Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Jarosław Dyrda

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Temat: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i jej funkcje

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres podstawowy

Podstawa programowa:

zakres podstawowy

treści nauczania – wymagania szczegółowe

III. Organy władzy publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczeń:

1) charakteryzuje zasady ustrojowe zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (demokratycznego państwa prawnego, unitarnej formy państwa, zwierzchnictwa narodu, gwarancji praw i wolności jednostki, konstytucjonalizmu, podziału i równowagi władz, republikańskiej formy rządu, pluralizmu, decentralizacji, samorządności, społecznej gospodarki rynkowej); analizuje sformułowania preambuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie;

 • kompetencje w zakresie przedsiębiorczości.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • analizuje zasady ustrojowe zawarte w Konstytucji RP;

 • wyjaśnia ich znaczenie dla demokratycznego państwa;

 • analizuje sformułowania zawarte w preambule Konstytucji RP;

 • prezentuje historię uchwalenia Konstytucji RP z 1997 r.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem ćwiczeń interaktywnych;

 • praca z tekstem źródłowym i materiałem graficznym;

 • sniegowa kula;

 • burza mózgów.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Przed lekcją

1. Chętni/wybrani uczniowie zapoznają się z budową Konstytucji RP z 1997 r. na stronie sejm.gov.pl i przygotowują krótką prezentację na ten temat.

Faza wstępna

1. Przedstawienie tematu i celów zajęć.

2. Przedstawienie uczniowskiej prezentacji dot. budowy Konstytucji RP. Pozostali uczniowie mogą zadawać pytania prelegentom.

Faza realizacyjna

1. Uczniowie podzieleni na cztery grupy analizują tekst z e‑materiału dotyczący szczególnej treści, formy i mocy prawnej Konstytucji RP. Reprezentanci zespołów przedstawiają wnioski na forum klasy. Pozostali uczniowie weryfikują je i w miarę potrzeby uzupełniają. Wspólnie dokonują charakterystyki konstytucji jako ustawy zasadniczej.

2. Analiza widżetu interaktywnego przedstawiającego cechy Konstytucji RP w podziale na różne rodzaje klasyfikacji – praca indywidualna uczniów. Chętne/wybrane osoby przedstawiaja wnioski na forum klasy.

3. Wprowadzenie pojęcia „nowelizacja konstytucji”. Uczniowie metodą śniegowej kuli, najpierw w parach ustalają brzmienie definicji pojęcia „nowelizacja”. Następnie łączą się w czwórki, porównują swoje propozycje, weryfikują je i ustalają wspólną definicję. Potem łączą się w coraz liczniejsze grupy, aż powstanie ogólnoklasowa wersja definicji. Wraz z nauczycielem omawiają nowelizacje Konstytucji RP.

4. Analiza preambuły do Konstytucji RP. Uczniowie w parach pracują z tekstem źródłowym. Wskazują i omawiają wartości, do których odwołali się twórcy dokumentu.

5. Omówienie naczelnych zasad ustrojowych zawartych w Konstytucji RP i próba odpowiedzi na pytanie, jakie jest ich znaczenie dla funkcjonowania państwa – burza mózgów. Po części twórczej następuje weryfikacja pomysłów i wspólne ustalenie wniosków.

6. Praca z audiobookiem „Historia uchwalenia Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku”. Uczniowie zapoznają się z genezą uchwalenia obowiązującej ustawy zasadniczej, pracami powołanej przez Sejm RP Komisji Konstytucyjnej oraz opiniami osób zaangażowanych w prace nad nową Konstytucją RP. Następnie wykonują ćwiczenia zamieszczone pod multimedium. Wspólne omówienie odpowiedzi.

Faza podsumowująca

1. Wykonanie ćwiczeń interaktywnych wskazanych przez nauczyciela.

2. Uczniowie dokonują podsumowania wiadomości na temat Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku.

Praca domowa:

Uczniowie wykonują w domu ćwiczenia niezrealizowane na lekcji.

Materiały pomocnicze:

1. Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r.

2. Marta Markowska, Jak uchwalono konstytucję w III RP, polityka.pl.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Audiobook może być wykorzystany przez uczniów do samodzielnego przygotowania się do lekcji powtórzeniowej lub projektu poświęconego Konstytucji RP.