Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Scenariusz lekcji

Autor: Alicja Kasińska

Przedmiot: biologia

Temat: Jesteś tym, co jesz. O klasyfikacji diet i racjonalnym sposobie odżywiania nastolatka

Grupa docelowa: uczniowie III etapu edukacyjnego – kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym

Podstawa programowa

Zakres podstawowy:
V. Budowa i fizjologia człowieka.
2. Odżywianie się. Uczeń:
9) przedstawia zasady racjonalnego żywienia;

Zakres rozszerzony:
XI. Funkcjonowanie zwierząt.
2. Porównanie poszczególnych czynności życiowych zwierząt, z uwzględnieniem struktur odpowiedzialnych za ich przeprowadzanie.
1) Odżywianie się. Uczeń:
k) przedstawia zasady racjonalnego żywienia człowieka,

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje w zakresie wielojęzyczności;

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • wyjaśnia, czym jest dieta;

 • przedstawia zasady zdrowego odżywiania i stylu życia nastolatka;

 • analizuje zalety i wady wybranych diet;

 • planuje działania w celu modyfikacji swojego stylu życia.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • praca z symulacją interaktywną;

 • ćwiczenia interaktywne.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna.

Przebieg zajęć

Faza wstępna

1. Nauczyciel cytuje słowa Hipokratesa: ,,Twoje pożywienie powinno być lekarstwem, a twoje lekarstwo powinno być pożywieniem''. Prosi podopiecznych, żeby wyjaśnili, jak rozumieją przytoczoną sentencję. Uczniowie wymieniają się swoimi refleksjami, pracując w parach.

2. Ochotnicy prezentują swoje stanowiska na forum klasy. Nauczyciel podsumowuje ich wypowiedzi, podkreślając wagę właściwego odżywiania.

3. Nauczyciel inicjuje burzę mózgów, zadając pytanie: „Na jakie parametry fizjologiczne należy zwracać uwagę, układając jadłospis?”.

Faza realizacyjna

1. Klasa zapoznaje się z treścią e‑materiału. Wybrana osoba definiuje pojęcie diety.

2. Uczniowie charakteryzują wybrane typy diet. Oceniają ich zalety i wady.

3. Uczniowie, pracując w niewielkich zespołach, komponują przykładowe posiłki właściwe dla każdego rodzaju diety. Wskazane osoby prezentują wyniki pracy grupy na forum klasy.

4. Uczniowie samodzielnie wykonują ćwiczenia interaktywne nr 1–7. Osoby chętne przedstawiają uzasadnienia poprawnie rozwiązanych zadań. Nauczyciel uzupełnia wypowiedzi uczniów, koryguje ewentualne błędy.

5. Klasa analizuje ilustrację przedstawiającą piramidę zdrowia oraz zasady zdrowego żywienia i stylu życia nastolatka. Wybrani uczniowie odpowiadają na następujące pytania:

 • O czym informuje stożkowy kształt piramidy?

 • Co jest podstawą piramidy?

 • Które produkty powinny dominować w codziennej diecie?

 • Które produkty należy spożywać najrzadziej?

 • Których produktów należy unikać?

6. Uczniowie wykonują ćwiczenie nr 10 – określają właściwe sobie parametry i planują dla siebie tygodniowy jadłospis oraz formy aktywności fizycznej. Osoby chętne przedstawiają swoje propozycje na forum klasy. Pozostali uczniowie oceniają poprawność zaproponowanej diety pod względem zawartości składników odżywczych.

7. Uczniowie analizują symulację interaktywną. Pracując w parach, wykonują przynależne do niej polecenia. W razie potrzeby konsultują z nauczycielem poprawność swojego toku rozumowania.

Faza podsumowująca

1. Nauczyciel dokonuje podsumowania najważniejszych informacji przedstawionych na lekcji oraz wyjaśnia wątpliwości uczniów.

2. Wskazani przez nauczyciela uczniowie losują polecenia podsumowujące (zob. materiały pomocnicze) i wykonują je. Jeśli ich odpowiedź nie jest prawidłowa, polecenia wykonują osoby zgłaszające się.

Praca domowa

Uczniowie wykonują ćwiczenie nr 9.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium

Symulację interaktywną można wykorzystać także w odniesieniu do treści zawartych w innych e‑materiałach traktujących o zdrowym odżywianiu, takich jak Jadłospis na dziś, Normy zapotrzebowania energetycznego oraz Otyłość.

Materiały pomocnicze

Polecenia podsumowujące (nauczyciel przed lekcją zapisuje je niewielkich kartkach):

 • Wymień rodzaje diet.

 • Scharakteryzuj dietę zdrowotną.

 • Wyjaśnij, na czym polega dieta białkowa i kiedy jest zalecana.

 • Wytłumacz, czym jest piramida zdrowia.

 • Wymień zasady zdrowego odżywiania.

 • Wyjaśnij, dlaczego powinno się spożywać pełnoziarniste produkty zbożowe.

 • Wytłumacz, dlaczego tłuszcze zwierzęce należy zastępować tłuszczami roślinnymi.

 • Zdefiniuj pojęcie diety.

 • Wyjaśnij, dlaczego zamiast słodyczy warto spożywać owoce i orzechy.

 • Wymień zalety i wady dowolnie wybranej diety.