Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Jarosław Dyrda

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Temat: Różnorodne formy komunikowania się

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony

I. Człowiek w społeczeństwie.

Uczeń:

8) przedstawia różnorodne formy komunikowania się; wykazuje znaczenie komunikacji niewerbalnej w porozumiewaniu się.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie;

 • kompetencje w zakresie przedsiębiorczości;

 • kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • charakteryzuje różnorodne formy komunikowania się;

 • rozumie znaczenie komunikacji niewerbalnej;

 • dostrzega różnicę między komunikacją werbalną i niewerbalną.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • praca z e‑materiałem;

 • burza mózgów;

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem ćwiczeń interaktywnych;

 • mapa myśli.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Faza wstępna

1. Przedstawiony zostaje temat i cele zajęć.

2. Klasa słucha krótkiego wprowadzenia na temat skutecznego porozumiewania się.

Faza realizacyjna

1. Wyjaśnienie przez nauczyciela pojęcia komunikacja interpersonalna – rozmowa nauczająca. Zespół klasowy zastanawia się nad jej znaczeniem dla społeczeństwa, propozycje uczniów są zapisywane przez ich reprezentanta na tablicy jako część notatki z lekcji.

2. Nauczyciel rozmawia z klasą na temat rodzajów komunikacji, przedstawia jej przykłady, na podstawie których uczniowie wspólnie dochodzą do różnic w porozumiewaniu się, dzieląc komunikację na werbalną i niewerbalną.

3. Omówienie przez zespół klasowy pod kontrolą nauczyciela funkcji, jakie w procesie komunikacji ma nadawca i odbiorca komunikatów.

4. Uczniowie analizują wykres kołowy prezentujący podział na ilość informacji, które są przekazywane w komunikacie w sposób werbalny i niewerbalny. Próba, przy pomocy nauczyciela, ustalenia proporcji tych informacji w typowym komunikacie nadawanym przez nadawcę.

5. Mowa ciała i jej znaczenie w komunikacji interpersonalnej. Zespół klasowy analizuje schemat interaktywny „Mowa ciała - klucz do sukcesu w rozmowie”, próbując odczytać prawidłowe znaczenie mowy ciała.

6. Jak się skutecznie porozumiewać? – burza mózgów. Zespół klasowy zastanawia się nad postawionym problemem, szukając skutecznych metod porozumiewania się. Propozycje uczniów dotyczące skutecznego porozumiewania się zapisywane są na tablicy w podziale na te, które dotyczą nadawcy komunikatu, i dotyczące odbiorcy. Efektem pracy będzie mapa myśli, którą uczniowie mogą porównać z zamieszczonym schematem w e‑materiale.

7. Wykonanie przez uczniów ćwiczeń dołączonych do medium.

Faza podsumowująca

1. Podsumowanie wiedzy na temat komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Klasa wspólnie pod kontrolą nauczyciela przygotowuje notatkę z lekcji.

2. Uczniowie wykonują ćwiczenia interaktywne wskazane przez nauczyciela. Wspólne omówienie odpowiedzi.

Praca domowa:

Dokonaj analizy zachowania członków rodziny w kontekście komunikacji niewerbalnej.

Materiały pomocnicze:

Bogusława Dobek‑Ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego, Wrocław 1999.

Allan Pease, Barbara Pease, Mowa ciała. Poznań 2018.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Schemat interaktywny może zostać wykorzystany do opracowania prezentacji multimedialnej o sposobach komunikowania się lub jako materiał szkoleniowy do kontroli własnego zachowania się podczas rozmowy.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida