Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Małgorzata Krzeszowska

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Temat: Grupy autochtoniczne oraz różne modele polityki wobec tych grup

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony

IV. Aspekty etniczne życia społecznego.

Uczeń:

9) przedstawia specyfikę społeczno‑kulturową wybranych rdzennych grup autochtonicznych (np. na kontynencie amerykańskim, w Związku Australijskim lub azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej) oraz różne modele polityki wobec tych grup.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie;

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • charakteryzuje ludność pierwotną wybranych obszarów świata;

 • analizuje polityki wybranych państw wobec rdzennych grup autochtonicznych w kontekście historycznym i współczesnym

 • ocenia współczesne podejście państw do ludów autochtonicznych.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • metoda kuli śnieżnej;

 • dyskusja;

 • rozmowa nauczająca;

 • list.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Faza wstępna

1. Uczniowie poznają definicję ludności rdzennej – metoda kuli śnieżnej.

2. Uczniowie w parach ustalają definicję pojęcia „ludność rdzenna” i zapisują ją na kartce, potem łączą się w czwórki i ósemki pracujące dalej nad definicją. Na koniec wspólnie decydują i wybierają jedną definicję spośród zaproponowanych.

3. Nauczyciel przedstawia temat i cele zajęć.

Faza realizacyjna

1. Nauczyciel inicjuje dyskusję na temat polityki państw kolonizatorskich wobec ludności rdzennej. Pyta uczniów również o język, jakim należy posługiwać się, mówiąc o problemach poruszanych w e‑materiale.

2. Uczniowie rozmawiają na temat ludów pierwotnych. Analizują ich sytuację i rozwój społeczno‑gospodarczy. Szukają cech wspólnych. Na koniec wybrana osoba podsumowuje rozmowę.

3. Uczniowie zapoznają się z multimedium. Następnie krótko analizują politykę historyczną państw wobec ludności tubylczej.

4. Uczniowie wykonują ćwiczenia 6–8 z zakładki „Sprawdź się”.

5. Następuje dyskusja. Na podstawie multimedium i ćwiczeń uczniowie oceniają obecne podejście państw do ludności tubylczej. Zwracają uwagę na przyczyny tego stanu rzeczy.

Faza podsumowująca

1. Uczniowie wypowiadają się na temat tego, co dla nich było najważniejsze w czasie tych zajęć.

Praca domowa:

Uczniowie wykonują ćwiczenia 1‑5 z zakładki „Sprawdź się”.

Materiały pomocnicze:

Deklaracja Narodów Zjednoczonych o Prawach Ludności Rdzennej, un.org.

Agnieszka Kazimierczuk, Australia: Powszechny rasizm wobec Aborygenów, rp.pl.

Artur Domosławski, Indianie, wyrzut sumienia, polityka.pl.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Po zapoznaniu się z multimedium uczniowie mogą przygotować linię chronologiczną przedstawiającą zmiany w polityce państw wobec ludności rdzennej.