Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Marcin Sawicki

Temat: Lata 60 i 70: czas buntowników. Rewolucja obyczajowa, bunty studenckie w 1968 r., ruchy młodzieżowe i subkultury, rosnąca rola kobiet

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, zakres podstawowy

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Zakres podstawowy
LIII. Przemiany cywilizacyjne na świecie. Uczeń:
3) charakteryzuje zjawisko „rewolucji obyczajowej” i ruchów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń 1968 roku;
Treści nauczania - wymagania szczegółowe
III. Świat i Polska w latach 1956‑1970. Uczeń:
9) charakteryzuje przemiany społeczno‑obyczaj owe określane jako ,,rewolucja 1968 roku'' (m.in. rewolta studencka, ,,rewolucja seksualna'') oraz ich intelektualne inspiracje (neomarksizm, ,,nowa lewica'');

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

 • kompetencje cyfrowe,

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • wymienia przyczyny przemian obyczajowych w II poł. XX w.

 • charakteryzuje subkultury hipisów i punków.

 • przedstawia społeczne, kulturowe i polityczne skutki rewolucji obyczajowej oraz emancypacji kobiet.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem ćwiczeń interaktywnych;

 • analiza materiału źródłowego (porównawcza);

 • dyskusja.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda;

 • telefony z dostępem do internetu.

Przebieg zajęć:

Faza wstępna:

 1. Nauczyciel wyświetla na tablicy temat lekcji, określa cel zajęć i informuje uczniów o ich planowanym przebiegu. Może prosić uczniów o przygotowanie pytań, na które chcieliby uzyskać podczas zajęć odpowiedź (będą to obowiązujące ich kryteria sukcesu).

 2. Nauczyciel inicjuje rozmowę wprowadzającą w temat lekcji.

Faza realizacyjna:

 1. Metoda jigsaw. Uczniowie odliczają do sześciu. Łączą się w zespoły według przydzielonych numerów. Każda grupa czyta akapit „Rewolucja obyczajowa” oraz opracowuje inny fragment materiału z sekcji „Przeczytaj”:

 • Grupa 1 i 4 – Siła kobiet,

 • Grupa 2 i 5 – Ruchy młodzieżowe i subkultury,

 • Grupa 3 i 6 – Rewolta studencka.

Po zakończeniu pracy uczniowie zmieniają zespoły tak, by w każdym znalazła się przynajmniej jedna osoba z poprzednich grup. Uczniowie dzielą się wiedzą zdobytą wcześniej i uczą się od siebie nawzajem. Chętne/wybrane osoby omawiają przydzielone zagadnienia. Pozostali uczniowie mogą zadawać pytania i weryfikować przedstawione informacje.

 1. Praca z multimedium („Film edukacyjny”). Uczniowie zapoznają się z filmem, a następnie nauczyciel czyta polecenie nr 2 - „Wyjaśnij, dlaczego młodzież Europy Zachodniej kontestowała dotychczasowy, konserwatywny styl życia” i prosi uczniów, aby wykonali je w parach. Następnie wybrana osoba prezentuje propozycję odpowiedzi, a pozostali uczniowie ustosunkowują się do niej. Nauczyciel w razie potrzeby uzupełnia ją. W podobny sposób uczniowie wykonują polecenie nr 3.

 2. Utrwalanie wiedzy i umiejętności. Uczniowie w parach wykonują ćwiczenia 1 i 2 – układają pytania do krzyżówki, a następnie wskazują poprawne odpowiedzi. Nauczyciel śledzi na platformie postępy ucznestników zajęć, sprawdza poprawność wykonanych zadań, omawiając je wraz z uczniami.

 3. Kolejne ćwiczenia 3 i 4 uczniowie wykonują w 4‑osobowych grupach. Analizują ilustracje, a następnie przedstawiciele wylosowanych grup przedstawiają swoje propozycje, które są wspólnie weryfikowane na forum klasy.

 4. Ćwiczenie 5 uczniowie rozwiązują wspólnie.

Faza podsumowująca:

 1. Rekapitulacja pierwotna. Uczniowie wykonują indywidualnie ćwiczenie nr 8 z sekcji „Sprawdź się”. Uzupełniają tabelę, wpisując skutki przemian obyczajowych w latach 60.

 2. Nauczyciel omawia przebieg zajęć i pracę uczniów podczas lekcji.

Praca domowa:

 1. Wykonaj ćwiczenia 6 i 7 z sekcji „Sprawdź się”.

 2. Zapoznaj się z animacją dotyczącą ruchu hipisowskiego, a następnie wykonaj dołączone do niej polecenia.

Materiały pomocnicze:

K. Michałek, Amerykańskie stulecie. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1900‑2001, Warszawa 2004.

J. Tyszkiewicz, E. Czapiewski, Historia powszechna. Wiek XX, Warszawa 2010.

Wskazówki metodyczne:

Uczniowie mogą zapoznać się przed lekcją z treścią materiału i przygotować prezentacje poświęcone poszczególnym aspektom zagadnienia. Wówczas film oraz animacja mogą służyć jako jedne ze źródeł przygotowywanej pracy.