Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RUFVQGr82fvEI1
Ćwiczenie 1
Wskaż, kiedy została uchwalona Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Możliwe odpowiedzi: 1. 25 maja 1997 r., 2. 5 kwietnia 1997 r., 3. 2 kwietnia 1996 r., 4. 2 kwietnia 1997 r.
11
Ćwiczenie 2

Dokonaj analizy wykresu i wykonaj zadanie.

R1BOanlGptmW11
Wykres kołowy. Czy należy wprowadzić zmiany w Konstytucji RP?. Lista elementów: Tak; Wartość: 38; Udział procentowy: 38,04%Nie; Wartość: 29,5; Udział procentowy: 29,53%Nie wiem/trudno powiedzieć; Wartość: 32,4; Udział procentowy: 32,43%
/Źródło: Oprac. na podst. Badanie SW Research na zlecenie serwisu rp.pl przeprowadzonego w dniach 24‑25 kwietnia 2019 r./
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1ToNxnyOyyXT
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: tak, nie) Uzasadnienie: (Uzupełnij).
R1EUVhNI77ix811
Ćwiczenie 3
Zdecyduj, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe. Konstytucja RP została uchwalona 2 kwietnia 1997 roku przez Sejm RP. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje zasada trójpodziału władzy. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Preambuła to uroczyste zakończenie Konstytucji RP. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Konstytucja RP składa się z preambuły, 13 rozdziałów i 243 artykułów. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
R1G7akJAkWqcs21
Ćwiczenie 4
Dopasuj opis do pojęcia. Wolność działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych Możliwe odpowiedzi: 1. Zasada republikańskiej formy rządu, 2. Żadne pojęcie nie pasuje do tego opisu, 3. Zasada trójpodziału władz, 4. Zasada społecznej gospodarki rynkowej, 5. Zasada suwerenności narodu Podział i równowaga władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej Możliwe odpowiedzi: 1. Zasada republikańskiej formy rządu, 2. Żadne pojęcie nie pasuje do tego opisu, 3. Zasada trójpodziału władz, 4. Zasada społecznej gospodarki rynkowej, 5. Zasada suwerenności narodu Zwierzchnia władza należy do narodu, który sprawuję ją poprzez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio Możliwe odpowiedzi: 1. Zasada republikańskiej formy rządu, 2. Żadne pojęcie nie pasuje do tego opisu, 3. Zasada trójpodziału władz, 4. Zasada społecznej gospodarki rynkowej, 5. Zasada suwerenności narodu Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli – wyklucza jakąkolwiek władzę dziedziczną albo dożywotnią Możliwe odpowiedzi: 1. Zasada republikańskiej formy rządu, 2. Żadne pojęcie nie pasuje do tego opisu, 3. Zasada trójpodziału władz, 4. Zasada społecznej gospodarki rynkowej, 5. Zasada suwerenności narodu Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa Możliwe odpowiedzi: 1. Zasada republikańskiej formy rządu, 2. Żadne pojęcie nie pasuje do tego opisu, 3. Zasada trójpodziału władz, 4. Zasada społecznej gospodarki rynkowej, 5. Zasada suwerenności narodu
RGYRNpNNalebd2
Ćwiczenie 5
Wskaż, jakie cechy odnoszą się do Konstytucji RP. Cechy Konstytucji RP Możliwe odpowiedzi: 1. niepisana, 2. stała, 3. oktrojowana, 4. akt normatywny, 5. czasowa, 6. pełna, 7. sztywna, 8. rozproszona, 9. elastyczna, 10. formalna, 11. uchwalona, 12. niepełna Cechy niepasujące Możliwe odpowiedzi: 1. niepisana, 2. stała, 3. oktrojowana, 4. akt normatywny, 5. czasowa, 6. pełna, 7. sztywna, 8. rozproszona, 9. elastyczna, 10. formalna, 11. uchwalona, 12. niepełna
31
Ćwiczenie 6

Przeczytaj tekst i wykonaj polecenia.

1
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.

Preambuła

W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie, my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i niepodzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego – Polski, wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach, nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej, zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku, złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie, świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra Rodziny Ludzkiej, pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność, w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem, ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.

cytat1 Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 28.02.2020 r.].
R34Gc9P6pRtS0
1. Wyjaśnij, jakie były główne przesłanki uchwalenia Konstytucji RP. (Uzupełnij). 2. Wyjaśnij, jak określamy pogrubione fragmenty tekstu preambuły. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Przeczytaj tekst i wykonaj zadnia.

1
Marta Markowska Jak uchwalono konstytucję w III RP

Projekt nowej konstytucji jest już gotowy. (…) Komisja Konstytucyjna zakończyła trwający dwa i pół roku etap prac konstytucyjnych. Polegał on na wypracowaniu jednego tekstu na podstawie siedmiu projektów. (…) Jak powiedział przewodniczący, poseł Marek Mazurkiewicz (SLD), wypracowana przez Komisję propozycja nowej konstytucji ma charakter republikański, demokratyczny, przewiduje się w niej parlamentarno‑gabinetowy system rządów. Uprawnienia prezydenta są stosunkowo mniejsze od obecnych, jednak konstytucja wyznacza prezydentowi rolę arbitra w systemie politycznym. Odgrywałby on więc zasadniczą rolę w procedurze tworzenia rządu, w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia dla kraju. W nowej ustawie zasadniczej kładzie się duży nacisk na prawa obywatela i człowieka oraz gwarancje praworządności. Jej podstawą jest koncepcja demokratycznego państwa prawnego, cechującego się pluralizmem, tolerancją, sprawiedliwością społeczną.

1 Źródło: Marta Markowska, Jak uchwalono konstytucję w III RP, 18.11.2019 r., dostępny w internecie: polityka.pl [dostęp 13.09.2020 r.].
R1dyqEJAQyiF0
1. Wyjaśnij, na czym miał polegać republikański charakter nowej konstytucji. (Uzupełnij). 2. Scharakteryzuj rolę Prezydenta RP w nowej konstytucji. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Przeczytaj tekst i wykonaj zadanie.

1
Marta Markowska Jak uchwalono konstytucję w III RP

Prezydent Aleksander Kwaśniewski podczas Zgromadzenia Narodowego, po uchwaleniu konstytucji:

Nie przeceniam znaczenia tej preambuły, ale nie mam wątpliwości, że każdy Polak znajdzie w niej to, co najlepsze, co niezbędne dla wspólnego pojmowania obywatelskości, co określa naszą wrażliwość wobec ojczyzny. (…) Obszarem konstytucyjnego kompromisu stały się problemy światopoglądowe. Stosunki między państwem a kościołami, zwłaszcza Kościołem katolickim, ochrona życia ludzkiego, neutralność władz publicznych, prawo do milczenia w sprawach wyznaniowych – to ważne kroki na drodze narodowego porozumienia. (…) Niech każdy z nas oceni, czy prawa, jakie gwarantuje mu Konstytucja, są takie, jakich oczekuje. Jesteśmy już bliscy ostatecznego, najważniejszego elementu i warunku – poddania Konstytucji społecznej akceptacji.

Warszawa, 2 kwietnia 1997

1 Źródło: Marta Markowska, Jak uchwalono konstytucję w III RP, 18.11.2019 r., dostępny w internecie: polityka.pl [dostęp 13.09.2020 r.].
RKamRnKRAtsBF
Przedstaw, jak prezydent Aleksander Kwaśniewski ocenił tekst preambuły do Konstytucji. (Uzupełnij).