Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autorka: Anna Rabiega

Przedmiot: Wiedza o społeczeństwie

Temat: Nabywanie i zrzekanie się obywatelstwa

Grupa docelowa: zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony

V. Państwo, myśl polityczna i demokratyzacja.

Uczeń:

4) przedstawia zasady nabywania obywatelstwa oraz procedury jego uzyskiwania w Rzeczypospolitej Polskiej; wyjaśnia pojęcie bezpaństwowca i kwestię posiadania wielu obywatelstw.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • analizuje sposoby nabywania obywatelstwa polskiego z mocy prawa;

 • wyjaśnia, czym różni się nabycie obywatelstwa w drodze nadania, uznania i przywrócenia;

 • wymienia kryteria, od których uzależnione jest uznanie cudzoziemca za obywatela polskiego.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • rozwiązywanie ćwiczeń interaktywnych;

 • analiza materiałów źródłowych;

 • burza mózgów metodą Philipsa.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Faza wstępna

1. Przedstawienie tematu i celów zajęć.

2. Praca ze schematem. Po zapoznaniu się z treścią multimedium uczniowie odpowiadają na zamieszczone pod nim pytania. Wspólne omówienie odpowiedzi.

Faza realizacyjna

1. Burza mózgów metodą Philipsa – „Droga do obywatelstwa”.

Podział na sześcioosobowe zespoły. Ich zadaniem jest w ciągu sześciu minut wymyślić i zapisać na kartkach jak największą liczbę różnych schematycznych historii prowadzących do nabycia obywatelstwa, np.:

 • rodzisz się – jedno z twoich rodziców jest obywatelem polskim – zostajesz obywatelem polskim;

 • jesteś cudzoziemcem przebywającym na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt stały jako uchodźca w RP – przebywasz na terytorium RP nieprzerwanie przez dwa lata – uzyskujesz świadectwo ukończenia szkoły w RP – składasz wniosek o uznanie za obywatela polskiego do wojewody właściwego ze względu na miejsce twojego zamieszkania – wojewoda otrzymuje od komendanta wojewódzkiego Policji i dyrektora delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego informację, że nabycie przez ciebie obywatelstwa nie stanowi zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego – wojewoda wydaje pozytywną decyzję w sprawie uznania cię za obywatela polskiego – zostajesz obywatelem polskim.

Podczas realizacji zadania uczniowie korzystają z zamieszczonych w zasobach internetowych ustaw: o obywatelstwie polskim (również jej wersji z lat 1920, 1951 oraz 1962 na wypadek, gdyby chcieli wykorzystać pomysły dotyczące przywracania obywatelstwa), a także o repatriacji. Po upływie wyznaczonego czasu grupy prezentują swoje pomysły, uzupełniając i poprawiając je wzajemnie. Sesję sześciominutowej pracy grupowej można (i warto) powtórzyć, zaznaczając, że pomysły w kolejnej rundzie nie mogą powtarzać tych, które już się pojawiły.

Faza podsumowująca

1. Praca w parach – rozwiązanie ćwiczeń 7 i 8 z sekcji „Sprawdź się”. Chętne/wybrane osoby przedstawiają swoje rozwiązania, reszta klasy weryfikuje ich poprawność.

2. Praca z samouczkiem. Po zapoznaniu się z materiałem uczniowie samodzielnie wykonują dołączone do niego ćwiczenia. Wspólne omówienie odpowiedzi.

Praca domowa:

Zapoznaj się z raportem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. uchodźców nt. sytuacji osób bezpaństwowych w Polsce i wyjaśnij, z czego może wynikać i do jakich negatywnych konsekwencji prowadzić zjawisko bezpaństwowości.

Materiały pomocnicze:

R10BNmmp8AnvZ

Przycisk umożliwiający pobranie załącznika w formacie pdf.

UHCR, Sytuacja osób bezpaństwowych w Polsce, 2019 r.
Plik PDF o rozmiarze 827.16 KB w języku polskim

Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim, prawo.sejm.gov.pl.

Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, isap.sejm.gov.pl.

Jacek Jagielski, Obywatelstwo polskie. Komentarz do ustawy, Warszawa 2016.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Film samouczek może zostać wykorzystany podczas innych lekcji poruszających temat obywatelstwa.