Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autorka: Małgorzata Krzeszowska

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Temat: Ruchy obywatelskiego sprzeciwu i emancypacji

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony

V. Państwo, myśl polityczna i demokratyzacja.

Uczeń:

10) przedstawia założenia ideowe wybranych ruchów społecznych (np. alterglobalizm, ekologizm, feminizm).

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • definiuje pojęcie ruchu obywatelskiego sprzeciwu;

 • podaje przykłady ruchów obywatelskiego sprzeciwu;

 • ocenia działalność wybranego ruchu obywatelskiego sprzeciwu.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • metoda kuli śnieżnej;

 • rozmowa nauczająca;

 • dyskusja.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Faza wstępna

1. Podanie tematu i celów zajęć.

2. Uczniowie w parach opracowują definicję pojęcia „sprzeciw obywatelski”. Następnie łączą się w czwórki i ósemki i dalej pracują nad objaśnieniem tego terminu. Na koniec wspólnie wybierają najlepszą definicję.

Faza realizacyjna

1. Uczniowie zapoznają się z treścią lekcji. Na tej podstawie charakteryzują ruchy społeczne. Wspólnie wypunktowują charakteryzujące je cechy.

2. Zapoznanie z animacją. Uczniowie podają przykłady ruchów obywatelskiego sprzeciwu i podają ich cele. Na koniec indywidualnie wykonują ćwiczenie 1 do multimedium.

3. Klasa wybiera jeden przykład ruchu obywatelskiego sprzeciwu, uczniowie szukają w internecie informacji na jego temat. Następnie oceniają jego działalność. Na koniec wybrana osoba podsumowuje rozmowę.

4. Uczniowie przygotowują się do dyskusji na temat: „Emancypacja kobiet czy mężczyzn – która płeć jest współcześnie dyskryminowana?”. Następnie odbywa się dyskusja. Uczniowie zapisują wnioski w ćwiczeniu 2 do multimedium.

Faza podsumowująca

1. Wykonanie w parach ćwiczeń 5–8 z sekcji „Sprawdź się”.

Praca domowa:

Wykonaj pozostałe ćwiczenia z sekcji „Sprawdź się”.

Materiały pomocnicze:

Gene Sharp, Od dyktatury do demokracji. Drogi do wolności, Warszawa 2013.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Uczniowie mogą z multimedium zapoznać się wcześniej i przygotować referaty dotyczące konkretnych ruchów obywatelskiego sprzeciwu.