Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Autor: Jolanta Schilling

Przedmiot: Matematyka

Temat: Równania kwadratowe niezupełne z wartością bezwzględną

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

III. Równania i nierówności. Zakres podstawowy.

Uczeń:

4) rozwiązuje równania i nierówności kwadratowe.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji

 • kompetencje w zakresie wielojęzyczności

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii

 • kompetencje cyfrowe

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • rozwiązuje równania kwadratowe niezupełne z wartością bezwzględną lub dwiema wartościami bezwzględnymi

 • tworzy algorytmy rozwiązywania równań kwadratowych niezupełnych z wartością bezwzględną różnych typów

 • dobiera model matematyczny do określonej sytuacji

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm

Metody i techniki nauczania:

 • analiza przypadku

 • dyskusja

 • odwrócona klasa

Formy pracy:

 • praca indywidualna

 • praca w grupach

 • praca w parach

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do Internetu, słuchawki

 • zasoby multimedialne zawarte w e–materiale

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda

Przebieg lekcji

Faza wstępna:

 1. Uczniowie w domu przygotowują sposób rozwiązywania równań kwadratowych niezupełnych z wartością bezwzględną.

 2. Nauczyciel podaje temat i cele zajęć oraz wspólnie z uczniami ustala kryteria sukcesu.

Faza realizacyjna:

 1. Uczniowie pracują w grupach metodą odwróconej klasy. Najpierw wymieniają się między sobą wiadomościami dotyczącymi rozwiązywania równań kwadratowych niezupełnych z wartością bezwzględną, które przygotowali w domu.

 2. Uczniowie podzieleni na grupy 4 – 6 osobowe rozwiązują zadania interaktywne. Wspólnie omawiają odpowiedzi.

 3. Uczniowie oglądają infografikę i omawiają ją wraz z nauczycielem.

Faza podsumowująca:

 1. Jako podsumowanie przedstawiciele grup krótko omawiają trudności, jakie napotkali podczas rozwiązywania zadań.

 2. Nauczyciel omawia przebieg zajęć, wskazuje mocne i słabe strony pracy uczniów, udzielając im tym samym informacji zwrotnej.

Praca domowa:

Uczniowie wykonują w domu zadania 7 – 8 z sekcji „Sprawdź się”.

Materiały pomocnicze:

Równanie kwadratowe

Wskazówki metodyczne:

Przykład zawarty w galerii zdjęć interaktywnych uczniowie mogą wykorzystać jako materiał na lekcję o równaniach kwadratowych z wartością bezwzględną, lub na lekcję pokazującą zastosowania wartości bezwzględnej.