Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Marcin Sawicki

Temat: Życie polityczne w Stanach Zjednoczonych. Proces równouprawnienia ludności afroamerykańskiej

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Zakres podstawowy
LIII. Przemiany cywilizacyjne na świecie. Uczeń:
2) analizuje najważniejsze przemiany kulturowe i społeczne po II wojnie światowej;
3) charakteryzuje zjawisko „rewolucji obyczajowej” i ruchów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń 1968 roku;
4) opisuje rozwój nowych środków komunikacji społecznej i ocenia ich znaczenie.
Zakres rozszerzony
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
LIII. Przemiany cywilizacyjne na świecie. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:
2) charakteryzuje najważniejsze współczesne zagrożenia cywilizacyjne;
4) charakteryzuje rolę kultury masowej i sportu we współczesnym świecie.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,

 • kompetencje obywatelskie,

 • kompetencje w zakresie przedsiębiorczości.

Scenariusz:

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • wskazuje, z jakimi kłopotami wewnętrznymi borykały się Stany Zjednoczone w latach 1961–1974;

 • wyjaśnia, w jaki sposób nowoczesne media mogą zarówno służyć władzy, jak i być „czwartą władzą”;

 • omawia przykłady funkcjonowania problemów społecznych i politycznych z lat 1960–1074 w kulturze i popkulturze;

 • wyjaśnia problemy żywego zainteresowania ludzi kultury i przedstawicieli popkultury tamtymi czasami.

Metody i techniki nauczania:

 • opowiadanie nauczyciela,

 • metoda portfolio,

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem ćwiczeń interaktywnych.

Formy zajęć:

 • praca w grupach,

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu,

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale,

 • portfolia stworzone przez uczniów,

 • telefony z dostępem do internetu,

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Przed lekcją:

Przed lekcją nauczyciel tłumaczy uczniom istotę zadania – zgromadzenie materiałów w formie portfolio (w formie tradycyjnej lub elektronicznej). Uczniowie pracują w pięciu grupach. Materiały powinny być jak najbardziej różnorodne: fragmenty artykułów i wywiadów, teksty piosenek, memy, fotografie, recenzje filmów lub ich fragmenty (w przypadku formy elektronicznej). W przypadku pierwszego tematu uczniowie powinni się zapoznać z multimedium i odwołać do jego treści.
Tematy prac poszczególnych grup:

 • John F. Kennedy – fakty i mity,

 • Kontrkultura hippisów,

 • Kultowi artyści czasów hippisowskich,

 • Afera Watergate – trzęsienie ziemi w amerykańskiej polityce,

 • Czasy hippisowskie w kinematografii – od lat 60. do czasów współczesnych.

Faza wstępna

 1. Nauczyciel wyświetla na tablicy temat i cele lekcji, określa wiążące dla uczniów kryteria sukcesu.

 2. Nauczyciel poleca uczniom przygotować w parach pytania związane z tematem lekcji. Czego uczniowie chcą się dowiedzieć? Co ich interesuje w związku z tematem lekcji?

Faza realizacyjna

 1. Rekapitulacja wtórna. Nauczyciel poleca uczniom, aby przypomnieli, dlaczego w wyniku II wojny światowej Stany Zjednoczone urosły do rangi supermocarstwa. Wskazana osoba (albo ochotnik) omawia zagadnienie, nauczyciel udziela uczniom informacji zwrotnej.

 2. Opowiadanie nauczyciela. Krótkie wprowadzenie do tematu: rządy Kennedy’ego, JohnsonaNixona. Zwrócenie uwagi na rozwój środków masowego przekazu oraz ich rolę. Na koniec prowadzący zadaje uczniom pytania: Jakich nowych umiejętności wymagało od polityków upowszechnienie się telewizji? Co oznacza powiedzenie, że media są (lub bywają) „czwartą władzą”?

 3. W kolejnym kroku uczniowie prezentują i omawiają na forum klasy przygotowane portfolia.

 4. Rozmowa nauczająca w nawiązaniu do zaprezentowanych prac. Uczniowie odnoszą się do następujących problemów: Dlaczego ludzie kultury i popkultury tak chętnie sięgają do tematyki z czasów rządów Kennedy’ego, Johnsona i Nixona? Jakie wątki i dlaczego budzą ich zainteresowanie? Jakim celom ma służyć ich twórczość? W jaki sposób nowoczesne media mogą zarówno służyć władzy, jak i być „czwartą władzą”? Nauczyciel prosi uczniów o uzasadnianie ich opinii. Do omówienia ostatniego pytania może wykorzystać audiobook.

Faza podsumowująca

 1. W ramach podsumowania uczniowie wykonują ćwiczenia wskazane przez nauczyciela, mogą to być prostsze ćwiczenia (np. 1–3) albo ćwiczenie 8, w którym uczniowie proponują pytania do uczestników marszu na Waszyngton. Wspólnie z nauczycielem omawiają odpowiedzi.

 2. Nauczyciel ponownie wyświetla na tablicy temat lekcji i inicjuje krótką rozmowę dotyczącą kryteriów sukcesu. Czego uczniowie się nauczyli?

 3. Na zakończenie nauczyciel ocenia pracę wylosowanej grupy.

Praca domowa:

 1. Wykonaj polecenie 2 z sekcji „Audiobook”.

 2. Wykonaj ćwiczenie 7 z sekcji „Sprawdź się”.

Materiały pomocnicze:

Artykuł Zamach na Johna F. Kennedy’ego na stronie Polskiego Radia 24 (polskieradio24.pl).

Michałek K., Amerykańskie stulecie. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1900–2001, Warszawa 2004.

Tyszkiewicz J., Czapiewski E., Historia powszechna. Wiek XX, Warszawa 2010.

Wskazówki metodyczne:

 • Materiały z sekcji „Audiobook” mogą posłużyć podczas lekcji do pracy uczniów w parach lub samodzielnie.