Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R17DvZ2D70YyB1
Ćwiczenie 1
Rozstrzygnij, czy poniższe zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Repatriacja, czyli powrót do ojczyzny osób pochodzenia polskiego, jest jednym ze sposobów nabycia polskiego obywatelstwa. prawda/fałsz

Prawo repatriacji przysługuje wyłącznie osobom zamieszkującym część europejską państw byłego ZSRS, pragnącym przesiedlić się na stałe do Rzeczypospolitej Polskiej. prawda/fałsz

Osoba przybywająca do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej w celu repatriacji nabywa obywatelstwo polskie z mocy prawa z dniem wydania wizy. prawda/fałsz

Materiał źródłowy do ćwiczeń 2 i 3.

1
Marek Kozubal Trudna repatriacja ofiar zsyłek

Powrót ofiar zsyłek ślimaczy się, mimo że rząd stworzył dobre warunki prawne. W poprzednim roku, w ramach akcji repatriacyjnej, do Polski powróciło 650 osób o polskich korzeniach. Chociaż jest to o 125 więcej niż w 2017 r., liczba ta nie jest oszałamiająca (...). Z danych, które otrzymaliśmy z MSWiA, wynika, że w poprzednim roku repatrianci otrzymali wsparcie w wysokości 20 mln złotych, z zaplanowanych w rezerwie celowej 50 mln zł. W tym roku resort spraw wewnętrznych zarezerwował na ten cel 58 mln zł (...). Z przyjętych dwa lata temu przepisów (...) wynika, że repatrianci mogą skorzystać z dwóch ścieżek przyjazdu do Polski. Pierwszą jest skorzystanie z ośrodka adaptacyjnego na zaproszenie pełnomocnika rządu do spraw repatriacji. Pobyt w ośrodku trwa 90 dni i może być przedłużony o kolejne 90 dni. Jest to czas na aklimatyzację i zakup lub wynajem mieszkania oraz znalezienie pracy. W ośrodku organizowane są zajęcia adaptacyjno‑integracyjne. Repatrianci poznają historię, tradycję, a także uczestniczą w kursach języka polskiego i kursach zawodowych (...). Drugą możliwością jest skorzystanie z zaproszenia wystosowanego przez gminę. W tym przypadku samorząd zapewnia rodzinie wyposażone mieszkanie, korzystając m.in. ze środków rządowych (...). Jakie są zatem wąskie gardła? W Polsce jak na razie działają tylko dwa ośrodki adaptacyjno‑integracyjne dla repatriantów: w Pułtusku oraz Środzie Wielkopolskiej. Potrzebne są kolejne.

[Zdaniem Aleksandry Ślusarek, przewodniczącej Rady do spraw Repatriacji – dop. red.] jednym ze sposobów przyspieszania mogłaby być nowelizacja ustawy o repatriacji. – Chodzi o to, aby umożliwić także tzw. repatriację indywidualną. Wsparcie dla takich osób mogłyby otrzymać osoby, które wynajmą im mieszkanie, ich sąsiedzi, bliscy (...). Repatrianci już w kraju borykają się (...) z problemami związanymi z tak prozaicznymi sprawami, jak tłumaczenie dokumentów, uznawanie dyplomów ich wykształcenia, a nawet wyrobieniem dowodu osobistego. To zaś skutkuje tym, że nie mogą szybko skorzystać z obiecanych im pieniędzy. Bo starosta może przelać pieniądze tylko na konto. Dlatego nie zawsze mają pieniądze na starcie np. na leki, wyprawkę szkolną dla dzieci. Problemem jest też nauka języka polskiego, bo szkoły nie organizują zajęć w ich miejscu zamieszkania. Tymczasem inne kraje poradziły sobie z repatriacją szybciej. Niemcy byli w stanie sprowadzać rocznie nawet 100 tys. osób, podobnie robi Rosja, ściągając swoich rodaków z republik azjatyckich oraz Ukrainy.

cyt1 Źródło: Marek Kozubal, Trudna repatriacja ofiar zsyłek, dostępny w internecie: rp.pl [dostęp 4.03.2020 r.].
Rxygfb9zZpMD82
Ćwiczenie 2
Na podstawie artykułu prasowego rozstrzygnij, czy poniższe stwierdzenia są prawdziwe czy fałszywe. Do Polski powraca coraz więcej repatriantów. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Jednym z powodów trudności z repatriacją Polaków ze Wschodu są zbyt małe nakłady z budżetu państwa. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Wracający do Polski repatrianci mogą skorzystać z ośrodka adaptacyjnego lub tzw. repatriacji indywidualnej. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
2
Ćwiczenie 3
R14chlxU0QhS82
Wskaż problemy, z jakimi borykają się repatrianci. (Uzupełnij).
ReYlX0S9i4Dz9
Wskaż odpowiedzi najbliższe swoim. Możliwe odpowiedzi: 1. W Polsce działa zbyt mało ośrodków adaptacyjno‑integracyjnych., 2. Repatrianci mają problemy z tłumaczeniem dokumentów, uznawaniem dyplomów ich wykształcenia, wyrobieniem dowodu osobistego, założeniem konta, co utrudnia im dostęp do pomocy finansowej., 3. Repatrianci mają trudności ze znalezieniem kursów języka polskiego w pobliżu miejsca zamieszkania., 4. Repatrianci są często nakłaniani przez kraj pochodzenia do powrotu do niego za pomocą nagród finansowych i propozycji dóbr materialnych.
21
Ćwiczenie 4
Zapoznaj się z opisem grafiki i wykonaj polecenie.
Zapoznaj się z opisem grafiki i wykonaj polecenie.
Rd6NXHfaNWDnN
Źródło: domena publiczna.
R1RwLn6sN2MwQ
Wyjaśnij, dlaczego na przedstawionej na grafice Karcie Polaka potwierdzającej przynależność do narodu polskiego znajduje się informacja, że posiadacz Karty ma ukraińskie, a nie polskie, obywatelstwo. (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 5
Zapoznaj się z opisem grafiki i tekstem źródłowym.
Zapoznaj się z opisem grafiki i tekstem źródłowym.

Źródło I

ROQAWI61gQxwx
Źródło: KPRM, licencja: CC BY-SA 3.0.

Źródło II

1
Repatriacja. Uznanie za repatrianta

Art. 9. 1. Wiza krajowa w celu repatriacji może być wydana osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. jest polskiego pochodzenia; (…)

  2. przed dniem wejścia w życie ustawy zamieszkiwała na stałe na terytorium obecnych: Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżanu, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej.

cyt2 Źródło: Repatriacja. Uznanie za repatrianta, dostępny w internecie: archiwum.mswia.gov.pl [dostęp 4.03.2020 r.].
RExbb7LcKM6zP
Wyjaśnij, jaki związek ma grafika z przywołanym fragmentem ustawy o repatriacji. W wyjaśnieniu odwołaj się do elementów grafiki oraz tekstu ustawy. (Uzupełnij).
2
Ćwiczenie 6

Przeanalizuj dane statystyczne i wykonaj ćwiczenie.

RuWGqcgqGWR0f
Wykres kolumnowy. Co Pana(i) zdaniem jest konieczne, aby uznać kogoś za Polaka?. Lista elementów: 1. zestaw danych:Warunek: Aby mieszkał w Polsce przez większą część swojego życiaodsetek odpowiedzi: 68%2. zestaw danych:Warunek: Aby on sam czuł się Polakiemodsetek odpowiedzi: 52%3. zestaw danych:Warunek: Aby mówił po polskuodsetek odpowiedzi: 49%4. zestaw danych:Warunek: Aby był obywatelem polskimodsetek odpowiedzi: 43%5. zestaw danych:Warunek: Aby znał polską historię i kulturęodsetek odpowiedzi: 39%6. zestaw danych:Warunek: Aby kultywował polskie tradycje i zwyczajeodsetek odpowiedzi: 38%7. zestaw danych:Warunek: Aby miał polskich przodków w pokoleniu rodzicówodsetek odpowiedzi: 36%8. zestaw danych:Warunek: Aby urodził się w Polsceodsetek odpowiedzi: 34%9. zestaw danych:Warunek: Aby miał polskich przodków w pokoleniu dziadkówodsetek odpowiedzi: 29%10. zestaw danych:Warunek: Aby był katolikiemodsetek odpowiedzi: 9%11. zestaw danych:Warunek: Trudno powiedziećodsetek odpowiedzi: 3%
Źródło: oprac. na podst. CBOS, Pomoc Polakom na Wschodzie, Komunikat z badań, BS/30/2012, Warszawa, luty 2012, cbos.pl [dostęp: 04.03.2020].
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RdvTSbbP8jz63
Rozstrzygnij, czy poniższe stwierdzenia są prawdziwe, czy fałszywe. Najczęściej wskazywanym przez badanych kryterium decydującym o polskości jest autoidentyfikacja. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Mniej więcej dwóch na pięciu respondentów wskazało, że istotnym kryterium jest znajomość polskiej historii i kultury, kultywowanie polskich zwyczajów oraz posiadanie polskich przodków w pokoleniu rodziców. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Co piąty ankietowany uważa, że warunkiem decydującym o polskości jest wyznawanie wiary katolickiej. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz

Materiał źródłowy do ćwiczeń 7 i 8.

1
Białoruś: Tygodnik porównuje Kartę Polaka do volkslisty

Białoruski, państwowy tygodnik „Siem Dniej” pisze w ostatnim wydaniu, że Karta Polaka opiera się na zasadach budzących „więcej pytań niż odpowiedzi”, a jej posiadanie oznacza „podwójną lojalność” (.…). Tygodnik ocenia, że w dyskusjach na temat karty należy odrzucić argumenty mówiące o trosce o polską mniejszość w sąsiednich krajach, a dokument jest „kolejnym przejawem urojonych bólów” Polski, w tym jej władz, związanych z „utraconymi na wschodzie terytoriami” (…).

  • Kresy Wschodnie stały się idée fixe polskiej polityki. (…) Polscy politycy i działacze społeczni (…) aktywnie rozwijają własny model imperializmu. Rzeczpospolita od morza do morza – od Bałtyckiego do Czarnego – oto model wielkiego polskiego imperium. A dla jego urzeczywistnienia przydadzą się i zabużanie, którzy podlegają odpowiedniej rejestracji i kontroli – pisze „Siem Dniej”.

  • W nazistowskich Niemczech ekspansję zewnętrzną początkowo usprawiedliwiano właśnie troską o mniejszość niemiecką w sąsiednich krajach. (…) Świat dobrze pamięta, czym się to zakończyło – stwierdza tygodnik i konkluduje: „władze polskie ryzykują wprowadzeniem znaczącego nieładu w stosunkach z sąsiednimi krajami i własną diasporą za granicą”.

cyt3 Źródło: Białoruś: Tygodnik porównuje Kartę Polaka do volkslisty, dostępny w internecie: newsweek.pl [dostęp 4.03.2020 r.].
31
Ćwiczenie 7
RPB2kS5IBcs4o
Wyjaśnij, co miał na myśli autor artykułu w białoruskiej gazecie, pisząc o „podwójnej lojalności” wiążącej się z posiadaniem Karty Polaka. Dlaczego sytuacja „podwójnej lojalności” może być uważana za problematyczną? (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8
RgUQlvFhs4M3J
Wyjaśnij, czego dotyczą zarzuty białoruskiego dziennikarza związane z wprowadzeniem przez państwo polskie Karty Polaka. (Uzupełnij).