Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autorka: Anna Rabiega

Przedmiot: Wiedza o społeczeństwie

Temat: Głowa państwa czy „strażnik żyrandola”?

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres podstawowy i rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy

III. Organy władzy publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczeń:

5) wykazuje znaczenie, jakie dla pozycji ustrojowej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma fakt wyborów powszechnych; przedstawia kompetencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: ceremonialno‑reprezentacyjne, w stosunku do rządu, parlamentu i władzy sądowniczej, w polityce zagranicznej oraz bezpieczeństwa państwa; analizuje – z wykorzystaniem wyników badań opinii publicznej – poziom legitymizacji społecznej władzy prezydenckiej;

Zakres rozszerzony

VIII. Modele sprawowania władzy.

Uczeń:

2) analizuje sposób wyboru i charakteryzuje formę (jednoosobowa lub kolegialna) głowy państwa we współczesnych republikach; odróżnia prerogatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej od innych jego uprawnień.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • porządkuje wiedzę dotyczącą urzędu Prezydenta RP;

 • analizuje pozycję ustrojową Prezydenta RP;

 • przedstawia siedzibę Prezydenta RP.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • lekcja odwrócona.

Metody i techniki nauczania:

 • rybi szkielet;

 • dyskusja;

 • analiza materiałów źródłowych;

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem ćwiczeń interaktywnych.

Formy zajęć:

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Przed lekcją

Uczniowie zapoznają się z działalnością Prezydenta RP relacjonowaną na jego oficjalnej stronie internetowej.

Faza wstępna

1. Uczniowie podczas burzy mózgów tworzą mapę pojęć do hasła „Prezydent RP”.

2. Przedstawienie tematu i celów zajęć.

Faza realizacyjna

1. Przypomnienie wiadomości. Uczniowie wspólnie (na tablicy) tworzą rybi szkielet – Kompetencje Prezydenta RP. Główne zagadnienie wpisują w miejsc głowy szkieletu, większe ości uzupełniają kategoriami kompetencji Prezydenta RP (np. polityka zagraniczna), przy mniejszych wpisują przykłady kompetencji w każdym z obszarów.

2. Na podstawie informacji ze strony prezydent.pl uczniowie podają przykłady działalności głowy państwa, które są realiacją jego kompetencji.

3. Zapoznanie ze schematem „Udział Prezydenta RP w procesie legislacyjnym”. Uczniowie w grupach analizują dane, porównując aktywność legislacyjną kolejnych głów państwa. Wnioski dotyczące podobieństw i różnic przedstawiane są na forum klasy. Uczniowie indywidualnie zapisują je w ćwiczeniu 1 do multimedium.

4. Uczniowie w parach rozwiązują ćwiczenia 1–10. Chętne/wybrane pary odczytują swoje rozwiązania, a pozostali uczniowie weryfikują ich poprawność.

Faza podsumowująca

1. Dyskusja: Strażnik państwa czy „strażnik żyrandola”? – o pozycji ustrojowej Prezydenta RP.

2. Chętne/wybrane osoby podsumowują zajęcia ze swojego punktu widzenia.

Praca domowa:

Poszukaj w dostępnych źródłach materiału na temat referendum konstytucyjnego, które chciał przeprowadzić prezydent Andrzej Duda. Przygotuj argumenty i kontrargumenty do dyskusji: Jakiej prezydentury chcemy w Polsce? Możliwe, że o tym między innymi trzeba będzie zdecydować w referendum konstytucyjnym. Prezydent Andrzej Duda rozpoczął już cykl publicznych konsultacji i przyznał, że jego kompetencje powinny być większe lub nie powinno ich być w ogóle. Czy władza prezydencka jest obecnie zbyt mała, czy zbyt duża?

Materiały pomocnicze:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., sejm.gov.pl.

Bartosz Goździk, Kodeks wyborczy, pkw.gov.pl.

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, prezydent.pl.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Schemat może zostać wykorzystany jako inspiracja do stworzenia oceny działalności legislacyjnej poszczególnych prezydentów.