Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Imię i nazwisko autora:

Agnieszka Ruzikowska

Przedmiot:

Fizyka

Temat zajęć:

Rzut poziomy

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Cele kształcenia – wymagania ogólne
II. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych.

Zakres rozszerzony
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
I. Wymagania przekrojowe. Uczeń:
4) przeprowadza obliczenia liczbowe posługując się kalkulatorem;
7) wyodrębnia z tekstów, tabel, diagramów lub wykresów, rysunków schematycznych lub blokowych informacje kluczowe dla opisywanego zjawiska bądź problemu; przedstawia te informacje w różnych postaciach.
II. Mechanika. Uczeń:
7) opisuje ruchy złożone jako sumę ruchów prostych; analizuje rzut poziomy jako przykład ruchu dwuwymiarowego.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2018 r.:

  • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

  • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

  • kompetencje cyfrowe,

  • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne:

Uczeń

  1. określa na czym polega rzut poziomy,

  2. stosuje równania ruchu opisujące rzut poziomy,

  3. opisuje rzut poziomy,

  4. wykorzystuje równania ruchu do wyznaczenia zasięgu rzutu poziomego,

  5. analizuje i interpretuje różne przykłady rzutu poziomego.

Strategie nauczania:/strong>

odwrócona klasa

Metody nauczania:

dyskusja

Formy zajęć:

praca w grupie

Środki dydaktyczne:

komputer z rzutnikiem – jeśli uczniowie mają oglądać symulację podczas lekcji

Materiały pomocnicze:

-

PRZEBIEG LEKCJI

Faza wprowadzająca:

Uczniowie w ramach pracy domowej czytają tekst „Warto przeczytać” i analizują symulację. Nauczyciel na początku lekcji wyjaśnia ewentualne wątpliwości i odpowiada na pytania uczniów.

Faza realizacyjna:

Nauczyciel zwraca uwagę uczniów na to, że równania ruchu w rzucie poziomym i - co za tym idzie - także zasięg rzutu, dotyczą sytuacji idealnej. Uczniowie dyskutują na temat tego, co należałoby w tym modelu uwzględnić, by lepiej opisywał on realny strzał z armaty. Nauczyciel dba o merytoryczny poziom dyskusji oraz wyjaśnia ewentualne wątpliwości, które mogą się podczas dyskusji zrodzić.

Faza podsumowująca:

Uczniowie, wykorzystując zdobytą wiedzę, rozwiązują zadania 5 i 6 z zestawu ćwiczeń.

Uczniowie odnoszą się do postawionych sobie celów lekcji, ustalają które osiągnęli a które wymagają jeszcze pracy, jakiej i kiedy. W razie potrzeby nauczyciel dostarcza im informację zwrotną kształtującą.

Praca domowa:

W ramach powtórzenia i utrwalenia wiadomości uczniowie rozwiązują zadania: 3, 4 i 7 z zestawu ćwiczeń.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania danego multimedium

Symulację uczniowie mogą oglądać także podczas lekcji.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida