Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1

Zapoznaj się z materiałem źródłowym i wykonaj ćwiczenie.

RYqnkHcdVtZdF
R8Nn70TmSLt0R
Zaznacz, do kogo powinien zostać skierowany wniosek, którego fragment jest umieszczony powyżej. Możliwe odpowiedzi: 1. do Prezydenta RP, 2. do ministra spraw wewnętrznych, 3. do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania obywatela, 4. do ministra spraw zagranicznych
2
Ćwiczenie 2

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1
Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim

Art. 9
Oświadczenia, o których mowa w ustawie, w sprawach związanych z nabyciem lub utratą obywatelstwa polskiego przyjmuje do protokołu:

1) wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania – od obywatela polskiego zamieszkałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz od cudzoziemca przebywającego legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem pobytu na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym;

2) konsul – od osoby zamieszkałej za granicą.  (…)

Art. 18
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może nadać cudzoziemcowi obywatelstwo polskie. (…)

Art. 19
1. Nadanie obywatelstwa polskiego następuje na wniosek cudzoziemca. (…)

Art. 21
1. Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego składa się, za pośrednictwem wojewody lub konsula, osobiście lub korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym. Przepis art. 9 stosuje się odpowiednio. (…)

3. Wojewoda i konsul przekazują Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw wewnętrznych, wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z dokumentami wymaganymi na podstawie art. 20 ust. 4 oraz własną opinią.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, przed przekazaniem wniosku Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, zwraca się do Komendanta Głównego Policji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby do innych organów, o udzielenie informacji, które mogą mieć istotne znaczenie w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego, i sporządza opinię dotyczącą wniosku.  (…)

Art. 24
1. Wojewoda, konsul i minister właściwy do spraw wewnętrznych przekazują wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego bezpośrednio Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej w każdym przypadku, gdy Prezydent tak zadecyduje, bez względu na stadium postępowania.  (…)

Art. 25
1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadaje obywatelstwo polskie lub odmawia jego nadania w formie postanowienia.

obywatelstwie Źródło: Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 7.05.2020 r.].
R1MUX9do2XcAj
Przeanalizuj przepisy ustawy i zaznacz, do jakiego organu powinien złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego obywatel rosyjski legalnie zamieszkały na stałe w Białymstoku. Możliwe odpowiedzi: 1. wojewoda, 2. konsul, 3. Prezydent RP, 4. minister spraw wewnętrznych
RLDj8DCr5k94G
Zaznacz, do jakiego organu powinien złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego obywatel Brazylii, który wjechał do Polski na podstawie uzyskanej wizy krajowej i przebywa w Krakowie w celach turystycznych. Możliwe odpowiedzi: 1. wojewoda, 2. konsul, 3. Prezydent RP, 4. minister spraw wewnętrznych
R18XP3rdZzFeJ
Zaznacz, do jakiego organu powinien złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego obywatel Izraela na stałe zamieszkały w Tel Awiwie. Możliwe odpowiedzi: 1. wojewoda, 2. konsul, 3. Prezydent RP, 4. minister spraw wewnętrznych
2
Ćwiczenie 3

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1
UNHCR Sytuacja osób bezpaństwowych w Polsce

Populację osób bezpaństwowych w Polsce tworzą głównie obcokrajowcy, którzy przybyli z paszportem wydanym przez były Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) lub Socjalistyczną Federalną Republikę Jugosławii (SFRJ) i przebywali w Polsce w chwili likwidacji tych państw. Ponadto istnieje mała grupa bezpaństwowych Palestyńczyków, którzy zaczęli napływać do Polski w  latach 70. ubiegłego wieku, niektórzy w celu podjęcia nauki, inni zaś pracy, a także bezpaństwowcy, którzy złożyli w Polsce wniosek o przyznanie im statusu uchodźcy, ale nie byli w stanie przedstawić dokumentów potwierdzających ich obywatelstwo. (…)

Przez wiele lat kwestia bezpaństwowości w Polsce była postrzegana przez władze państwowe, środowisko akademickie i organizacje pozarządowe jako mało istotna. Wynikało to prawdopodobnie z braku statystyk dotyczących takich przypadków w procedurach migracyjnych, a także z braku dogłębnej analizy problemu i jego świadomości społecznej. Do niedawna bezpaństwowość w  Polsce była ukrytym problemem, a liczba przypadków była zaniżana. W  oficjalnym dyskursie marginalizowano ten problem, z góry zakładając, że wynika on z  wyzwań technicznych związanych z właściwym ustaleniem tożsamości obcokrajowców, a nie statusu prawnego i dostępu do praw.

sytuacja Źródło: UNHCR, Sytuacja osób bezpaństwowych w Polsce, dostępny w internecie: unhcr.org [dostęp 7.05.2020 r.].
RIw7VP4yRXJlk
Rozstrzygnij, czy poniższe stwierdzenia są prawdziwe czy fałszywe. W ocenie autora tekstu zjawisko bezpaństwowości jest w Polsce problemem marginalnym. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Większość osób bezpaństwowych zamieszkujących na terytorium Polski utraciła obywatelstwo swojego państwa wskutek dobrowolnego zrzeczenia się lub wskutek pozbawienia ich obywatelstwa decyzją państw pochodzenia. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Zdaniem autora w oficjalnym dyskursie dotyczącym sytuacji apatrydów w Polsce należałoby bardziej skupić się na fakcie łamania praw człowieka osób pozbawionych obywatelstwa. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
R1YZZq4Vdt86C2
Ćwiczenie 4
Dopasuj zasady do podanych artykułów, które je opisują. Art. 2.
W dniu wejścia w życie ustawy obywatelami polskimi są osoby, które posiadają obywatelstwo polskie na podstawie dotychczasowych przepisów. – 1. Zasada ciągłości obywatelstwa, 2. Zasada braku wyłączności obywatelstwa, 3. Zasada równouprawnienia, 4. Zasada wyłączności obywatelstwa

Art. 3.
1. Obywatel polski posiadający równocześnie obywatelstwo innego państwa ma wobec Rzeczypospolitej Polskiej takie same prawa i obowiązki jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie.
2. Obywatel polski nie może wobec władz Rzeczypospolitej Polskiej powoływać się ze skutkiem prawnym na posiadane równocześnie obywatelstwo innego państwa i na wynikające z niego prawa i obowiązki. – 1. Zasada ciągłości obywatelstwa, 2. Zasada braku wyłączności obywatelstwa, 3. Zasada równouprawnienia, 4. Zasada wyłączności obywatelstwa
Źródło: Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim, isap.sejm.gov.pl.
Źródło: dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 25.01.2021 r.].
R1IlGwO1ufnVH3
Ćwiczenie 5
Uzupełnij tekst. Nabycie polskiego obywatelstwa 1. Nadanie, 2. prawa krwi, 3. pozbawienie, 4. poprzez nadanie, 5. prawa ziemi, 6. wojewoda, 7. postanowienia, 8. Decyzję, 9. minister spraw wewnętrznych, 10. z mocy prawa, 11. minister spraw zagranicznych, 12. zarządzenia, 13. Ustawę, 14. Przywrócenie, 15. konsul, 16. Uznanie, 17. uznanie, 18. nadanie obejmuje zastosowanie zasady 1. Nadanie, 2. prawa krwi, 3. pozbawienie, 4. poprzez nadanie, 5. prawa ziemi, 6. wojewoda, 7. postanowienia, 8. Decyzję, 9. minister spraw wewnętrznych, 10. z mocy prawa, 11. minister spraw zagranicznych, 12. zarządzenia, 13. Ustawę, 14. Przywrócenie, 15. konsul, 16. Uznanie, 17. uznanie, 18. nadanie, według której polskie obywatelstwo nabywa dziecko, którego przynajmniej jedno z rodziców jest obywatelem polskim. Wobec dzieci urodzonych lub znalezionych na terytorium Polski, w przypadku których obywatelstwo rodziców jest nieznane lub rodzice nie mają żadnego obywatelstwa uzupełniająco stosuje się zasadę 1. Nadanie, 2. prawa krwi, 3. pozbawienie, 4. poprzez nadanie, 5. prawa ziemi, 6. wojewoda, 7. postanowienia, 8. Decyzję, 9. minister spraw wewnętrznych, 10. z mocy prawa, 11. minister spraw zagranicznych, 12. zarządzenia, 13. Ustawę, 14. Przywrócenie, 15. konsul, 16. Uznanie, 17. uznanie, 18. nadanie, nadając takim dzieciom obywatelstwo polskie. 1. Nadanie, 2. prawa krwi, 3. pozbawienie, 4. poprzez nadanie, 5. prawa ziemi, 6. wojewoda, 7. postanowienia, 8. Decyzję, 9. minister spraw wewnętrznych, 10. z mocy prawa, 11. minister spraw zagranicznych, 12. zarządzenia, 13. Ustawę, 14. Przywrócenie, 15. konsul, 16. Uznanie, 17. uznanie, 18. nadanie obywatelstwa polskiego polega na wydaniu w tej sprawie 1. Nadanie, 2. prawa krwi, 3. pozbawienie, 4. poprzez nadanie, 5. prawa ziemi, 6. wojewoda, 7. postanowienia, 8. Decyzję, 9. minister spraw wewnętrznych, 10. z mocy prawa, 11. minister spraw zagranicznych, 12. zarządzenia, 13. Ustawę, 14. Przywrócenie, 15. konsul, 16. Uznanie, 17. uznanie, 18. nadanie przez Prezydenta RP, który może to uczynić wobec każdego cudzoziemca. Możliwe jest również nabycie polskiego obywatelstwa w trybie administracyjnym poprzez 1. Nadanie, 2. prawa krwi, 3. pozbawienie, 4. poprzez nadanie, 5. prawa ziemi, 6. wojewoda, 7. postanowienia, 8. Decyzję, 9. minister spraw wewnętrznych, 10. z mocy prawa, 11. minister spraw zagranicznych, 12. zarządzenia, 13. Ustawę, 14. Przywrócenie, 15. konsul, 16. Uznanie, 17. uznanie, 18. nadanie za obywatela polskiego cudzoziemca, który spełnia warunki opisane w ustawie dotyczące m.in. znajomości języka polskiego oraz długiego czasu legalnego pobytu na terytorium Polski. Wówczas wniosek w tej sprawie rozpatruje 1. Nadanie, 2. prawa krwi, 3. pozbawienie, 4. poprzez nadanie, 5. prawa ziemi, 6. wojewoda, 7. postanowienia, 8. Decyzję, 9. minister spraw wewnętrznych, 10. z mocy prawa, 11. minister spraw zagranicznych, 12. zarządzenia, 13. Ustawę, 14. Przywrócenie, 15. konsul, 16. Uznanie, 17. uznanie, 18. nadanie właściwy ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca. 1. Nadanie, 2. prawa krwi, 3. pozbawienie, 4. poprzez nadanie, 5. prawa ziemi, 6. wojewoda, 7. postanowienia, 8. Decyzję, 9. minister spraw wewnętrznych, 10. z mocy prawa, 11. minister spraw zagranicznych, 12. zarządzenia, 13. Ustawę, 14. Przywrócenie, 15. konsul, 16. Uznanie, 17. uznanie, 18. nadanie obywatelstwa polskiego jest możliwe na wniosek zainteresowanej osoby, która na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów utraciła je w związku z nabyciem obywatelstwa innego niż polskie. 1. Nadanie, 2. prawa krwi, 3. pozbawienie, 4. poprzez nadanie, 5. prawa ziemi, 6. wojewoda, 7. postanowienia, 8. Decyzję, 9. minister spraw wewnętrznych, 10. z mocy prawa, 11. minister spraw zagranicznych, 12. zarządzenia, 13. Ustawę, 14. Przywrócenie, 15. konsul, 16. Uznanie, 17. uznanie, 18. nadanie w tej sprawie wydaje 1. Nadanie, 2. prawa krwi, 3. pozbawienie, 4. poprzez nadanie, 5. prawa ziemi, 6. wojewoda, 7. postanowienia, 8. Decyzję, 9. minister spraw wewnętrznych, 10. z mocy prawa, 11. minister spraw zagranicznych, 12. zarządzenia, 13. Ustawę, 14. Przywrócenie, 15. konsul, 16. Uznanie, 17. uznanie, 18. nadanie.
RPB0ghrlcK4pQ3
Ćwiczenie 6
Rozstrzygnij, czy poniższe stwierdzenia są prawdziwe czy fałszywe. Prezydent RP nie ma prawa odmówić udzielenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Osoba przybywająca do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej w celu repatriacji nabywa obywatelstwo polskie z mocy prawa z dniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Obowiązująca obecnie ustawa o obywatelstwie przewiduje przywrócenie obywatelstwa polskiego z urzędu wszystkim osobom, które utraciły je na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, m.in. w związku z nabyciem obywatelstwa innego niż polskie. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
31
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z tekstami i wykonaj ćwiczenie.

Źródło I

1
Jacek Jagielski Obywatelstwo polskie. Komentarz do ustawy

(…) [O]bywatelstwo stanowi kategorię (konstrukcję prawną), która wyraża łączność osoby z państwem, mającą w pierwszym rzędzie charakter więzi formalnoprawnej, przesądzającej o tym, że na gruncie porządku prawnego danego państwa osoba ta wchodzi w skład zbiorowości obywateli tego państwa będącej jego nieodzownym „substratem personalnym” i w tym sensie jest ta osoba przynależna do tego państwa. W tym powiązaniu osoby z państwem wyraża się formalnoprawny aspekt (charakter) instytucji obywatelstwa. Równocześnie ta więź formalnoprawna osoby z państwem stwarza podstawę do zaistnienia i funkcjonowania wzajemnych praw i obowiązków osoby i państwa, co można określić jako materialnoprawną stronę obywatelstwa. Mówiąc innymi słowy, rozstrzygnięcie o istnieniu formalnoprawnej więzi osoby z danym państwem, tj. obywatelstwa w aspekcie formalnoprawnym, jest punktem wyjścia do ukształtowania materialnoprawnej sytuacji osoby jako obywatela danego państwa, różnej od sytuacji osoby, która obywatelem tego państwa nie jest (tj. cudzoziemca).

obywatelstwo Źródło: Jacek Jagielski, Obywatelstwo polskie. Komentarz do ustawy, Warszawa 2016, s. 18.

Źródło II

1
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Art. 36
Podczas pobytu za granicą obywatel polski ma prawo do opieki ze strony Rzeczypospolitej Polskiej. (…)

Art. 60
Obywatele polscy korzystający z pełni praw publicznych mają prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach. (…)

Art. 62
Obywatel polski ma prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania Prezydenta Rzeczypospolitej, posłów, senatorów i przedstawicieli do organów samorządu terytorialnego, jeżeli najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat. (…)

Art. 82
Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne. (…)

Art. 85 
Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny.

konstytucja Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 28.02.2020 r.].
R166kJ5bszlz5
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: formalnoprawnego, materialnoprawnego) Uzasadnienie: (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1
Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim

Art. 48

1. Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego zawiera:

1) oświadczenie wnioskodawcy o zrzeczeniu się obywatelstwa polskiego;

2) dane wnioskodawcy;

3) adres zamieszkania;

4) dane małżonka wnioskodawcy;

5) informację o ostatnim miejscu zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wnioskodawca zamieszkuje poza tym terytorium. (…)

4. Do wniosku dołącza się:

1) dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 4 lub ust. 2;

2) posiadane dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca jest obywatelem polskim;

3) dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa innego państwa lub przyrzeczenie jego nadania;

4) fotografie osób objętych wnioskiem.

5. Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego składa się na formularzu, którego wzór określają przepisy wydane na podstawie art. 54 ust. 1.

obywatelstwie Źródło: Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 7.05.2020 r.].
RkpqFnkNXnXqb
Przeanalizuj przytoczone regulacje prawne i podaj przepis ustawy, który zapobiega zjawisku bezpaństwowości. Uzasadnij swój wybór. (Uzupełnij).