Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Beata Kuna

Przedmiot: Matematyka

Temat: Objętość czworościanu foremnego

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum ogólnokształcące, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

X. Stereometria. Zakres podstawowy. Uczeń:

6) oblicza objętości i pola powierzchni graniastosłupów, ostrosłupów, walca, stożka i kuli, również z wykorzystaniem trygonometrii i poznanych twierdzeń;

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • wylicza wysokość czworościanu foremnego;

 • wylicza objętość czworościanu foremnego, objętość kuli opisanej na czworościanie i objętość kuli wpisanej w czworościan;

 • poznaje relacje z innymi bryłami związanymi z czworościanem foremnym.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • rozmowa kierowana;

 • dyskusja.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e–materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg lekcji

Faza wstępna:

 1. Nauczyciel może przygotować wcześniej niektóre z brył związanych z tematem – czworościan foremny, sześcian, ośmiościan, stellę octangulę. Może też wyświetlić albo narysować trudny rysunek – sferę opisaną na czworościanie i sferę wpisaną w czworościan i wspomnieć o modelu Keplera.

 2. Następnie wraz z uczniami określa cele i kryteria sukcesu.

 3. Nauczyciel prosi uczniów, aby zgłaszali swoje propozycje pytań do wspomnianego tematu. Jedna osoba może zapisywać je na tablicy. Gdy uczniowie wyczerpią pomysły, a pozostały jakieś ważne kwestie do poruszenia, nauczyciel je dopowiada.

Faza realizacyjna:

 1. Nauczyciel z pomocą uczniów wyznacza wzór na wysokość i objętość czworościanu foremnego.

 2. Nauczyciel prosi uczniów o obejrzenie animacji 3D, następnie wraz z uczniami omawia rozwiązania zadań, które są zawarte w animacji.

 3. Nauczyciel dzieli klasę na grupy. Uczniowie w grupach analizują poszczególne przykłady obliczania objętości czworościanu foremnego. Wspólnie wyjaśniają sposób rozwiązania opisany w przykładach.

 4. Nauczyciel prosi uczniów o samodzielne rozwiązanie ćwiczeń 1‑4 z sekcji „Sprawdź się”.

Faza podsumowująca:

 • Omówienie ewentualnych problemów z rozwiązaniem przykładów i ćwiczeń, które pojawiły się na lekcji.

Praca domowa:

 • Uczniowie wykonują polecenie z sekcji „Animacja 3D” i ćwiczenia 5‑8 z sekcji „Sprawdź się”.

Materiały pomocnicze:

Wskazówki metodyczne:

 • Polecenia związane z Animacją 3D można wykorzystać jako materiał, służący powtórzeniu materiału w temacie „Objętość czworościanu foremnego” lub przygotowania do matury.