Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autorka: Anna Rabiega

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Temat: Karta Polaka i repatriacja

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony

IV. Aspekty etniczne życia społecznego.

Uczeń:

5) wyjaśnia założenia Karty Polaka i repatriacji; analizuje przyjęte w nich rozwiązania, wykazując ich mocne i słabe strony.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje obywatelskie;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • analizuje powody uregulowania przez ustawodawcę możliwości przyznawania Karty Polaka oraz kwestii repatriacji;

 • wyjaśnia warunki, które musi spełnić osoba ubiegająca się o Kartę Polaka oraz osoba, która chce skorzystać z możliwości repatriacji;

 • charakteryzuje uprawnienia posiadaczy Karty Polaka i repatriantów.

Strategie nauczania:

 • dyskusja;

 • analiza materiałów źródłowych;

 • rozwiązywanie ćwiczeń interaktywnych.

Metody i techniki nauczania:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Faza wstępna

1. Podanie tematu i celów zajęć.

2. Uczniowie zapoznają się z treścią wprowadzenia, a następnie chętne/wybrane osoby wskazują:

 • różnice pomiędzy intencjami przyświecającymi ustawodawcy podczas tworzenia dwóch wspomnianych we wprowadzeniu ustaw;

 • przesłanki i historyczne okoliczności, do których odwołują się przytoczone wprowadzenia do aktów prawnych.

Faza realizacyjna

1. Klasa ogląda animację dotyczącą Karty Polaka i repatriacji. Następnie chętne/wybrane osoby:

 • wyjaśniają najważniejsze różnice pomiędzy statusem repatrianta i posiadacza Karty Polaka;

 • rozważają, jakie motywacje mogły kierować twórcami ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o repatriacji – wyjaśniają powody, dla których państwo polskie stworzyło odpowiednie przepisy w tym obszarze.

2. Klasa dzieli się na grupy czteroosobowe. Każda grupa przygotowuje plakat informacyjny dla potencjalnych repatriantów lub posiadaczy Karty Polaka. Po upływie wyznaczonego czasu uczniowie rozwieszają plakaty w sali w formie „galerii”. Wszyscy uczniowie oglądają plakaty przygotowane przez inne grupy. Chętne/wybrane osoby recenzują pracę swoich kolegów i koleżanek, wskazując walory informacyjne plakatów.

3. Uczniowie w parach rozwiązują ćwiczenia interaktywne 4–8. Chętne/wybrane osoby przedstawiają swoje rozwiązania. Reszta klasy weryfikuje ich poprawność.

Faza podsumowująca

1. Uczniowie samodzielnie rozwiązują i sprawdzają pozostałe ćwiczenia interaktywne.

2. Nauczyciel rozpoczyna dyskusję: Karta Polaka i repatriacja – wady i zalety polityki państwa polskiego wobec Polaków poza granicami państwa.

Praca domowa:

Poszukaj informacji na temat problemów, jakie napotykają repatrianci powracający do Polski. Rozważ działania, jakie można by podjąć, by wyeliminować te problemy.

Materiały pomocnicze:

Marek Kozubal, Trudna repatriacja ofiar zsyłek, rp.pl.

Repatriacja. Uznanie za repatrianta, archiwum.mswia.gov.pl.

Ustawa z dnia 7 września 2007 o Karcie Polaka, prawo.sejm.gov.pl.

Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, prawo.sejm.gov.pl.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Animacja i ilustracja interaktywna mogą zostać wykorzystane przez uczniów jako baza do stworzenia prezentacji na temat Karty Polaka i repatriacji lub w trakcie powtórki materiału.