Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: GroMar.eu

Przedmiot: Informatyka

Temat: Grafika rastrowa – selekcje

Grupa docelowa:

Szkoła ponadpodstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum, zakres podstawowy

Podstawa programowa:

Cele kształcenia – wymagania ogólne
II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych: układanie i programowanie algorytmów, organizowanie, wyszukiwanie i udostępnianie informacji, posługiwanie się aplikacjami komputerowymi.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych.
Zakres podstawowy. Uczeń:
3) przygotowuje opracowania rozwiązań problemów, posługując się wybranymi aplikacjami:
a) projektuje modele dwuwymiarowe i trójwymiarowe, tworzy i edytuje projekty w grafice rastrowej i wektorowej, wykorzystuje różne formaty obrazów, przekształca pliki graficzne, uwzględniając wielkość i jakość obrazów,

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii.

Cele operacyjne (językiem ucznia):

 • Wyjaśnisz, jak zaznaczać elementy obrazu za pomocą dostępnych narzędzi.

 • Scharakteryzujesz funkcje kanałów alfa.

 • Przeanalizujesz, w jaki sposób tworzymy ścieżki.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • dyskusja;

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem multimedium i ćwiczeń interaktywnych;

 • metody aktywizujące;

 • ćwiczenia praktyczne.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda;

 • oprogramowanie Adobe Photoshop CC 2018, GIMP 2.10 lub wybrany odpowiednik.

Przebieg lekcji

Przed lekcją

 1. Przygotowanie do zajęć. Nauczyciel loguje się na platformie i udostępnia e‑materiał: „Grafika rastrowa – selekcje”. Nauczyciel prosi uczniów o zapoznanie się z treściami w sekcji „Przeczytaj – GIMP” lub „Przeczytaj – Photoshop” w zależności od wykorzystywanego programu graficznego.

Faza wstępna:

 1. Wyświetlenie przez nauczyciela tematu i celów lekcji. Określenie wiążących dla uczniów kryteriów sukcesu.

Faza realizacyjna:

 1. Praca z tekstem. Uczniowie w formie burzy mózgów omawiają najważniejsze informacje wyczytane z sekcji „Przeczytaj” przed lekcją. Następnie pobierają załączone pliki i w parach powtarzają opisane w sekcji kroki, ćwicząc użycie narzędzi do zaznaczania.

 2. Praca z multimedium. Nauczyciel wyświetla zawartość sekcji „Infografika”. Uczniowie wspólnie zapoznają się z z infografiką. Wskazują, w jakich sytuacjach które zaznaczenie jest przydatne. Następnie indywidualnie wykonują ćwiczenie nr 1. Ich zadaniem jest poszukanie przykładów dzieł sztuki, zawierającymi charakterystyczne postaci lub elementy martwej natury, do zaznaczania których można użyć omówionych na narzędzi.

 3. Ćwiczenie umiejętności. Uczniowie indywidualnie wykonują ćwiczenia 6 i 7, nauczyciel wyjaśnia ewentualne niejasności.

Faza podsumowująca:

 1. Na koniec zajęć nauczyciel raz jeszcze wyświetla na tablicy temat lekcji i cele zawarte w sekcji „Wprowadzenie”. W odniesieniu do ich realizacji dokonuje szczegółowej oceny rozwiązania zastosowanego przez wybranego ucznia.

 2. Wybrany uczeń podsumowuje zajęcia, zwracając uwagę na nabyte umiejętności.

Praca domowa:

 1. Uczniowie wykonują ćwiczenia 1–5 i 8 z sekcji „Sprawdź się”.

Materiały pomocnicze:

 • Oficjalna dokumentacja techniczna dla oprogramowania Adobe Photoshop CC 2018, GIMP 2.10 lub wybranego odpowiednika.

Wskazówki metodyczne:

 • W ramach pracy domowej uczniowie mogą przygotować własną infografikę na podstawie wykonanego ćwiczenia.