Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R1EZc46bwXzah1
Ćwiczenie 1
Zaznacz, kto sformułował najbardziej znaną definicję władzy. Możliwe odpowiedzi: 1. Max Weber, 2. Monteskiusz, 3. Arystoteles, 4. Robert Greene
RT8bmPE1tcsmb1
Ćwiczenie 2
Zaznacz prawidłowe odpowiedzi.
Władza może być: Możliwe odpowiedzi: 1. prawomocna, 2. opiekuńcza, 3. syntetyczna, 4. socjometrykalna
R1V02bovbkIFp2
Ćwiczenie 3
Zaznacz, które zdanie jest prawdziwe, a które fałszywe.. Władza według Roberta Greene'a jest zarządzaniem iluzjami ludzi. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Tyrania jest jedynym przykładem władzy nieprawomocnej. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Władza legalna wiąże się z cechami przypisywanymi ludziom. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Monarchia to przykład władzy tradycyjnej. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
RSK2VtYSSNbaJ2
Ćwiczenie 4
Przyporządkuj definicje do pojęć. władza Możliwe odpowiedzi: 1. brak pasującej definicji, 2. władza rodziców nad małoletnimi dziećmi, 3. rodzaj stosunków społecznych polegający na tym, iż pewne osoby mogą narzucać swoją wolę, wykorzystując do tego impulsy ekonomiczne, 4. władza związana z wykonywaniem zadań państwowych, 5. wywieranie wpływu przez osobę lub uprawnioną grupę poprzez kształtowanie postępowania własnego lub innych w celu osiągnięcia celów władza rodzicielska Możliwe odpowiedzi: 1. brak pasującej definicji, 2. władza rodziców nad małoletnimi dziećmi, 3. rodzaj stosunków społecznych polegający na tym, iż pewne osoby mogą narzucać swoją wolę, wykorzystując do tego impulsy ekonomiczne, 4. władza związana z wykonywaniem zadań państwowych, 5. wywieranie wpływu przez osobę lub uprawnioną grupę poprzez kształtowanie postępowania własnego lub innych w celu osiągnięcia celów władza ekonomiczna Możliwe odpowiedzi: 1. brak pasującej definicji, 2. władza rodziców nad małoletnimi dziećmi, 3. rodzaj stosunków społecznych polegający na tym, iż pewne osoby mogą narzucać swoją wolę, wykorzystując do tego impulsy ekonomiczne, 4. władza związana z wykonywaniem zadań państwowych, 5. wywieranie wpływu przez osobę lub uprawnioną grupę poprzez kształtowanie postępowania własnego lub innych w celu osiągnięcia celów egzekutywa Możliwe odpowiedzi: 1. brak pasującej definicji, 2. władza rodziców nad małoletnimi dziećmi, 3. rodzaj stosunków społecznych polegający na tym, iż pewne osoby mogą narzucać swoją wolę, wykorzystując do tego impulsy ekonomiczne, 4. władza związana z wykonywaniem zadań państwowych, 5. wywieranie wpływu przez osobę lub uprawnioną grupę poprzez kształtowanie postępowania własnego lub innych w celu osiągnięcia celów władza tradycyjna Możliwe odpowiedzi: 1. brak pasującej definicji, 2. władza rodziców nad małoletnimi dziećmi, 3. rodzaj stosunków społecznych polegający na tym, iż pewne osoby mogą narzucać swoją wolę, wykorzystując do tego impulsy ekonomiczne, 4. władza związana z wykonywaniem zadań państwowych, 5. wywieranie wpływu przez osobę lub uprawnioną grupę poprzez kształtowanie postępowania własnego lub innych w celu osiągnięcia celów
21
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z tekstem i rozwiąż ćwiczenie.

1
(…)

W monteskiuszowskiej koncepcji trójpodziału władz jedna z podstawowych władz (…) obejmująca rozsądzający spory system organów sądowych.

c1 Źródło: (…), dostępny w internecie: pl.wikipedia.org [dostęp 12.05.2020 r.].
RsndWXiki9rGH
Podaj nazwę władzy, o której mowa jest w tekście. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z tekstem i rozwiąż ćwiczenie.

1
Leszek Kołakowski O władzy

Kontrola ludu nad władzą nie bywa też bezbłędna, władza demokratycznie wybrana też podlega korupcji, jej decyzje są często sprzeczne z pragnieniami większości, wszystkich zadowolić żadna władza nie potrafi itd. To są rzeczy banalne, znane wszystkim. Narzędzia kontroli ludu nad władzą nigdy nie są doskonałe, ale najskuteczniejsze, co ludzkość do tej pory wymyśliła, by zapobiegać samowolnej tyranii, to właśnie: utrwalać narzędzia nadzoru społecznego nad władzą i ograniczać zakres władzy państwowej do tego, co naprawdę niezbędne, by ład społeczny był zachowany. W przeciwnym razie regulacja wszystkiego, co ludzie robią, to tyle, co władza totalitarna.

c2 Źródło: Leszek Kołakowski, O władzy, dostępny w internecie: humanizm.net.pl [dostęp 22.04.2020 r.].
Rt3aOADqnNjWE
Podaj, co według Leszka Kołakowskiego powinno cechować władzę państwową, aby nie była nadużywana. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z tekstem i rozwiąż ćwiczenie.

1
Kiedy sąd ustanawia opiekuna?

Uczestnikami postępowania w sprawie o ustanowienie opieki są: małoletni, który ukończył 13 lat, osoby bliskie małoletniego (krewni, osoby sprawujące nad nim faktyczną pieczę, rodzice, nawet jeśli zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej, także kandydat na opiekuna). Sąd może jednak wyłączyć lub ograniczyć osobisty udział małoletniego w postępowaniu, jeżeli przemawiają za tym względy wychowawcze. W przypadku małoletniego, który nie ukończył 13 lat, może być celowe nakazanie sprowadzenia go do sądu, co umożliwi sędziemu przeprowadzenie rozmowy z dzieckiem, zbadanie jego reakcji na osobę kandydata na opiekuna. Wysłuchanie jednak małoletniego nastąpi poza salą posiedzeń, jeżeli przemawiają za tym względy wychowawcze. Gdy przeciwko publicznemu rozpoznaniu sprawy sprzeciwia się dobro dziecka, sąd zarządzi odbycie posiedzenia przy drzwiach zamkniętych.

c3 Źródło: Kiedy sąd ustanawia opiekuna?, dostępny w internecie: e‑prawnik.pl [dostęp 22.04.2020 r.].
R4UW4tZkJr4e8
Wyjaśnij, czy w przypadku ustaniawiania opieki nad niepełnoletnim przez sąd jest potrzebna obecność dziecka na sali sądowej. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z tekstem i rozwiąż ćwiczenie.

1
św. Tomasz z Akwinu O władzy

Jeśli więc jest naturalne dla człowieka żyć w licznej gromadzie, wobec tego wszyscy potrzebują jakiegoś kierowania całością. Każdy bowiem z licznych ludzi zabiega o to, co jemu odpowiada; całość rozproszyłaby się więc na cząstki, gdyby zabrakło tego, do kogo należy troska o dobro całości. Podobnie jak ciało człowieka lub jakiegoś zwierzęcia uległoby rozpadowi, gdyby nie było w nim ogólnej siły przewodniej, zmierzającej ku dobru wspólnemu wszystkich członków. Mówi o tym Salomon: „Gdzie nie ma rządcy, naród się rozprasza”.

c4 Źródło: św. Tomasz z Akwinu, O władzy, dostępny w internecie: it.dominikanie.pl.
R1Q15VaFRZZpH
Wyjaśnij, jak uzasadnia konieczność istnienia władzy Tomasz z Akwinu. (Uzupełnij).