęć: władza polityczna, władza państwowa, władza ustawodawcza, władza wykonawcza, władza sądownicza, władza dyskrecjonalna, władza ekonomiczna, władza rodzicielska, władza opiekuńcza. Następnie uczniowie zapoznają się z multimedium ze szczególnym zwróceniem uwagi na pojęcie, które wylosowali.

3. Następnie w grupach, na podstawie multimedium, układają zagadki dotyczące ich pojęcia. Każda z grup przedstawia swoją zagadkę na forum, a członkowie pozostałych grup mają za zadanie odgadnąć o jakie rodzaj władzy chodzi.

4. Kolejnym etapem jest dyskusja na temat „Czy i dlaczego ludzie potrzebują władzy?”. Uczniowie zajmują stanowisko na ten temat i argumentują je. Na koniec jedna z osób podsumowuje dyskusję.

Faza podsumowująca

1. Uczniowie dokańczają zdanie „Władza jest…, ponieważ…”.

2. Uczniowie wykonują wskazane przez nauczyciela ćwiczenia z sekcji „Sprawdź się”.

Praca domowa:

Uczniowie wykonują pozostałe e‑ćwiczenia.

Materiały pomocnicze:

Leszek Kołakowski, O władzy, humanizm.net.pl.

Św. Tomasz z Akwinu, O władzy, it.dominikanie.pl.

John Scott, Władza, Warszawa 2006.

Max Weber, Racjonalność, władza, odczarowanie, Poznań 2004.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Po zapoznaniu się z multimedium uczniowie zamiast zagadek mogą przygotować plakaty na temat rodzajów władzy.