Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Autor: Katarzyna Podfigurna

Przedmiot: Matematyka

Temat: Ciągłość funkcji w punkcie

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

XIII. Optymalizacja i rachunek różniczkowy.

Zakres rozszerzony. Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

1) oblicza granice funkcji (w tym jednostronne).

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • oblicza granicę funkcji w punkcie;

 • oblicza wartość funkcji w punkcie;

 • posługuje się  pojęciem ciągłości funkcji w punkcie;

 • określa możliwe punkty nieciągłości na podstawie wzoru funkcji;

 • podaje punkty, w których funkcja nie jest ciągła;

 • dobiera wartości współczynników tak, aby funkcja była ciągła w danym punkcie;

 • analizuje zadania oraz dokonuje wyboru najefektywniejszej metody prowadzącej do ich rozwiązania;

 • przedstawia pełny tok rozwiązania zadania wraz z uzasadnieniem.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm,

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • wykład informacyjny,

 • burza mózgów,

 • pokaz multimedialny.

Formy pracy:

 • praca indywidualna,

 • praca w grupach,

 • praca całego zespołu.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z dostępem do Internetu,

 • projektor multimedialny,

 • e–podręcznik,

 • arkusze papieru, pisaki.

Przebieg lekcji

Faza wstępna:

 1. Uczniowie przypominają pojęcia dziedziny funkcji i granicy funkcji w punkcie.

 2. Nauczyciel zadaje uczniom pytanie „kiedy granica funkcji w punkcie istnieje”?

 3. Nauczyciel podaje temat i cele zajęć.

Faza realizacyjna:

 1. Nauczyciel prezentuje znajdujący się w sekcji „Przeczytaj” wykres funkcji, która nie jest ciągła w określonych punktach.

 2. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela: Jak zachowuje się funkcja w punktach o odciętej a, b, c, d?

 3. Nauczyciel wprowadza pojęcie ciągłości funkcji w punkcie, podaje definicję ciągłości funkcji w punkcie.

 4. Uczniowie interpretują treść definicji funkcji w punkcie oraz układają schemat jej stosowania.

 5. Uczniowie w parach badają ciągłość funkcji zaproponowanych przez nauczyciela.

 6. Nauczyciel prezentuje film samouczek i omawia go z uczniami, następnie uczniowie samodzielnie rozwiązują zadania pod filmem.

 7. Uczniowie rozwiązują ćwiczenia interaktywne wskazane przez nauczyciela.

 8. Nauczyciel kontroluje pracę uczniów, udzielając im wskazówek i zwracając uwagę na staranność zapisów.

Faza podsumowująca:

 1. Wybrani uczniowie prezentują rozwiązania ćwiczeń interaktywnych.

 2. Uczniowie określają, co było dla nich trudne lub niezrozumiałe a nauczyciel udziela wyjaśnień.

 3. Uczniowie odpowiadają na pytanie: Jak zbadać ciągłość funkcji w punkcie? Robią stosowną notatkę w zeszycie.

 4. Nauczyciel omawia przebieg zajęć, wskazuje mocne i słabe strony pracy uczniów, ocenia aktywność uczniów.

Praca domowa:

 1. Zadaniem uczniów jest wykonanie pozostałych ćwiczeń interaktywnych.

Materiały pomocnicze:

Wskazówki metodyczne:

Materiały zawarte w filmie samouczku uczniowie mogą przeanalizować jako pracę własną przed lekcją. Umożliwi im to wystąpienie na zajęciach w roli ekspertów.