Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autorka: Anna Wąsiel‑Alberska

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Temat: Instytucjonalizacja partii politycznych

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony

VII. Rywalizacja o władzę.

Uczeń:

1) przedstawia proces ewolucji instytucjonalnej i ideologicznej partii politycznych; charakteryzuje funkcje partii politycznych.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • analizuje fragmenty ustaw i konstytucji państw europejskich dotyczące funkcjonowania i finansowania partii politycznych;

 • ocenia sposoby finansowania partii politycznych;

 • dyskutuje nad zasadnością różnych rozwiązań finansowania partii.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • dyskusja;

 • analiza tekstu źródłowego;

 • dyskusja za i przeciw.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Faza wstępna

1. Wykorzystując burzę mózgów, uczniowie budują własną definicję partii politycznej i porównują ją z definicją zawartą w ustawie.

2. Definicja zostaje zapisana na tablicy. Uczniowie zwracają uwagę na elementy instytucjonalizacji partii politycznych i zaznaczają je.

Faza realizacyjna

1. Uczniowie zostają podzieleni na grupy. Każda z nich ma za zadanie znalezienie w dokumentach (konstytucje, ustawy o partiach) państw europejskich unormowań prawnych dotyczących funkcjonowania, rozwiązywania i finansowania partii politycznych.

2. Uczniowie zapisują na tablicy w formie tabeli znalezione przez grupy rozwiązania prawne. Szukają podobieństw i różnic.

3. Na podstawie polskiej ustawy o partiach politycznych uczniowie wskazują na rozwiązania prawne w Polsce i porównują je z normami w innych państwach europejskich.

Faza podsumowująca

1. Nauczyciel inicjuje dyskusję na temat finansowania partii politycznych z budżetu państwa. Po krótkiej dyskusji uczniowie podsumowują swoje argumenty w tabeli na tablicy. Można je porównać z tabelą zawartą w materiale.

2. Wybrana osoba podsumowuje dyskusję, oceniając możliwość funkcjonowania partii na podstawie dotacji budżetowych.

Praca domowa:

Uczniowie proszeni są o przygotowanie kosztorysu kampanii wyborczej wybranej partii politycznej z wykorzystaniem tabeli z multimedium. Powinni uwzględnić rolę ekspertów w tworzeniu kampanii wyborczej.

Materiały pomocnicze:

Ustawa o partiach politycznych z 27 czerwca 1997 roku, sejm.gov.pl [dostęp: 30.06.2020].

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Multimedium może zostać wykorzystane do realizacji zadania domowego. Jego fragmenty mogą stać się podstawą dyskusji za i przeciw.