Autor: Damian Stelmach

Przedmiot: Informatyka

Temat: Tworzenie kopii zapasowych

Grupa docelowa:

Szkoła ponadpodstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Cele kształcenia – wymagania ogólne
III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi, w tym: znajomość zasad działania urządzeń cyfrowych i sieci komputerowych oraz wykonywania obliczeń i programów.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi.
Zakres rozszerzony. Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:
5) wyjaśnia, od czego zależy sprawne funkcjonowanie sieci komputerowej oraz szybki dostęp do jej usług i zasobów (parametry osprzętu sieciowego, szerokość pasma, zabezpieczenia typu ściana ogniowa i programy antywirusowe, możliwości serwera).

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii.

Cele operacyjne (językiem ucznia):

 • Dowiesz się, jakie są rodzaje kopii zapasowych.

 • Poznasz metody i sposoby tworzenia kopii zapasowych.

 • Nauczysz się wykonywać kopię zapasową danych za pomocą narzędzi wbudowanych w system Windows 10.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • dyskusja;

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem multimedium i ćwiczeń interaktywnych;

 • metody aktywizujące.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda;

 • telefony z dostępem do internetu.

Przebieg lekcji

Przed lekcją:

 1. Przygotowanie do zajęć. Nauczyciel loguje się na platformie i udostępnia e‑materiał: „Tworzenie kopii zapasowych”. Uczniowie zapoznają się z multimedium w sekcji „Prezentacja multimedialna”.

Faza wstępna:

 1. Uczniowie odpowiadają na pytanie ankietowe umieszczone w sekcji „Wprowadzenie”. Mogą wykorzystać do tego telefony komórkowe.

 2. Nauczyciel wyświetla uczniom temat, wskazuje cele zajęć oraz ustala z uczestnikami zajęć kryteria sukcesu.

Faza realizacyjna:

 1. Nauczyciel inicjuje dyskusję na temat odpowiedzi ankietowych. Prosi wybrane osoby o uzasadnienie swojego wyboru.

 2. Praca z multimedium. Nauczyciel wyświetla zawartość sekcji „Prezentacja multimedialna”, w której omówiono tworzenie kopii zapasowych w systemie Windows 10. Uczniowie wspólnie zapoznają się z jego treścią. Zapisują ewentualne problemy i pytania. Po czym następuje dyskusja, w trakcie której nauczyciel wyjaśnia niezrozumiałe treści.

 3. Ćwiczenie umiejętności. Uczniowie wykonują ćwiczenia nr 1‑8 z sekcji „Sprawdź się”. Nauczyciel sprawdza poprawność wykonanych zadań, omawiając je wraz z uczniami.

 4. Nauczyciel dzieli klasę na grupy. Każda z nich ma znaleźć przykład sytuacji, kiedy brak kopii zapasowej pociągnął za sobą poważne konsekwencje.

Faza podsumowująca:

 1. Nauczyciel zaprasza uczniów do dyskusji w parach na temat tego, dlaczego ludzie nie robią kopii zapasowych. Chętne lub wybrane osoby dzielą się swoimi wnioskami.

Praca domowa:

 1. Uczniowie przygotowują notatkę na temat tego, jakie są sposoby bezpiecznego przechowywania kopii zapasowych.

Wskazówki metodyczne:

 • E‑materiał może być inspiracją do stworzenia szkolnej akcji informacyjnej dotyczącej bezpiecznego przechowywania kopii zapasów.