Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Justyna Cybulska

Przedmiot: Matematyka

Temat: Sposoby opisywania ciągów

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

VI. Ciągi. Zakres podstawowy.

Uczeń:

1) oblicza wyrazy ciągu określonego wzorem ogólnym;

5) stosuje wzór na n–ty wyraz i na sumę n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego;

7) wykorzystuje własności ciągów, w tym arytmetycznych i geometrycznych, do rozwiązywania zadań, również osadzonych w kontekście praktycznym.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii

 • kompetencje cyfrowe

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • opisuje ciąg różnymi sposobami (słownie, za pomocą wzoru, wykresu, zbioru uporządkowanych par)

 • ciąg określony za pomocą kilku wyrazów opisuje innymi sposobami

 • wykorzystuje własności ciągów liczbowych do rozwiązywania zadań z teorii liczb

 • rozwija umiejętności związane z tworzeniem, analizowaniem i rozwiązywaniem zadań opartych na analogii

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm

Metody i techniki nauczania:

 • ja i ty

 • para za parą

Formy pracy:

 • praca w parach

 • praca całego zespołu klasowego

Środki dydaktyczne:

 • komputery z dostępem do Internetu w takiej liczbie, żeby każdy uczeń miał do dyspozycji komputer

Przebieg lekcji

Faza wstępna:

 1. Uczniowie metodą ja i ty powtarzają wiadomości dotyczące ciągów (uczniowie nawzajem zadają sobie pytania dotyczące ciągów i odpowiadają na nie).

 2. Nauczyciel podaje temat i cele zajęć, uczniowie ustalają kryteria sukcesu.

Faza realizacyjna:

 1. Uczniowie siedzący w tej samej ławce tworzą parę. Najpierw zapoznają się z materiałem zapisanym w sekcji „Przeczytaj” (oprócz Przykładu 4 i Przykładu 5) i w sekcji „Galeria zdjęć interaktywnych”.

 2. Następnie opisują wymyślony przez siebie ciąg jednym ze sposobów. Kartkę z opisem ciągu przekazują parze uczniów z sąsiedniej ławki. Uczniowie, którzy otrzymali kartkę dopisują opis ciągu innym sposobem i przekazują ja następnej parze, która postępuje podobnie. I tak, aż do wyczerpania pomysłów. Para, która już nie wymyśli nowego opisu, oddaje kartkę twórcom pierwszego opisu.

 3. W ten sposób każda para uczniów powinna dokonać co najmniej 5 – 10 opisów. Ważne jest, aby za każdym razem próbowała opisać ciąg innym sposobem.

 4. Ostatnim elementem tej części zajęć jest wspólne rozwiązanie na tablicy Przykładu 4 i Przykładu 5.

Faza podsumowująca:

 1. Uczniowie, na podstawie otrzymanych opisów ciągów, sporządzają wspólny graf sposobów opisu ciągów.

 2. Wskazany przez nauczyciela uczeń przedstawia krótko najważniejsze elementy zajęć, poznane wiadomości, ukształtowane umiejętności. Zwracając szczególną uwagę na efektywność pracy w parach.

 3. Nauczyciel omawia przebieg zajęć, wskazuje mocne i słabe strony pracy uczniów, ocenia pracę par.

Praca domowa:

Zadaniem uczniów jest wykonanie ćwiczeń interaktywnych.

Materiały pomocnicze:

Pojęcie ciągu. Ciąg jako funkcja zmiennej naturalnej

Wskazówki metodyczne:

Galerię zdjęć interaktywnych można wykorzystać omawiając sposoby opisu funkcji o dziedzinie skończonej (dyskretnej).