Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Autor: Jacek Dymel

Przedmiot: Matematyka

Temat: Co to jest szereg liczbowy?

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum ogólnokształcące, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

VI. Ciągi. Zakres podstawowy. Uczeń:

 1. oblicza wyrazy ciągu określonego wzorem ogólnym;

 2. oblicza początkowe wyrazy ciągów określonych rekurencyjnie, jak w przykładach:
  a) a1=0,001an+1=an+12an1-an,
  b) a1=1a2=2an+2=an+1+an.

Zakres rozszerzony. Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

 1. rozpoznaje zbieżne szeregi geometryczne i oblicza ich sumę.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • definuje pojęcie szeregu liczbowego,

 • oblicza sumy szeregów.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • dyskusja;

 • metoda tekstu przewodniego.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg lekcji

Faza wstępna:

 1. Nauczyciel przedstawia uczniom temat zajęć: „Co to jest szereg liczbowy?”

 2. uczniowie tworząc mapę myśli przypominają pojęcia ciągu, ciągu arytmetycznego, ciągu geometrycznego oraz granicy ciągu.

 3. Uczniowie ustalają kryteria sukcesu.

Faza realizacyjna:

 1. Nauczyciel dzieli uczniów na 4‑osobowe grupy. Uczniowie w grupach zapoznają się z informacjami w sekcji „Przeczytaj”. Analizują przedstawione przykłady i notują pytania. Następnie przedstawiają pytania na forum klasy. Odpowiadają na nie uczniowie z innych grup. Nauczyciel wyjaśnia ewentualne wątpliwości.

 2. Wybrani uczniowie wykonują ćwiczenia nr 1‑2 na forum klasy. Nauczyciel sprawdza poprawność wykonanych zadań, omawiając je wraz z uczniami na bieżąco.

 3. Uczniowie w parach wykonują pozstałe ćwiczenia interaktywne, a następnie porównują swoje odpowiedzi.

Faza podsumowująca:

 1. Omówienie ewentualnych problemów z rozwiązaniem ćwiczeń z sekcji „Sprawdź się”.

 2. Nauczyciel omawia przebieg zajęć, wskazuje mocne i słabe strony pracy uczniów, udzielając im tym samym informacji zwrotnej.

 3. Wybrany uczeń podsumowuje zajęcia, zwracając uwagę na nabyte umiejętności.

Praca domowa:

 1. Uczniowie analizują infografikę i wykonują polecenia z nią związane.

Materiały pomocnicze:

Wskazówki metodyczne:

Infografika można wykorzystać na lekcji jako podsumowanie i utrwalenie wiedzy na temat pojęcia szeregu liczbowego.