Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj polecenie.

1
Konstytucja Niemiec

Artykuł 9

(1) Wszyscy Niemcy mają prawo zakładania związków i stowarzyszeń.

(2) Zakazane są organizacje, których cele lub działalność są sprzeczne z ustawami karnymi, skierowane są przeciwko porządkowi konstytucyjnemu albo idei porozumienia między narodami.

(3) Prawo zakładania organizacji, mających na celu ochronę i poprawę warunków pracy oraz warunków ekonomicznych, zapewnia się każdemu i przedstawicielom wszystkich zawodów. Porozumienia, które ograniczają to prawo lub uniemożliwiają korzystanie z niego są nieważne, a stosowane w tym celu środki są sprzeczne z prawem. Środki stosowane zgodnie z art. 12a, art. 35 ust. 2 i 3, art. 87a ust. 4 i art. 91 nie mogą być skierowane przeciwko walkom pracowniczym prowadzonym przez organizacje w rozumieniu zdania 1, w celu ochrony i poprawy warunków pracy i warunków ekonomicznych.

cw Źródło: Konstytucja Niemiec, dostępny w internecie: libr.sejm.gov.pl [dostęp 29.06.2020 r.].
RzLSBCnWnuh1h
Zaznacz poprawne dokończenia zadania.
W prawie niemieckim partie polityczne… Możliwe odpowiedzi: 1. mogą być zakładane przez wszystkich obywateli., 2. działają na zasadzie i w granicach prawa., 3. nie mogą głosić poglądów faszystowskich i antydemokratycznych., 4. mogą prowadzić działania mające na celu zmianę systemu politycznego.
1
Ćwiczenie 2

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj polecenie.

1
Raport GRECO nt. finansowania partii politycznych

Kontrakty rządowe

W krajach, w których osoby prawne mogą dokonywać darowizn, istnieje niebezpieczeństwo, że poszczególnym firmom zostaną później przyznane kontrakty rządowe, stąd należy się zastanowić nad wprowadzeniem zakazu ubiegania się przez te podmioty o kontrakty publiczne.

Niektóre kraje wprowadziły prawo zakazujące przedsiębiorcom – darczyńcom startowania w przetargach. GET wskazuje na możliwość zakazu przyjmowania darowizn od przedsiębiorców, którzy uczestniczą w zamówieniach publicznych, jednak takie przepisy nie są satysfakcjonujące. Tak na przykład w Hiszpanii, zakaz przyjmowania darowizn od firm zaangażowanych w kontrakty rządowe dotyczy tylko firm realizujących kontrakt w czasie dokonywania darowizn, a nie dotyczy kontraktów zakończonych czy przerwanych. Z drugiej strony, zakazy te nie obowiązują, jeśli firmy ubiegają się o kontrakty publiczne w stowarzyszeniach politycznych i fundacjach powiązanych z partiami.

cw2 Źródło: Raport GRECO nt. finansowania partii politycznych, dostępny w internecie: antykorupcja.gov.pl [dostęp 29.06.2020 r.].
R1QhZzWHNPH5H
Zdecyduj, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe. Lobbing na rzecz prywatnych firm jest traktowany jako jedno z zagrożeń pozyskiwania funduszy dla partii politycznych. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W celu zapobiegania korupcji niektóre państwa zakazały darczyńcom partii politycznych startu w publicznych przetargach. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W Hiszpanii istnieje całkowity zakaz startu w przetargach przedsiębiorstw, które finansują kampanie wyborcze. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W państwach demokratycznych kontrakty rządowe przyznawane są przedsiębiorstwom finansowo związanym z partiami politycznymi. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
2
Ćwiczenie 3

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj polecenie.

1
Bożena Kuzawińska Polskie partie polityczne: czy spełniają swoje funkcje?

Jacek Raciborski uważa, że ma to związek z odchodzeniem w przeszłość społeczeństwa politycznego, a karłowaceniu partii sprzyjają rozwiązania instytucjonalne. Z punktu widzenia liderów duża partia jest trudniejsza w utrzymaniu, a obecnie niepotrzebni są ludzie do wieszania plakatów, potrzebna jest ograniczona liczba członków do obsadzenia stanowisk na szczeblu miasta, gminy. To ułatwia realizowanie korporacyjnego modelu partii. W literaturze od dawna znajduje się definicja partii politycznej jako sposobu stowarzyszenia ludzi zmierzających do sprawowania władzy – przypomniał Raciborski, dodając, że w Polsce partie skupiają tylko tych, którzy chcą zawodowo zajmować się polityką. Profesor zastanawiał się, czy można by wymusić na partiach zabieganie o członków przez uzależnienie wysokości subwencji od ich liczby.

cwicz Źródło: Bożena Kuzawińska, Polskie partie polityczne: czy spełniają swoje funkcje?, 15.01.2012 r., dostępny w internecie: batory.org.pl [dostęp 29.06.2020 r.].
R15Y53RXBykE6
Uzupełnij tekst. Zdaniem profesora Jacka Raciborskiego spadek zainteresowania życiem politycznym przez obywateli wynika z 1. partiami jednostkowymi, 2. liczby członków, 3. liczby zainteresowanych, 4. zawodowych politykach, 5. demokratyczne procedury podejmowania decyzji, 6. wolontariuszy, 7. partiami masowymi, 8. rozumowania, 9. subwencji budżetowych, 10. subwencji warsztatowych, 11. partiami kadrowymi, 12. partiami ogólnymi, 13. ich obowiązki, 14. finansowania, 15. demoralizacji, 16. członków, 17. instytucjonalizacji, 18. dużej liczby członków, 19. polityków, 20. ludziach partii politycznych. Instytucje i przywódcy partii nie potrzebują 1. partiami jednostkowymi, 2. liczby członków, 3. liczby zainteresowanych, 4. zawodowych politykach, 5. demokratyczne procedury podejmowania decyzji, 6. wolontariuszy, 7. partiami masowymi, 8. rozumowania, 9. subwencji budżetowych, 10. subwencji warsztatowych, 11. partiami kadrowymi, 12. partiami ogólnymi, 13. ich obowiązki, 14. finansowania, 15. demoralizacji, 16. członków, 17. instytucjonalizacji, 18. dużej liczby członków, 19. polityków, 20. ludziach i nie zabiegają o nich, ponieważ zwiększyłoby to 1. partiami jednostkowymi, 2. liczby członków, 3. liczby zainteresowanych, 4. zawodowych politykach, 5. demokratyczne procedury podejmowania decyzji, 6. wolontariuszy, 7. partiami masowymi, 8. rozumowania, 9. subwencji budżetowych, 10. subwencji warsztatowych, 11. partiami kadrowymi, 12. partiami ogólnymi, 13. ich obowiązki, 14. finansowania, 15. demoralizacji, 16. członków, 17. instytucjonalizacji, 18. dużej liczby członków, 19. polityków, 20. ludziach. Obecnie plakaty wyborcze wieszane są przez 1. partiami jednostkowymi, 2. liczby członków, 3. liczby zainteresowanych, 4. zawodowych politykach, 5. demokratyczne procedury podejmowania decyzji, 6. wolontariuszy, 7. partiami masowymi, 8. rozumowania, 9. subwencji budżetowych, 10. subwencji warsztatowych, 11. partiami kadrowymi, 12. partiami ogólnymi, 13. ich obowiązki, 14. finansowania, 15. demoralizacji, 16. członków, 17. instytucjonalizacji, 18. dużej liczby członków, 19. polityków, 20. ludziach, nie przez członków partii. Zdaniem profesora Raciborskiego partie w Polsce nie są 1. partiami jednostkowymi, 2. liczby członków, 3. liczby zainteresowanych, 4. zawodowych politykach, 5. demokratyczne procedury podejmowania decyzji, 6. wolontariuszy, 7. partiami masowymi, 8. rozumowania, 9. subwencji budżetowych, 10. subwencji warsztatowych, 11. partiami kadrowymi, 12. partiami ogólnymi, 13. ich obowiązki, 14. finansowania, 15. demoralizacji, 16. członków, 17. instytucjonalizacji, 18. dużej liczby członków, 19. polityków, 20. ludziach, ale 1. partiami jednostkowymi, 2. liczby członków, 3. liczby zainteresowanych, 4. zawodowych politykach, 5. demokratyczne procedury podejmowania decyzji, 6. wolontariuszy, 7. partiami masowymi, 8. rozumowania, 9. subwencji budżetowych, 10. subwencji warsztatowych, 11. partiami kadrowymi, 12. partiami ogólnymi, 13. ich obowiązki, 14. finansowania, 15. demoralizacji, 16. członków, 17. instytucjonalizacji, 18. dużej liczby członków, 19. polityków, 20. ludziach, których członkowie skupiają się wyłącznie na 1. partiami jednostkowymi, 2. liczby członków, 3. liczby zainteresowanych, 4. zawodowych politykach, 5. demokratyczne procedury podejmowania decyzji, 6. wolontariuszy, 7. partiami masowymi, 8. rozumowania, 9. subwencji budżetowych, 10. subwencji warsztatowych, 11. partiami kadrowymi, 12. partiami ogólnymi, 13. ich obowiązki, 14. finansowania, 15. demoralizacji, 16. członków, 17. instytucjonalizacji, 18. dużej liczby członków, 19. polityków, 20. ludziach. Proponuje zmianę sposobu 1. partiami jednostkowymi, 2. liczby członków, 3. liczby zainteresowanych, 4. zawodowych politykach, 5. demokratyczne procedury podejmowania decyzji, 6. wolontariuszy, 7. partiami masowymi, 8. rozumowania, 9. subwencji budżetowych, 10. subwencji warsztatowych, 11. partiami kadrowymi, 12. partiami ogólnymi, 13. ich obowiązki, 14. finansowania, 15. demoralizacji, 16. członków, 17. instytucjonalizacji, 18. dużej liczby członków, 19. polityków, 20. ludziach partii politycznych i uzależnienie 1. partiami jednostkowymi, 2. liczby członków, 3. liczby zainteresowanych, 4. zawodowych politykach, 5. demokratyczne procedury podejmowania decyzji, 6. wolontariuszy, 7. partiami masowymi, 8. rozumowania, 9. subwencji budżetowych, 10. subwencji warsztatowych, 11. partiami kadrowymi, 12. partiami ogólnymi, 13. ich obowiązki, 14. finansowania, 15. demoralizacji, 16. członków, 17. instytucjonalizacji, 18. dużej liczby członków, 19. polityków, 20. ludziach od 1. partiami jednostkowymi, 2. liczby członków, 3. liczby zainteresowanych, 4. zawodowych politykach, 5. demokratyczne procedury podejmowania decyzji, 6. wolontariuszy, 7. partiami masowymi, 8. rozumowania, 9. subwencji budżetowych, 10. subwencji warsztatowych, 11. partiami kadrowymi, 12. partiami ogólnymi, 13. ich obowiązki, 14. finansowania, 15. demoralizacji, 16. członków, 17. instytucjonalizacji, 18. dużej liczby członków, 19. polityków, 20. ludziach.
2
Ćwiczenie 4

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj polecenie.

1
Bisnetus Propozycja zmian ustroju partii politycznych w Polsce – wprowadzenie

§ 1.1. Partie są w świetle prawa konstytucyjnego istotnym elementem wolnościowego porządku demokratycznego. Poprzez wolny i stały współudział w kształtowaniu woli politycznej narodu wypełniają one powierzone im konstytucją zadanie publiczne.

§ 1.2. Partie współuczestniczą w kształtowaniu woli politycznej narodu we wszystkich sferach życia społecznego, w szczególności poprzez wpływ na kształtowanie opinii publicznej, pobudzanie i pogłębianie świadomości politycznej, inspirowanie aktywnego udziału obywateli w życiu politycznym, rozwijanie kompetencji uzdolnionych obywateli w celu przejmowania przez nich obowiązków publicznych, udział w wyborach wszystkich szczebli poprzez zgłaszanie własnych kandydatów, wywieranie wpływu na decyzje polityczne w parlamencie i w rządzie, włączanie wypracowanych przez siebie celów politycznych w politykę państwa oraz troszczenie się o stałą i żywą relację między narodem a instytucjami państwa.

text Źródło: Bisnetus, Propozycja zmian ustroju partii politycznych w Polsce – wprowadzenie, 23.01.2018 r., dostępny w internecie: bisnetus.wordpress.com [dostęp 29.06.2020 r.].
ROkynSsg3mmLp
Zdecyduj, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe. Celem działania partii politycznych jest wykonywanie działań publicznych dla dobra wspólnego, opierając się na zapisach konstytucji. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Partie polityczne w państwie demokratycznym wyrażają wolę narodu i reprezentują interesy wszystkich grup społecznych. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Członkowie partii politycznych kandydują w wyborach do wszystkich organów administracji publicznej i wywierają wpływ na podejmowane przez władze decyzje. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Celem partii politycznych jest działanie na podstawie sondaży i odpowiadanie na zapotrzebowanie opinii publicznej. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
31
Ćwiczenie 5
Zapoznaj się z opisami ilustracji i wykonaj polecenie.
Zapoznaj się z opisami ilustracji i wykonaj polecenie.
RHRIK9uJ2SbFU
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R17JcOl23tq4P
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R15k5sPesIKKX
Określ, jaki problem przedstawiony jest na drugim obrazku. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj polecenie.

1
Tomasz Bichta Proces decyzyjny w partiach politycznych w Polsce na przykładzie wybranych ugrupowań parlamentarnych po 1989 roku

Procesy decyzyjne zachodzące w partiach politycznych podlegają różnego rodzaju ograniczeniom. Wynika to zwykle z ich sformalizowanego charakteru. Członkowie partii podejmujący decyzję są ograniczeni nie tylko normami prawa regulującymi ten proces, ale działają również w ramach pewnych struktur organizacyjnych. Nie mogą zatem podejmować decyzji w sposób zupełnie dowolny. Dzieje się tak dlatego, że współczesna demokracja kładzie duży nacisk na decydowanie grupowe w oparciu o procedury demokratyczne. Poza tym cały proces decyzyjny podlega kontroli ze strony organizacji, w ramach której zapadają decyzje, a w szczególnych przypadkach także specjalnych organów powołanych przez państwo do nadzorowania określonych sfer aktywności partii. Organizacja, to najprościej rzecz ujmując system składający się elementów. Do powiązania tych elementów niezbędna jest struktura wewnętrzna, a jej najważniejszą częścią jest ośrodek kierowniczy, pełniący rolę ośrodka decyzyjnego. Decyzje są jednak kształtowane przez całe otoczenie organizacyjne ośrodka. Szczególnie jest to widoczne w partiach, gdzie najważniejsze decyzje podejmowane są przez władze uchwałodawcze, składające się z delegatów pochodzących z różnych stopni organizacyjnych.

cwiczenie Źródło: Tomasz Bichta, Proces decyzyjny w partiach politycznych w Polsce na przykładzie wybranych ugrupowań parlamentarnych po 1989 roku, „ Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2008, nr XV, s. 2.
R1X19CqIC0sLD
Wyszczególnij cztery elementy, które wskazują na instytucjonalizację partii politycznych we współczesnym świecie. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj polecenie.

1
Ustawa o partiach politycznych z dnia 27 czerwca 1997 r.

Rozdział 2

Struktura i zasady działania partii politycznych

Art. 8

Partie polityczne kształtują swoje struktury oraz zasady działania zgodnie z zasadami demokracji, w szczególności przez zapewnienie jawności tych struktur, powoływania organów partii w drodze wyborów i podejmowania uchwał większością głosów.

Art. 9

1. Statut partii politycznej określa jej cele, strukturę i zasady działania, a w szczególności:

1) nazwę, skrót nazwy i siedzibę partii;

2) sposób nabywania i utraty członkostwa;

3) prawa i obowiązki członków;

4) organy partii, w tym organy reprezentujące partię na zewnątrz oraz uprawnione do zaciągania zobowiązań majątkowych, ich kompetencje oraz czas trwania ich kadencji;

5) tryb dokonywania wyboru organów partii i uzupełniania składów tych organów;

6) sposób zaciągania zobowiązań majątkowych, uzyskiwania środków finansowych oraz tryb sporządzania i zatwierdzania informacji o działalności finansowej partii;

7) zasady tworzenia i znoszenia terenowych jednostek organizacyjnych partii;

8) zasady dokonywania zmian statutu;

9) sposób rozwiązania się partii oraz tryb połączenia z inną partią lub innymi partiami.

2. Statut partii politycznej uchwala zgromadzenie ogólne członków partii lub zgromadzenie ich demokratycznie wybranych przedstawicieli.

cytat Źródło: Ustawa o partiach politycznych z dnia 27 czerwca 1997 r., dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 29.06.2020 r.].
RYmHfZaiCbGHh
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: tak, nie) Uzasadnienie: (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj polecenie.

1
Statut Twojego Ruchu

Zasady działania organów

§ 18.

1. Organy Ruchu działają na podstawie przyjętych przez siebie regulaminów, zgodnie z programem Ruchu.

2. Organy Ruchu wyrażają swoją wolę w formie uchwał.

3. Uchwały podejmowane przez organy Ruchu są wiążące dla organów niższego szczebla oraz dla członków Ruchu.

4. Uchwały organów Ruchu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, o ile statut nie stanowi inaczej.

5. W przypadku oddania w głosowaniu równej liczby głosów „za” i głosów „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego organu danego szczebla.

6. Podjęcie uchwały przez kolegialny organ Ruchu wymaga uprzedniego zawiadomienia wszystkich członków tego organu o terminie posiedzenia. Zawiadomienie może być dokonane za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość co najmniej na 24 godziny przed planowanym terminem posiedzenia.

7. Głosowania w sprawach wyboru i odwołania członków organów Ruchu są tajne.

tekst Źródło: Statut Twojego Ruchu, dostępny w internecie: twojruch.eu [dostęp 30.06.2020 r.].
R6emaB8Gx57UX
Oceń, czy w partii Twój Ruch decyzje podejmowane są w sposób demokratyczny. (Uzupełnij).